Komunikaty

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarządzenie Nr3/12

Wójta Gminy Bodzanów

z dnia 20.01.2012 r.

 

W sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY BODZANÓW POSTANAWIA:

 

§ 1

Ogłosić otwarte konkursy na realizację zadań publicznych określonych w „Programie i zasadach współpracy Gminy Bodzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, w zakresie:

1.      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

2.      wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3.      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

które zostaną zrealizowane w 2012 roku.

 

§ 2

 Treści ogłoszeń stanowią załączniki nr 1, 2, 3  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                           /-/ Grażyna Pietrzak

                                                                  WÓJT GMINY BODZANÓW

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2012 18:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1557
03 lutego 2012 09:23 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [wzoroferty.doc] do dokumentu.
25 stycznia 2012 18:53 (Piotr Krajewski) - Zmiana danych dokumentu.
25 stycznia 2012 18:28 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [zal3.pdf] do dokumentu.