Podatki i opłaty

Pdatek rolny na 2013 rok

U C H W A Ł A   NR 186/XXIII/12

RADY GMINY W BODZANOWIE

              z dnia  03.12.2012r.

 

 

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy      z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136  poz. 969 z późn. zmianami )

 

 

                            Rada Gminy w Bodzanowie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia  19  października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. ( Monitor Polski z dnia 24 października 2012r, poz.787 ) z kwoty 75,86 zł za 1dt do kwoty  52,00 zł  za 1 dt.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą z dniem 01.01.2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Podatkowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2013 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1236
11 stycznia 2013 09:11 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [deklrol.doc] do dokumentu.
11 stycznia 2013 09:09 (Piotr Krajewski) - Dodanie dokumentu.