Zagospodarowanie przestrzenne

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie z dniem 1.01.1995r., wprowadziła nowe zasady realizacji polityki przestrzennej na trzech szczeblach władzy.
Polityka przestrzenna państwa formowana jest w „Koncepcji polityki przestrzennego kraju”.
Na szczeblu województwa sporządzane jest na tej podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa”.
Natomiast samorząd terytorialny opracowuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, będący opracowaniem własnej, lokalnej strategii i polityki rozwoju.
Jest to dokument uchwalany przez Radę Gminy i powinien zawierać normy i zasady określające kierunki działania oraz założenia polityki przestrzennej gminy, jak też formułować wnioski do „Studium zagospodarowania przestrzennego województwa”.
Zgodnie z w/w ustawą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów” składa się z dwóch zasadniczych części:
1) zbioru informacji mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne gminy – uwarunkowania rozwoju,
2) sprecyzowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ustalenia zawarte w Studium po zatwierdzeniu przez Radę Gminy stają się wiążące przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, choć nie mogą być podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów jest określenie polityki przestrzennej na jej obszarze, uwzględniającej ustalenia strategii rozwoju województwa, a jednocześnie zidentyfikowanie kierunków przyszłego zainwestowania w najbardziej odpowiednich, dla niej właśnie charakterystycznych obszarach.
Wymaga to rzetelnej i szczegółowej analizy poszczególnych składników zagospodarowania przestrzennego, elementów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Rezultatem tych działań jest synteza uwarunkowań rozwoju Gminy Bodzanów w zakresie:
- powiązań zewnętrznych
- środowiska przyrodniczego i kulturowego
- sieci osadniczej, struktury funkcjonalnej i wykorzystania terenów
- infrastruktury technicznej
- układu komunikacyjnego
- jakości życia mieszkańców
- stanu zainwestowania
- demografii i zachodzących procesów społecznych
- kierunków polityki państwa i strategii rozwoju kraju
- przepisów prawa miejscowego
które w takiej właśnie kolejności zostaną zaprezentowane w niniejszym opracowaniu.

Zakres opracowania.
1. Terytorialny zasięg opracowania obejmuje teren gminy Bodzanów w jej granicach administracyjnych, poszerzony analizami i wnioskami o obszary powiązane z nią funkcjonalnie i przestrzennie.
2. W warstwie prognostycznej i programowej nie określało się konkretnych horyzontów czasowych, gdyż są one zależne od efektywności realizacji polityki przestrzennej.
3. Zakres rzeczowy będzie obejmował zarówno opracowanie tekstowe jak i graficzne (mapy w skali 1 : 10 000, 1 : 20 000 i 1 : 200 000).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2005 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2446
03 czerwca 2005 11:30 Administrator - Dodano załącznik
03 czerwca 2005 11:27 Administrator - Zmieniono treść dokumentu