Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany   miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717z późn. zm.)  zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Bodzanów Uchwały Nr 144/XVII/12 z dnia 29.03.2012r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów  obejmującego teren wsi Białobrzegi – część wschodnia”.   Zakres planu obejmuje  obszar  działek:  Nr ewid. 110/1 i 110/3 oraz cześć działki Nr ewid. 110/2 położonych  w miejscowości  Białobrzegi.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Zainteresowani  mogą składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, w terminie do  dnia 20 lipca 2012r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2012 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1110
22 czerwca 2012 08:28 Piotr Krajewski - Dodanie dokumentu.