Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości na rok 2008r.

UCHWAŁA Nr. 81/XIII/07
Rady Gminy w Bodzanowie
z dnia 03.12.2007r.w sprawie : podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121 poz. z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Bodzanowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 0,59 zł
2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej do 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) działalność produkcyjna i usługowa 12,50 zł
b) działalność handlowa 15,00 zł
c) działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 8,86 zł
d) działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł
e) powyższe stawki stosuje się odpowiednio do zaplecza
oraz pomieszczeń socjalnych.

3. Od pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego za 1 m2 3,00 zł
4. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3,
ust. 3 – 7 .
5. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków 0,55 zł
6. Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych , w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł
7. Od gruntów pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 3,74 zł

§ 2

 Zwalnia się z podatku budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność mieszkańców gminy Bodzanów.
 Zwalnia się od podatku budynki i grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3

Pobór podatku od osób fizycznych prowadzony będzie w formie inkasa przez sołtysów. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa odrębna uchwała

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów

§ 5

Uchwała ma zastosowanie do naliczenia podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2008
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2007 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1337
20 grudnia 2007 10:27 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
20 grudnia 2007 10:28 Administrator - Dodano załącznik