Statut

Uchwała Nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów Z dnia 30.12.2013 r. W sprawie: zmian w Statucie Gminy Bodzanów wraz z uchwaleniem jego tekstu jednolitego.

Załącznik do uchwały Nr 274/XLII/13
Rady Gminy Bodzanów
Z dnia 30.12.2013 r.
Tekst jednolity


STATUT GMINY BODZANÓW


uchwalony uchwałą Nr 55/VIII/03  Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 9  kwietnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 144 poz. 3570),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
- Uchwałą Nr 324/XLI/06 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 20 września 2006r.  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 208 poz. 7894) ,
- Uchwałą Nr 27/III/06 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 28 grudnia  2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 25 poz. 484),
- Uchwałą Nr 39/VI/07 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 marca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 110 poz. 2799).
- Uchwałą Nr 199/XXVIII/09  Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 200 poz. 5574).
- Uchwałą Nr 274/XLII/13 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30.12.2013 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
1. Gmina Bodzanów, zwana dalej ,,Gminą’’ jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą; stanowią gminną wspólnotę samorządową realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum, poprzez wybraną przez siebie Radę Gminy, zwaną ,,Radą’’ oraz Wójta Gminy zwanego dalej „Wójtem” jako organu wykonawczego Gminy.

§ 2
1. Gmina położona jest w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 13681ha.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa, osiedla oraz stosownie do potrzeb bądź tradycji – inne jednostki pomocnicze.
4. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:
a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,
b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki,
d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
4a. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, wśród mieszkańców. Na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy, mającej charakter konsultacyjny.
5. Rejestr jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.
 
§ 3
1. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Bodzanów.
2. Herb Gminy utrwalony jest w załączniku nr 2 do niniejszego Statutu.

Rozdział II
Zakres działania i zadania Gminy
oraz zasady ich realizacji


§ 4

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)     gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4)     lokalnego transportu zbiorowego,
5)     ochrony zdrowia,
6)     pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7)     gminnego budownictwa mieszkalnego,
8)     edukacji publicznej,
9)     kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 5
1. Zakres działania Gminy określają:
1)     ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,
2)     porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
3)     Uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych odrębną ustawą.
§ 6
1. Gmina wykonuje zadania:
1)     poprzez działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2)     poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3)     poprzez działalność innych podmiotów – krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

Rozdział III
Władze Gminy
§ 7

Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów do Rady Gminy i wyborów Wójta Gminy oraz w drodze referendum.

§ 7a
Organami Gminy są:
1)     Rada Gminy,
2)     Wójt Gminy.

§ 8
W referendum  mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:
- w sprawie odwołania Rady Gminy,
- w sprawie odwołania Wójta Gminy,
- w sprawie samo opodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy,
- co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki,
- w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.
Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.

§ 9
1. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi inaczej.
2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
 
§ 10
1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.

§ 11
1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych – na podstawie art. 17 ustawy.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 12
1. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1)   uchwalenie Statutu Gminy,
2)   ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)   uchwalanie programów gospodarczych,
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) (ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

2. Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

§ 13
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1-2 Wiceprzewodniczących bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, określonego w § 11, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
3. Wyboru osób, o których mowa w ust. 1, Rada dokonuje na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.
 
§ 14
Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 15
 Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących w szczególności:
- zwołuje sesje Rady
- przewodniczy obradom
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
- podpisuje uchwały
- reprezentuje Radę na zewnątrz
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 16
W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 1, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
.

§ 16a
1. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie uchwał, o której mowa w ust. 1 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 17
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 18
1. Rada może ze swojego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osoby.
2. Komisje podlegają Radzie, przedkładają do zatwierdzenia plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
3. (skreślony).
4. Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród radnych. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.
5. Zasady działania komisji reguluje Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

6. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa w głosowaniu.

§ 19
Rada powołuje następujące Komisje stałe:
- Komisję Rewizyjną
- Komisję Planowania, Budżetu i Finansów
- Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- Komisję Rozwoju i Działalności Gospodarczej.

§ 20
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący, Wiceprzewodniczący.
3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 21
Zakres działania Komisji niestałych (doraźnych) określa uchwała o ich powołaniu.

§ 22
Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy.

§ 23
 Zasady i tryb bezpośredniego wyboru Wójta określa odrębna ustawa.

§ 24
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

§ 25
Wójt w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

§ 26

(skreślony).

§ 27

(skreślony).

§ 28
1. Wójt jest pracownikiem samorządowym z wyboru.
2. Pracodawcą wójta jest urząd gminy.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 2.

§ 29
Wójt wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 30
1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 31
1.Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
2) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3a) składa radzie sprawozdania z realizacji uchwał, realizacji inwestycji oraz bieżącej działalności,
4) przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno – gospodarczej,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) rozstrzyganie o wstąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
7) zaskarżanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących zarządzeń Wójta,
8) powoływanie komisji przetargowej, dokonującej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne,
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
10) udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
11) określenie zakresu spraw, których wykonanie Wójt może powierzyć Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy, do wykonania w jego imieniu,
12) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i zmian tego Regulaminu,
2. Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
5) dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

3. W realizacji zadań własnych Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 32
1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
2. (skreślony),
3. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 33
1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru Wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy.
 2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, Rada zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 34
1. 1. Rada Gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru Wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady..
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 35
Jeżeli zgłoszony w trybie § 34 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
 
§ 36
„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie – Kodeks wyborczy.
2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.”

§ 37
1. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
 
§ 38
1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji wójta.
2. Po upływie kadencji Wójta, Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.

§ 39
Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
"Obejmując urząd Wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

§ 40
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

§ 41
(skreślony).

§ 42
1. Majątek Gminy służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i podmioty określone w § 6.
2. Zasady zarządzania, o jakim mowa w ust. 1 określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
3. Wójt prowadzi rejestry: składników mienia gminnego i podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

Rozdział IV
Jednostki pomocnicze Gminy


§ 43
1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze odrębnej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych            w § 2.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 44
Uchwały o których mowa w § 43 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 45
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zabranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
3. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 46
Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego do korzystania.

§ 47
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada może uchwalić corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rodzajów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydują o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 1 obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
5. Jednostki pomocnicze Gminy mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty określonej w uchwale lub w załączniku do uchwały budżetowej.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 2-5 są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu majątkiem Gminy.
7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

§ 48
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy                i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych             w statutach tych jednostek.
Rozdział V
Radni
§ 49

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
§ 50
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo ,, ślubują ’’. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
4. (skreślony).

§ 51
Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji, do których został wybrany i desygnowany.

§ 52
1. Radny ma prawo :
1) inicjatywy uchwałodawczej o ile ustawa nie stanowi inaczej
2) udziału w głosowaniu na sesjach Rady
3) występowania z interpelacjami oraz zapytaniami
2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.
3. Radni mogą tworzyć kluby Radnych. Zasady działania klubów Radnych określa Regulamin Klubów Radnych stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu.

§ 53
1. 1. W związku z wykonywaniem mandatu Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z Radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, której jest członkiem. Rada Gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez Radnego mandatu.
3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.
4. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez Radę.

Rozdział VA
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.
§ 53 a

1. Działalność Rady i Wójta Gminy jest jawna.
2. Każda osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

3. Osobom zainteresowanym udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
a) protokoły z sesji,
b) protokoły z posiedzeń Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
c) (skreślony),
d) rejestr uchwał Rady i Zarządzeń Wójta.
4. Dokumenty wymienione w ust. 3 lit. a i b podlegają udostępnieniu po ich podpisaniu odpowiednio przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego właściwej Komisji Rady – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem
5. Wójt podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o:
1) kwotach dotacji udzielonych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
2) kwotach dotacji udzielonych przez państwowe i samorządowe fundusze celowe,
3) zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych,
4) informacji o wykonaniu budżetu Gminy za okresy kwartalne.”
6. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy udostępniają przez umożliwienie wglądu w siedzibie jednostki do informacji dotyczących:
1) zakresu zadań i usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację,
2) zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych,
3) zasad odpłatności za świadczone usługi.

§ 53 b
1. Udostępnianie dokumentów winno odbywać się w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.
2. Godziny pracy Urzędu Gminy określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Bodzanowie ustalony na zasadach odrębnych przepisów.
3. Na zapoznanie się z dokumentami wyraża zgodę Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz lub Skarbnik Gminy.
4. Udostępnienie dokumentów odbywa się na podstawie ustnego żądania osoby zainteresowanej. Nie jest wymagane uzasadnienie żądania.
5. Żądane dokumenty udostępnia się w czasie i miejscu uzgodnionym z osobą zainteresowaną, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
6. Dokumenty udostępniane są pod nadzorem pracownika udostępniającego dane dokumenty.
7. Osoba zainteresowana nie może być przy dostępie do dokumentów ograniczona w czasie.
8. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje w formie pisemnej.
9. Odmowę uzasadnia się podając podstawę prawną odmowy.

§ 53 c
1. Osoba zainteresowana ma prawo sporządzać odpisy dokumentów.
2. W ramach prawa określonego w ust. 1 osoba zainteresowana może żądać sporządzenia kopii dokumentów.
3. (skreślony).
4. (skreślony).
5. (skreślony).
6. (skreślony).
7. (skreślony).
§ 53 d
Uprawnienia określone w § 53a-53c nie znajdują zastosowania lub podlegają ograniczeniu:
1) w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję uchwały o wyłączeniu jawności posiedzeń,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej (art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 133 Ordynacji podatkowej).
3) w sprawach określonych przepisami ustawy:
- o ochronie informacji niejawnych,
- o ochronie danych osobowych,
- o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział VI
Ogłaszanie aktów prawa miejscowego
§ 54

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 55

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 56
Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalania.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2014 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1358
30 stycznia 2014 10:59 Marcin Bogdał - Dodanie załącznika [zalaczniki_nr_5_6_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2014 10:59 Marcin Bogdał - Dodanie załącznika [zalaczniki_nr_3_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2014 10:59 Marcin Bogdał - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)