Podatki i opłaty

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

U C H W A Ł A Nr 80/XIII/07
RADY GMINY W BODZANOWIE
z dnia 03.12.2007r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami )


Rada Gminy w Bodzanowie, uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ( Monitor Polski Nr 77 poz.831 ) z kwoty 58,29 zł za 1dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą z dniem 01.01.2008r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2007 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1371
20 grudnia 2007 10:33 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu