Komunikaty

Wykonanie wraz z transportem 8 sztuk tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

I. Zamawiający:

Gmina Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Tel. 24/260-0-06

Fax 24/260-07-65

e-mail: gmina@bodzanow.pl

www.bodzanow.pl

 

II. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

- Pani Katarzyna Lenkiewicz – ST. Specjalista ds. inwestycji Tel. 24/260-70-06 w.38

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wraz z transportem 8 sztuk tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” o wymiarach i treści podanych poniżej:

Przedmiot zamówienia

Opis zamówienia

Ilość /szt./

Tablica informacyjna

Tablica zewnętrzna pozioma w wersji kolorowej o wymiarach

2m (szerokości) x 1,5m (wysokości) wraz z konstrukcją na 2 słupkach

8

 

Lokalizacje tablic na drogach gminnych:

1)      droga Reczyn Nowy-Reczyn Stary

2)      droga nr 290201 przez Borowice

3)      droga nr 290202 Borowice-Nowe Miszewo (ul. Górna i Wschodnia) - Kłaczkowo

4)      droga nr 290208 Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo

Układ tablicy informacyjnej :

  • § nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

 

 

  • § środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta oraz nazwy partnerów. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

  • § Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

Nadruki na tablicach powinny być zgodne z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wg załączonego wzoru. Tło tablic białe.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Cenna oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia  tj. zaprojektowania, wykonania, transport.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich

V. Termin wykonania zamówienia:  04 maja 2012 r.

 

VI. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena najniższej oferty – 100 pkt.

 

VII. Opis warunków w postępowaniu.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu wykonywania przedmiotu zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi na stronie internetowej www.mazowia.eu

 

 

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@bodzanow.pl  faksem na nr 24/260-70-65, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09470 Bodzanów do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godz. 13.00 pok. 8. z dopiskiem Oferta na wykonanie wraz z transportem 8 sztuk tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Złożone oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

XIX. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie zamówienia :

 

1)      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.04.2012 r., a warunki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 23.04.2012 r. do godz. 15.30  w siedzibie Urzędu, opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.bodzanow.pl  oraz przesłane e-mailem Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

2)      Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisania umowa o wykonanie tablic informacyjnych. Jednocześnie wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113poz. 759) jak również zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź wyciągu z krajowego rejestru Sądowego.

 

Wykaz załączników:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  3. Załącznik nr 3 – Umowa o wykonanie tablic informacyjnych
  4. Załącznik nr 4 - Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  5. Załącznik nr 5 - Wzór tablicy do wykonania.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Wójt Gminy Bodzanów

 

/-/ Grażyna Pietrzak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2012 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1343
23 kwietnia 2012 15:30 Piotr Krajewski - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_tablica.pdf] do dokumentu.
19 kwietnia 2012 08:12 Piotr Krajewski - Zmiana kolejności załączników.
19 kwietnia 2012 08:12 Piotr Krajewski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_rpo.pdf] do dokumentu.