Komunikaty

Obwieszczenie

Bodzanów  23.02.2012r.

RiR.6722M.3.2012

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)    zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów Uchwały Nr 96/X/11 z dnia 12.10.2011r.  w sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Nowe Miszewo.   Zakres planu obejmuje    obszar  działki:  Nr ewid. 315/2 w obrębie Miszewo Murowane Nowe.

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego.  Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7,  w  terminie do  dnia 29 marca 2012r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2012 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 734
24 lutego 2012 08:28 Piotr Krajewski - Dodanie dokumentu.