Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GOPS.341/05/2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GOPS.341/05/2012 Bodzanów, dnia 20 sierpnia 2012r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w zakresie następujących zadań: zadanie nr 1 - Prawo jazdy kat C, zadanie nr 2 - Operatora koparko - ładowarki, Kucharza, Spawacza i Sprzedawcy z obsługą...

Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo - etap I

Bodzanów: Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo - etap I Numer ogłoszenia: 180723 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów...

Wybór najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GOPS.341/5/2012 Bodzanów, dnia 20 sierpnia 2012r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w zakresie następujących zadań: zadanie nr 1 - Prawo jazdy kat C, zadanie nr 2 - Operatora koparko - ładowarki, Kucharza, Spawacza i Sprzedawcy z obsługą...

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Bodzanów w roku szkolnym 2012/2013

Bodzanów: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Bodzanów w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 283692 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w zakresie następujących zadań: zadanie nr 1 - Prawo jazdy kat C, zadanie nr 2 - Operatora koparko - ładowarki, Kucharza, Spawacza i Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks 24 2607065. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzanow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

Wybór wykonawcy na dostawę do stołówki dla podopiecznych GOPS-u w Bodzanowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Pzp na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010...

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. geod. 45/1 o pow. 0,3000 ha, zlokalizowanej we wsi Stanowo,...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Bodzanów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Numer ogłoszenia: 136589 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE...