Protokoły z sesji

Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 marca 2010 roku

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

--------------------------

Nr XXXV/10

 

Z OBRAD  XXXV  SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE

z dnia 30 marca 2010r.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie p.Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady XXXV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

Przewodniczący przywitał radnych rady gminy, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na sali obrad.

Ustawowa liczba radnych - 15 osób.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych, nieobecny radny Dariusz Nowak, powyższy skład osobowy rady stanowi quorum do podejmowania uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad  / w załączeniu protokółu /, ponadto wnioskuje o dodanie w pkt.VI porządku obrad, ppkt.12 projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący prosi o uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z przyjętą poprawką:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęcie protokółu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokółu. Uwag i wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokółu:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Protokół zastał przyjęty jednogłośnie.

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizowanych uchwał Rady Gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności / w załączeniu protokółu /.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń, które odbyły się w okresie między sesjami / protokóły w aktach Komisji Stałych Rady Gminy /.

Podjęcie uchwał.

Ustawowa liczba radnych - 15 osób, w obradach bierze udział - 14 radnych.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 218/XXXIII/09 na rok 2010.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych/:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała został przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 232/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Bodzanów.

Wójt Gminy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wspólnie z pięcioma gminami złożyliśmy wniosek, gdzie głównym beneficjentem był Związek Gmin Regionu Płockiego, nasza część to realizacja zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra" wartość inwestycji kosztorysowej 1 200 000zł tj.  85% dofinansowanie z unii, wkład własny 192 000zł.  

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały /w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 233/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów.

Wójt Gminy - kredyt w wysokości 449 786zł w pełni pokrywa koszty inwestycji pn."Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń domu parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem palcu zabaw" , jesteśmy już po podpisaniu umowy na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 75% w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich działanie odnowa wsi , przy czym wymagana jest pełna realizacja inwestycji za własne pieniądze, którą kończymy w czerwcu, płacimy wykonawcy, następnie otrzymujemy zwrot środków unijnych.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  /w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 234/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzanów.

Wójt Gminy - w związku z wątpliwościami jakie rodzą się przy zaciąganiu kredytów, przypominam, że przy ustalaniu uchwały budżetowej na 2010r. przyjętych zostało kilka kredytów: budowa dróg wartość inwestycji 6 milionów złotych, jeżeli otrzymamy dofinansowanie będziemy musieli pokryć wkład własny w wysokości 1 miliona złotych, kompleks sportowy w Bodzanowie, składaliśmy wniosek na 12 milionów, jeżeli otrzymamy dofinansowanie 10 milionów to 2 miliony będziemy musieli pożyczyć, podobnie jest z kredytem 190 000zł, który zapisaliśmy po dochodach własnych, natomiast 260 000zł to kredyt na przygotowanie dokumentacji na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo".

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych/:

za przyjęciem glosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 235/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Bodzanów, w rozliczeniu opłaty adiacenckiej.

Wójt Gminy - po uchwaleniu planu miejscowego dla miejscowości Nowe Miszewo, Miszewo Murowane o  wyniku podziału nastąpił wzrost wartości inwestycji  właściciele nieruchomości są zobowiązani płacić tzw. opłatę adiacencką w wyniku podziału powstają drogi publiczne, które jako gmina jesteśmy zobowiązani przejąć w wyniku porozumienia przejmujemy

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 236/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu rolnego, oznaczonego nr ewidencji geodezyjnej 115/25, stanowiącego własność Gminy Bodzanów.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 237/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów.

Wójt Gminy -dotyczy obszarów w m. Reczyn, Nowy Reczyn i Cieśle, poza strefą krajobrazu chronionego, przygotowania planu miejscowego dla tego terenu i zamianę na tereny inwestycyjne 150 ha gruntów.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały/ w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 238/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr KL/09465/10/7.1.1 pn."Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy".

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 239/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w  sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Bodzanów.

Przewodniczący poinformował, że proponuje się dodatek specjalny pozostawić na tej samej wysokości co w roku 2009 tj. 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Przewodniczący prosi o zapytania lub inne propozycje wysokości dodatku specjalnego. Pytań i propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych/ :

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 240/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Bodzanów niezabudowanej działki 36/7 o powierzchni 0,0610 ha położonej w miejscowości Białobrzegi gm. Bodzanów.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 241/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący -Komisje Stałe rady gminy opiniowały wniosek złożony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział - 14 radnych/:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 242/XXXV/10.

 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało -14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 243/XXXV/10.

Przewodniczący ogłosił 15 min przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Zapytania, wolne wnioski, dyskusja.

Wiceprzewodnicząca odczytała pismo mieszkańców wsi Białobrzegi - zachodnie, dotyczące poprawienia stanu nawierzchni dróg zapewniających dojazd do posesji.

Radny Leszek Atłaski - większość mieszkańców wsi Białobrzegi nie jest zameldowana w naszej gminie, gmina w pierwszej kolejności powinna wspierać mieszkańców, którzy płacą podatki do gminy.

Pani Bogusława Świecka - Frydrysiak - ja też płacę podatek 180zł rocznie.

Radna Ewa Grudna - ja płacę 2 000zł podatku na kwartał do mnie jest 1,5 km drogi, gdzie obecnie mogę przejechać tylko ciągnikiem. Gminę obecnie nie stać na przeprowadzenie tej inwestycji w Białobrzegach.

Radny Paweł Jankowski - mieszkańcom chodzi o poprawę nawierzchni dróg tak, aby w przyszłości nie powstawały sytuacje, które uniemożliwiają przejazd do własnej posesji. Proszę też zrozumieć, że przy większych roztopach nie mamy wpływu na powstałe utrudnienia na drogach. Gmina nie posiada obecnie środków na ich asfaltowanie, można tylko poprawić ich nawierzchnię, aby polepszyć dojazd do posesji.

Mieszkańcy wsi Białobrzeg - wpłynęły podanie do gminy z Białobrzeg wschodnich i zachodnich, my jesteśmy mieszkańcami ulic znajdujących się po prawej stronie kościała i chodzi nam tylko o utwardzenie żwirem tak, żeby droga była przejezdna.

Wójt Gminy - jako gmina nie mamy możliwości asfaltowania wszystkich dróg, ponieważ nie posiadamy na to środków w najbliższym czasie sytuacja nie poprawi się jeśli nie znajdziemy sposobu na zwiększenie wpływów do budżetu. Gmina wyraziła chęć wykonania drogi głównej od Wykowa przez drogę krajową wychodząca na skrzyżowaniu w Miszewie , rada gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia tej drogi od powiatu, ponieważ chcieliśmy złożyć wniosek o środki, ale okazało się że powiat nie uregulował do dzisiaj stanu prawnego tej drogi, nie możemy jej wykonać nawet za własne środki, ponieważ przystępując do zaprojektowania  jest potrzebny wypis z rejestru gruntów stwierdzający, że jesteśmy właścicielami tych gruntów, na tą chwilę asfaltowanie tej drogi jest nierealne, natomiast w ramach bieżącego utrzymania postaramy się te drogi wyżwirować tak, aby przywrócić do stanu używalności.

Pan Arkadiusz Karwowski - w sprawie mojej drogi ja nie zezwalam, aby po tej drodze jeździć.

Wójt Gminy - nie może Pan zabronić, ponieważ  jest już uregulowany stan prawny drogi w kierunku Święcic na odcinku około 800m, jesteśmy jej właścicielami, połowa drogi należy do gminy Mała Wieś, druga połowa do naszej gminy.

Pan Arkadiusz Karwowski -  czym się Państwo kierowaliście przy planowaniu dróg do asfaltowania w taniej technologii.

Radny Jerzy Rakowski - ta droga była wykazana do asfaltowania, ale nie było właściciela tej drogi nie mogliśmy jej wykonać i zamieniliśmy na drogę w Gromicach, obecnie przejęliśmy tą drogę na własność gminy.

Wójt Gminy - wszyscy radni byli za tym, żeby tą drogę wykonać w taniej technologii, w momencie, kiedy zaczęliśmy kompletować dokumentację okazało się, że gmina nie jest jej prawnym właścicielem. Po wyprostowaniu dokumentów staliśmy się właścicielem odcinka 800m do granicy z gminą Małą Wsią.

Pan Arkadiusz Karwowski - proszę powiedzieć komu asfaltowaliście te drogi, żaden rolnik nie ma asfaltu.

Wójt Gminy - drogi do powierzchniowego utwardzania wybierała rada gminy.

Dyrektor ZGK - jeśli chodzi o drogę w Białobrzegach, nastąpiła zmiana kategorii drogi z powiatowej na gminną, tak więc gmina stała się właścicielem tej drogi, z tym, że Starostwo było samoistnym posiadaczem   drogi, po przekazaniu gminie można funkcjonować na tej drodze ale nie jest się właścicielem, ponieważ nie jest uregulowany jej stan prawny i nie możemy składać o środki. Proszę o wypracowanie  w poszczególnych komisjach decyzji  o cofnięciu tej uchwały, ponieważ droga w niektórych miejscach ma 14 m szerokości w innych 4 m, jak więc w przyszłości Państwo widzicie występowanie o środki na tą drogę. Odpowiadając na pytania mieszkańców Białobrzeg na niektórych drogach robimy tylko kosmetykę, drogi te w okresie wiosny i jesieni są najbardziej nieprzejezdne, ponieważ są to drogi piaszczyste, wąskie, płaskie bez podstawowego odwodnienia brak jest rowów i dlatego woda zalega bezpośrednio na drogach, poza tym w pasie drogowym rosną drzewa. Na dzień dzisiejszy gmina nie ma możliwości finansowych, aby takie inwestycje przeprowadzić.

Mieszkaniec wsi Białobrzegi - należy jechać na drogę z fachowcem i rozwiązać ten problem, ponieważ nie powinno się w taki sposób nawozić i równać drogi.

Dyrektor ZGK- w 2009r. na wszystkie drogi w gminie było nawiezione 400 wywrotek żwiru, z tego na Białobrzegi nawieziono 80 wywrotek, tak więc to co jest możliwe z naszej strony robimy dla mieszkańców .

Radny Paweł Jankowski - nie możemy sami wybierać dróg, które w pierwszej kolejności mają być wykonane takie ustalenia powinny zapaść na zebraniu wiejskim, mieszkańcy sami powinni dojść do porozumienia i ustalić kolejność dróg do wykonania.

Pani Bogusława Świecka - Frydrysiak - proponuję, aby utwardzenie żwirem rozpocząć od pierwszej drogi i sukcesywnie żwirować kolejne.

Radna Ewa Grudna - jeżeli jest taka propozycja od mieszkańców więc należy ją przyjąć.

Przewodniczący odczytał wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarna w Bodzanowie z prośbą o dofinansowanie w wysokości 20 000zł budowy garażu na samochód bojowo - gaśniczy.

Wójt Gminy - rada gminy przychyla się do wniosku, jeśli będzie prawomocna decyzja - pozwolenia na budowę garażu, dopiero zostaną podjęte działania w tym temacie.

Przewodniczący odczytał pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie w sprawie dofinansowania wyjazdu do USA trzech uczniów tej szkoły w ramach wymiany młodzieży koordynowanej przez Fundacją 4H w Polsce.

Przewodniczący - komisje wnioskowały o dofinansowanie w wysokości 50% . Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad wnioskiem:

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radna Ewa Grudna  odczytała podanie p. Zofii Jóźwiak zamieszkałej na ul.Wyspiańskiego 3 w Bodzanowie, dotyczące wyrównania i utwardzenia drogi.

Dyrektor ZGK - drogę tą będziemy robić, ale musimy odczekać około dwóch tygodni, żeby wejść ze sprzętem.

Radna Teresa Wyrębkowska - odczytała pismo Starosty Płockiego dotyczące spotkania wspólnie samorządów gmin z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Rada Gminy wyraziła zgodę na współfinansowanie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w imprezie uczestniczyć będzie 20 osób.

Radna Ewa Grudna odczytała pismo Rzymskokatolickiej Parafii w Bodzanowie dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich przy rekonstrukcji polichromii kościele parafialnym.

Radny powiatu Andrzej Kuliński - w dniu dzisiejszym na prace konserwatorskie parafia w Bodzanowie otrzymała od Marszałka dofinansowanie w wysokości 30 000zł.

Po dyskusji radni, wstrzymali się z decyzją przyznania środków.

Radny Leszek Atłaski - proszę o wytyczenie drogi w Mąkolinie Kolonii koło p.Sałaty, ponieważ na planie droga ta ma 5 m szerokości a w rzeczywistości 2 m nie ma więc możliwości, aby minęły się samochody.

Radny Grzegorz Rybicki - proszę o wznowienie granicy drogo w Cieślach obok p. Tomaszewskiego,

Radny Jan Kryjak - proszę o poszerzenie drogi w Stanowie na zakręcie obok figurki. Ponadto Komisja Gospodarcza wnioskuje o ustaleniu w sezonie letnim godziny 2300 o której gasimy światła uliczne a rano w ogóle nie zapalamy.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało - 8 radnych

przeciw - 0

wstrzymało się od głosu - 6 radnych.

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów.

Radny Czesław Gocek - proszę o wytyczenie drogi w Cybulinie oraz wykonanie 150 m drogi przy przedszkolu do ośrodka zdrowia poprzez położenie asfaltu w taniej technologii.

Pan Zygmunt Dąbrowski - chciałbym zagospodarować plac przed moim sklepem, zrobić skalniak, posadzić kwiaty w formie herbu gminy. Proszę, aby Pan Dyrektor skierował ludzi do pomocy.

Dyrektor ZGK - popieram pomysł p.Dąbrowskiego mamy kamienie, skieruję też ludzi do pomocy. Jestem po rozmowach z firmą, która poprawi chodniki w Bodzanowie, poza tym zostaną uzupełnione chodniki kostką dodatkowo w niektórych miejscach.   

Radny Jerzy Rakowski - jest prośba mieszkańców wsi Mąkolin odnośnie usunięcia zakrzaczeń po obu stronach dogi koło p. Bulika, ponieważ obecnie utrudniony jest przejazd, rolnicy są gotowi pomóc.

Dyrektor ZGK - zakład postara się w najbliższym czasie usunąć zakrzaczenia w m. Mąkolin. Mieszkańcy Bodzanowa zwracają uwagę na zawyżone wjazdy w chodnikach, powiat obiecał na drogach powiatowych w Bodzanowie na całej szerokości wylać cienki dywanik asfaltu, który wyrówna dziury i podniesie jezdnię, obecnie mówi się o zrobieniu tylko ubytków w poboczu.

Przewodniczący prosi o zapytania, wolne wnioski, dyskusję. Pytań i wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem się tematów, Przewodniczący podziękował  za udział w obradach i o godz.1300 zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

 

 

Protokolant:                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Kaźmierska                                                                  Janusz Janowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2010 22:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 666
10 kwietnia 2010 22:21 Krzysztof Staniszewski - Utworzenie dokumentu.