Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Bodzanów 23.02.2012r. RiR.6722M.3.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy...

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarządzenie Nr3/12 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20.01.2012 r. W sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) WÓJT GMINY...

Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na lata 2012-2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn. opracowanie, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zagospodarowania terenu dla nieruchomości gruntowych dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na lata 2012 –2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn.: Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na lata 2012 –2013. Nr sprawy: RiR.271.12.2011 Bodzanów, dnia 28.12.2011r. Zamawiający: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, tel. 024 - 260...