Komunikaty

Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych

                                                                                              Bodzanów, dnia 27-04-2012 r.

Nr sprawy :RiR.271.12.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

I. Zamawiający:

Gmina Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Tel. 24/260-0-06

Fax 24/260-07-65

e-mail: gmina@bodzanow.pl

www.bodzanow.pl

 

II. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

- Pani Katarzyna Lenkiewicz – ST. Specjalista ds. inwestycji Tel. 24/260-70-06 w.38

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych, których przedmiotami są:

1. Przebudowa 4 odcinków dróg Gminy Bodzanów:

a)      droga Reczyn Nowy – Reczyn Stary

b)      droga nr 290202 Borowice-Nowe Miszewo-Kłaczkowo

c)      droga nr 290201 przez Borowice

d)     droga nr 290208 Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo

 

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla ww. robót budowlanych

 

w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Cenna oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia .
  2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich

 

V. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy, a zakończenie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania wyboru Wykonawców i zawarciu stosownych umów.

 

VI. Opis warunków w postępowaniu.

Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie i kadry niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1.   Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym – załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują, faxem. Numer fax 024/260 – 70 – 65, e-mail: k.lenkiewicz@bodzanow.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści zaproszenia.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.

8. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

9.  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach.

11.Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego:

                                            Oferta na:

 

Oferta na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Nie otwierać przed dniem 7 maja 2012r do godziny 12.15

12.Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

13.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

14.Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

VIII. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena najniższej oferty – 100 pkt.

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09470 Bodzanów do dnia 7 maja 2012 r. do godz. 12.00 pok. 8. z dopiskiem Oferta na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”. Nie otwierać przed dniem 7 maja 2012r do godziny 12.15

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień ( jeżeli nie naruszy to  konkurencyjności) i wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3. Ogłoszenie wyników postępowania

Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.bodzanow.pl

XI. Odrzucenie ofert

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

1)    w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2)    w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem,

3)    w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

 

 

 

XII.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem

XIII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

XIV. Pozostałe informacje

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zaproszenia, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zaproszenia zostanie przekazana Wykonawcom (e-mailem, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego:                          www. bodzanow.pl
  2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zaproszenia będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
  3. Zamawiający zawrze umowę (wzór umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania. Jednocześnie wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113poz. 759) jak również zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź wyciągu z krajowego rejestru Sądowego.

 

Wykaz załączników:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Wójt Gminy Bodzanów

 

/-/ Grażyna Pietrzak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2012 02:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1111
04 maja 2012 23:27 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_04052012.pdf] do dokumentu.
28 kwietnia 2012 02:49 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [zal_2.pdf] do dokumentu.
28 kwietnia 2012 02:49 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [zal_1.pdf] do dokumentu.