Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży: 1. Nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, zlokalizowanej we wsi Białobrzegi,...

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w 2010r. uhonorowane

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w 2010r. uhonorowane Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku prowadzi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcją Pracy, ogólnokrajowy konkurs: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". O skuteczności popularyzacji...

Ogłoszenie o wyborze partnera

W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji...