Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

 Gmina Bodzanów zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmienioną ustawą z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku             z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności art. 28 a ust.4 pkt.1-3 , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich w celu przygotowania i realizacji projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekty zakładają m.in. działania związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwojowych przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych na terenie Gminy Bodzanów, uwzględniających wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci , ich rodziców i nauczycieli oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i rodziców.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1.Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)

2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS            w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w realizacji projektów  o podobnym charakterze

3. Zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu

 Wraz z oferta należy przedłożyć:

  1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
  2. Aktualny statut podmiotu
  3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów
  4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektowych
  5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty

Przy wyborze partnera będzie oceniana w szczególności:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
  2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje projektu
  3. Doświadczenie w przygotowaniu projektów o podobnym charakterze
  4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu
  5. Prowadzenie biura partnera na terenie powiatu płockiego

Termin składania ofert do dnia 12 lutego 2010r., do godziny 15.30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Otwarty nabór  partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu z POKL"

Oferty można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub pocztą z tym, że                             o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.

 

Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2010 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 2071
21 stycznia 2010 08:58 Krzysztof Staniszewski - Utworzenie dokumentu.