Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E

RiR.6722WL.1.2012

                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie     art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j.  Dz. U. z 2012r.  poz. 647)   zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów  uchwał  Nr 158/XIX/2012 z dnia 26.06.2012r., o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego w gminie Bodzanów  dla  obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych. Zakres opracowania obejmuje  granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych w miejscowości Leksyn (dz. Nr ewid. 73) i ich stref ochronnych.

Jednocześnie  na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

 Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Bodzanów w  Bodzanowie, ul. Bankowa 7  w  terminie do  dnia 30 września  2012r.   Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy .

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.     

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2012 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 615
17 sierpnia 2012 08:40 (Piotr Krajewski) - Dodanie dokumentu.