Protokoły z sesji

PROTOKÓŁ Nr XIII/11 Z OBRAD XIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 24 listopada 2011r

P R O T O K Ó Ł

------------------------

Nr XIII/11

 

Z  OBRAD XIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE

z dnia 24 listopada 2011r.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie Pan Janusz Janowski o godz.1000 otworzył obrady XIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie

Przewodniczący powitał radnych, zaproszonych gości  oraz wszystkich obecnych na obrady Sesji.

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach  bierze udział 15 radnych tj. 100%  składu osobowego radny gminy, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał przygotowanych na dzisiejszą Sesję.

W obradach Sesji uczestniczy również:

- Pani Grażyna Pietrzak   –        Wójt Gminy,

- Pani Iwona Rakowska   –         Sekretarz Gminy,

- Pani Ewa Strzelczak       -          Skarbnik Gminy,

- Pan Andrzej Golatowski – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie.

 

 

 

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

I.                   Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

II.                 Przyjęcie porządku obrad.

III.              Przyjęcie protokółu z obrad XII Sesji  Rady Gminy w Bodzanowie.

IV.              Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy.

V.                Podjęcie uchwał:

 

1.     uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 14/III/2010 na rok 2011.

2.     uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

3.     uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

4.     uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

5.     uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

6.     uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20.02.2009r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród przyznawanych przez Gminę Bodzanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

7.     uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Bodzanów.

8.     uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bodzanów.

 

VI.              Zapytania, wolne wnioski, dyskusja.

VII.              Zakończenie obrad.   

 

 

Przewodniczący wnioskuje o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało -15 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący wnioskuje o wycofanie projektu uchwały w sprawie powołanie doraźnej komisji Rady Gminy Bodzanów.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie:

za przyjęciem głosowało – 13 radnych.

przeciw – 1 radny

wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący wnioskuje o wprowadzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Skarbnik Gminy – to jest uchwała merytoryczna, w budżecie planowane było zaciągnięcie kredytu do wysokości 2 400 000zł.  Uchwałą na  poprzedniej sesji zmniejszono wysokość zadań inwestycyjnych. Sama uchwała budżetowa nie jest wystarczająca na zaciągnięcie kredytu, stąd przygotowano uchwałę merytoryczną.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący wnioskuje o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-287/11 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów”.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący wnioskuje o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bodzanów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „ Mazowszanie”.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. Innych propozycji i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w całości przedstawionego porządku obrad wraz z poprawkami:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjecie protokółu z obrad XII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokółu z obrad  XII Sesji Rady Gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokółu:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy przedstawili sprawozdania z posiedzeń, który odbyły się między sesjami  /protokóły w aktach Komisji Stałych Rady Gminy /.

Po odczytaniu protokółu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, radny Dariusz Nowak zabrał głos - zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja, w Komisji Gospodarczej, która dotyczy drogi w Bodzanowie za Panem Borzewskim. Ta sprawa ciągnie się tak długo, że wspólnie z Panem Przewodniczącym i Panem Sołtysem, chcieliśmy zamknąć ten temat. Okazuje się, że ja sam podjąłem decyzję o tym , żeby tą drogę zrobić. Jeżeli rozpoczynamy jakieś prace, to róbmy to dobrze, tak jak należy, drogę tą trzeba było do żwirować . Proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, aby wpisał tę moją wypowiedź do protokółu komisji.

Radny Leszek Atłaski – tę sprawę dokończymy w wolnych wnioskach.

 

Podjęcie uchwał.

 

                            

1.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 14/III/2010 na rok 2011.

Skarbnik Gminy – po przekazaniu materiałów dotyczących tej uchwały, Kierownik GOPS podpisała umowę w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na pensjonariusza w DPS. Ponieważ są to wydatki dotyczące roku ubiegłego, musimy wprowadzić je po stronie dochodów, jednocześnie Pani Kierownik będzie miała środki na dodatkowe wydatki celowe. Po stronie dochodów wprowadzamy 20 000zł  i  o 3 000 zł zwiększamy dochody ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych. Ponadto wpłynęły wczoraj decyzje odnośnie GOPS -u  na łączna kwotę 40 900zł i wtedy budżet zwiększamy po stronie dochodów i wydatków.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 104/XIII/11.

2.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 105/XIII/11.

3.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Radny Jan Kryjak – odczytał protokół Komisji Budżetowej w sprawie stawek wskazanych  a zaproponowanych przez radnych podczas spotkania Komisji Stałych Rady Gminy.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 106/XIII/11.

4.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 107/XIII/11.

5.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20.02.2009r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród przyznawanych przez Gminę Bodzanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 108/XIII/11.

6.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bodzanów.

Przewodniczący odczytał protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Alberta Kołodziejskiego złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, która dotyczyła nieprzestrzegania przez Wójta Gminy procedur związanych z polityka kadrową prowadzoną w Urzędzie Gminy / protokół w aktach Komisji Rewizyjnej/.

Radny Paweł Bogiel – oddaję swój głos Panu Kołodziejskiemu, osobie zainteresowanej w tej sprawie.

Pan Albert Kołodziejski – mam prawo w tym temacie zabrać głos. Szanowna Rado, Pani Wójt , Panie Przewodniczący, ja chcę się zapytać gdzie jest Mecenas?. Pani Mecenas obsługuje ten urząd,  powinna uczestniczyć w posiedzeniu każdej sesji rady gminy. Rozpatrywanie w takiej formie uchwały jest bezpodstawne, ponieważ ta uchwała ma wady prawne. Nie zgadzam się z Komisją Rewizyjną, ponieważ skarga moja jest zasadna, żeby nie być gołosłownym przedstawię Państwu luki prawne stworzone przez obecnego prawnika. W dniu19.09.2011r. w otrzymanym piśmie podpisanym przez Wójta Gminy w Bodzanowie jest zapis, że konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na dyrektora GCK i S w Bodzanowie odbędzie się 30.09.2011r . Zastrzegam, że nie chodzi mi o personalia. W trzy dni po tej dacie Wójt Gminy wydaje zarządzenie z dnia 22.09.2011r. w którym powołuje osobę na stanowisko dyrektora. Proceder nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Bodzanów trwa przez 9 miesięcy, gdyż zatrudnienie na pełniącego obowiązki dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie było zgodne z prawem i to, że naruszenie to zostało już wyjaśnione, nie obliguje Komisję do tego aby stwierdzać , że takiego naruszenia prawa nie było. Naruszenie prawa mogę udowodnić Pani Wójt przed sądem.  Na ostatniej sesji wypowiedziała się Pani następująco: cyt. „ Pan Albert Kołodziejski złożył skargę do Wojewody. Wojewoda w trybie nadzorczym poinformował, iż w ciągu 7 dni powinno być podjęte nowe zarządzenie, zgodnie z ustawą o instytucjach kultury. Gdyby pismo Pana Alberta Kołodziejskiego nie było wysłane do Wojewody to konkurs by się odbył. Zgodnie z zaleceniem Wojewody mieliśmy na podjęcie zarządzenia 7 dni. W tym okresie nie było sesji ani Komisji, na której można było poinformować radnych”. To jest coś niebywałego, jeżeli stwierdziła pani że Wojewoda nakazał Pani w ciągu 7 dni zatrudnienie pracownika GCK i S i musiała Pani go zatrudnić, to równie dobrze mogła by Pani go zatrudnić w chwili rozstrzygnięcia konkursu. Ja bardzo proszę aby Pani ważyła słowa. Radca prawny tu powinien być i odpowiadać za swoje postępowanie. Mam przed sobą umowę z „Dni Bodzanowa”, każda złotówka wydatkowana w budżecie gminnym jest jawna, a co mówi nasz radca prawny gminy: w § 8 treści niniejszej umowy a w szczególności „wysokość wynagrodzenia jest poufna i nie może być przekazywana, osobom trzecim”, podpisani Wójt , Skarbnik, radca prawny. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać Państwu problem, jakim jest wydawanie bubli prawnych. Jeszcze raz podkreślam, że moja skarga jest zasadna i mam prawo odwołania się do Wojewody. Wykroczenia już nie ma, gdyż zostało naprawione przez informację od Wojewody, ale to wcale nie znaczy, że takiego wykroczenia nie było. To, że ktoś zapłaci mandat za wykroczenie to nie znaczy, że wykroczenia nie popełnił. Do Państwa należy decyzja, chociaż podkreślam, że uchwała w tej formie posiada wadę prawną.

Radny Dariusz Nowak – jeżeli są takie zastrzeżenia co do tej uchwały, wnioskuje o przesunięcie uchwały na następną sesję.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Projekt uchwały został wycofany z obrad sesji.

7.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 109/XIII/11.

8.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-287/11 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów”.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 110/XIII/11.

9.     Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bodzanów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „ Mazowszanie”.

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział -  15 radnych/;

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 111/XIII/11.

Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Zapytania, wolne wnioski, dyskusja.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 25.11.2011r. odbędzie się przekazanie Gminie Bodzanów przez Firmę FRANK – CARS z Częstochowy samochodu lekkiego ratowniczo – gaśniczego marki FORD TRANSIT rok produkcji 2011r. dla jednostki OSP w Kanigowie.

Samochód został zakupiony za kwotę 128 000zł, na tę kwotę składają się środki finansowe w wysokości :

-  50 000zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

-  25 000zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

-  53 000zł środki własne gminy / w tym dochody własne jst w wysokości  23 000zł,  inne źródła - darowizna OSP Kanigowo w wysokości 30 000zł/.

Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Bodzanowie w dniu 22.11.2011r.

Zarząd zwraca się z prośbą: o przyjęcie w budżecie Gminy kwoty 120 000zł na działalność straży w roku 2012, o utrzymanie dotychczasowych stawek ekwiwalentu za wyjazdy strażaków do zdarzeń i na szkolenia, o wydanie przez Wójta Gminy  zaświadczeń dla kierowców OSP do końca 2011r. Ustawa, która będzie obowiązywała od 11.02.2012r. narazi gminę na dodatkowe koszty wynikające z przeprowadzenia kursów doszkalających i wydania zaświadczeń.

Radny Krzysztof Chlebowski – chodzi o wydanie zaświadczeń dla kierowców samochodów strażackich. Zgodnie z obowiązującą ustawą, Wójt Gminy wydaje kierowcom zaświadczenie uprawniające do kierowanie pojazdami  uprzywilejowanymi. Po wejściu w życie z dniem 11.02.2012r. nowych przepisów, kierowcy będą skierowani na dodatkowy kurs i zaświadczenia uprawniające do kierowania tymi pojazdami będzie wydawało Starostwo. Na szkoleniu dla strażaków jakie odbyło się w ubiegłą sobotę, zaapelowano o wydaniu zaświadczeń dla kierowców przez Wójta Gminy do końca bieżącego roku. Zaświadczenia będą ważne w latach następnych z tym, że kierowcy będą zobowiązani do wykonywania okresowych badań psychologicznych.

Radna Teresa Wyrębkowska odczytała pismo skierowane przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie  na postępowanie niezgodne z prawem dyrektora szkoły Pana Zdzisława Leszczyńskiego.

Sekretarz Gminy – pismo to zostało przekazane do wiadomości Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku z racji tego, że 90% zarzutów tam stawianych mieści się w zakresie nadzoru pedagogicznego, które jest w zakresie kontroli tego organu. Gmina jako organ prowadzący, jest uprawniona do kontrolowania jednostek oświatowych w zakresie spraw finansowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Mamy również nadzór organizacyjny pod kątem realizacji zajęć edukacyjnych, czy realizowane są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. W tym zakresie otrzymujemy od Dyrektorów arkusze organizacyjne. We wrześniu br.przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, nad przestrzeganiem praw ucznia, przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. W wyniku tej kontroli organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał zalecenia pokontrolne.

Sekretarz Gminy odczytała zalecenia pokontrolne. Dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na zalecenia do 11 grudnia 2011r, również to pismo zostanie przesłane do organu prowadzącego wraz z informacją o formie realizacji zaleceń pokontrolnych.  W piśmie podnoszone są zarzuty mobbingu oraz kwestia złożenia przez nauczycieli wniosku o odwołanie dyrektora. Do rozpatrzenia tego wniosku upoważniony był organ prowadzący. Zastało wszczęte wnikliwe postępowanie wyjaśniające, w ramach którego Kuratorium sprawowało nadzór kontrolny. Gmina podjęła próbę zatrudnienia mediatora, ale nie było woli podjęcia współpracy w tym zakresie. Otrzymaliśmy informację od dyrektora, że Panie które odczuły stosowanie wobec nich mobbingu, złożyły doniesienie w tej sprawie do sądu. Po dwóch tygodniach sprawa ta została wycofana. W zakresie łamania praw ucznia prowadzone było postępowanie w prokuraturze, zostało ono umorzone. O postępowaniu kontrolnym ze strony Kuratorium Oświaty w tej sprawie rada będzie na bieżąco informowana.

Radny Leszek Atłaski –jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapytałem Pana Dyrektora ZGK, kto zlecił żwirowanie drogi za Panem Borzewskim w Bodzanowie, odpowiedzi nie otrzymałem. Wyjaśniono mi, że na tę drogę zostało nawiezione  8 wywrotek żwiru i 4 wywrotki na ul. Orzeszkowej razem 360 ton żwiru. Przez cały rok na wszystkie drogi w gminie przeznaczono 1100 ton żwiru. Droga za Panem Borzewskim prowadzi do łąk. Biorąc pod uwagę fakt, że w październiku Komisja  Gospodarcza razem z Panem Przewodniczącym, Panią Wójt  i Panem p.o. Dyrektora ZGK Arkadiuszem Mękarskim była na tej drodze i wspólnie ustalono, że zostanie wykonane odprowadzenie wody przy posiadłości Pana Kazimierza Sobótki w Mąkolinie Kolonii, a ziemia z tych rowów miała być wywieziona na drogę za Panem Borzewskim. Mam pytanie, kto pozwolił na to, żeby wywieźć na tę drogę tyle ton żwiru, przecież nawieziono tam drugie tyle tego żwiru.

Dyrektor ZGK – kto zlecił nawiezienie tej drogi to Pan odpowiedź uzyskał. Natomiast wyjaśniam Państwu, że na obie drogi było nawiezione 12 wywrotek żwiru po 20 ton, tj 240zł  / żwir był zakupiony po 10zł za tonę/,  natomiast transport kosztował 120zł za kurs .

Radny Dariusz Nowak -  ja nie będę dyskutował o kwotach, nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ jeśli cokolwiek robimy, róbmy to dobrze. W gabinecie Pani Wójt była rozmowa w obecności Pana Przewodniczącego i sołtysa wsi Bodzanów Pana Wojciecha Szelągowskiego w sprawie wykonania tej drogi aby to wykonać i zamknąć ten temat. Pojechaliśmy z Panem Sołtysem i Panem Przewodniczącym na drogę, jeśli cokolwiek na terenie gminy jest robione ja nie rozliczam jeżeli jest taka potrzeba , zróbmy to dobrze, zawsze jestem za.

Radny Leszek Atłaski – chodzi mi tylko o to, że wcześniej Komisja Gospodarcza podjęła inne decyzje, które zostały zmienione.

Radny Dariusz Nowak – nie wiem co się stało, przez 5 lat rozmawialiśmy tym samym językiem, z czego to wynika że robi się nieprzyjemna sytuacja?. W przyszłości jeśli zgłosi się do mnie Pan Sołtys to odeślę do Pana.

Radny Leszek Atłaski – nie podejmujemy decyzji jednoosobowo jak w tym przypadku.

Dyrektor ZGK – droga ta jest na gruntach bagiennych, najpierw została nawieziona warstwa grubego gruzu, przysypana humusem, na to został nawieziony żwir, równiarka wymieszała wierzchnią warstwę ziemi ze żwirem i zrównała nawierzchnię drogi.

Radny Paweł Bogiel –  Panie radny Atłaski, w Bodzanowie jest dwóch radnych, więc skoro u Pana wysypiemy przyczepę  żwiru,  to w Bodzanowie z racji choćby wielkości terenu sypiemy dwie. Prosta matematyczna kalkulacja.

Sołtys wsi Bodzanów Wojciech Szelągowski – była rozmowa w obecności Pana Dariusza Nowaka i Pana Przewodniczącego u Pani Wójt,  w sprawie obu tych dróg, na które mieszkańcy długo czekali. Pani Wójt skierowała mnie do Pana Dyrektora. Pani Wójt z Panem Przewodniczącym byli na drodze za Panem Borzewskim i na ul. Orzeszkowej i obiecali wykonanie tej drogi. Pan Przewodniczący KG stwierdził, że obok ma pole Pana siostra. Proszę odpowiedzieć na pytania: czy była planowana naprawa drogi i założenie przepustów obok Pańskiego brata?. Nie twierdzę, że nie jest potrzebna. Czy była planowana droga na Krawieczyn, gdzie w tej chwili rolnik został ukarany, przez sąd w kwocie 300zł, czy były planowane drogi na  innych sołectwach?. Pytanie do Pana Stanisława Szymańskiego. Jesteście Państwo zbulwersowani, że w Bodzanowie robi się drogę, gdzie sołectwo Bodzanów nie pamiętam, kiedy otrzymało żwir na drogę. Natomiast w Cieślach na drodze gminnej, która dochodzi do drogi powiatowej jest wykonany piękny wjazd i obok założone jest 6 przepustów do prywatnej posesji za gminne pieniądze i można zrobić bez awantur i krzyku.  

Radny Stanisław Szymański – to wykonało Starostwo.

Dyrektor ZGK  podniósł temat związany z wnioskiem o dofinansowanie Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie. Do 20.12.2011r. będziemy aplikowali wniosek o dofinansowanie tego zadania. Chciałbym poddać pod dyskusję Państwa temat związany z budową pompowni, która spowodowałaby podwyższenie ciśnienia wody użytkowej w miejscowościach najwyżej położonych w naszej gminie tj. Kanigowo i Pepłowo. Składamy duży wniosek  za około 6 700 000zł brutto, w tym zadaniu pominięto wspomnianą pompownię. To urządzenie jest potrzebne a jego koszt wyniósłby 200 000zł. Jeśli otrzymamy na SUW środki i zrealizujemy zadanie, nie podamy wody o żądanych parametrach do Pepłowa i innych miejscowości.

Radny Czesław Gocek – w imieniu mieszkańców Chodkowa Dz. zamieszkałych przy ul. Wschodniej, zwracam się z prośbą o przełożenie jednej z lamp oświetlenia ulicznego na inny słup. Ze względu na oszczędności jest ustalone że latarnie uliczne powinny świecić co drugi słup. Na dwóch kolejnych się nie świecą, a świecą się na trzech kolejnych. Mieszkańcy twierdzą, że jest to niedopatrzenie ze strony gminy a mieszkańców należy traktować równo i nie dzielić na lepszych i gorszych. Decyzję, którą lampę należy przenieść pozostawiam do decyzji Komisji Gospodarczej.

Pani Aldona Kopyrska -  prosiłam, aby przyjechała Komisja Gospodarcza wtedy gdy zaświecą się lampy uliczne. Zainteresowanych tym tematem jest 5 rodzin. Otrzymałam odpowiedź, że Komisja nie przyjedzie. Rozmawiałam z Panem Czesławem Gockiem z Panem Dyrektorem ZGK , wszystko przedstawiłam mając ze sobą mapki, prosiłam żeby lampy przesunąć. Dziwię się Komisji, że podjęła taką decyzję żeby zapalić lampy jedna koło drugiej. Proszę osoby, które były w tej Komisji o odpowiedź na to pytanie. Dlaczego nikt z nami nie rozmawiał. Prosiłam Państwa kilkakrotnie o interwencję w tej sprawie, tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli się wypowiedzieć.

Radny Leszek Atłaski – pojedziemy z Komisją do Państwa i na miejscu zostanie podjęta decyzja.

Dyrektor ZGK – posiadamy do dyspozycji 5 lamp, które firma zakłada nieodpłatnie w ramach konserwacji. Proszę Komisję Gospodarczą o wskazanie, gdzie te lampy mogłyby być założone. Jedna z tych lamp miała być założona przy świetlicy w Gąsewie.

Radni wnioskują o założenie jednej lampy przy świetlicy w Gąsewie.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku: za przyjęciem głosowało -15 radnych. Wniosek został przyjęty.

Dyrektor ZGK – informuję o potrzebie wykonania urządzenia oraz zlecenie wykonania dokumentacji określającej, którą wodę należy spiętrzyć czy wodę SUW w Stanowie czy SUW w Leksynie? Powinniśmy wykonać tzw. spinkę tych dwóch sieci docelowo i to powinno w tym zadaniu się znaleźć. Gmina jest zobowiązana dostarczać wodę zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, która mówi o jakości fizyko – chemicznej wody i zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych, gdzie mówi się ciśnieniu wody.

Pani Katarzyna Lenkiewicz  - propozycja do rady jest następująca: do tego projektu, który będziemy składali na modernizację SUW w Stanowie, dołączyć przepompownię pośredniczącą w Wiciejewie, polegającą na budowie kontenera i spełniającą funkcję zasilania.

Dyrektor ZGK – w projekcie to urządzenie jest w Wiciejewie, czy tłoczymy wodę ze Stanowa, czy z Leksyna?.

Przewodniczący zapytał, czy jest przyzwolenie rady na wykonanie dokumentacji. Rada wyraziła zgodę na wykonanie dokumentacji.

Radny Dariusz Nowak – na poprzedniej sesji rady gminy prosiłem Panią Wójt, aby odczytała na dzisiejszej sesji skargę złożoną na Dyrektora ZGK. Nie interesuje mnie kto się podpisał, proszę tylko o odczytanie treści skargi.

Wójt Gminy – skarga wpłynęła bezpośredni do mnie na moje nazwisko, na Wójta Gminy i mogę ją omówić.

Radny Dariusz Nowak – ja proszę, żeby Pani odczytała treść całej skargi.

Wójt Gminy – skarga dotyczy stosunku pracy. Złożyli ją pracownicy ZGK, w której poinformowali że jest nerwowa atmosfera, że dyrektor powiedział iż pozwalnia, była też mowa o mobbingu. To były konkretne zarzuty. Jeden z pracowników powiedział, że zgłosi to do sądu pracy. Odczytałam Panu Dyrektorowi tę skargę. W przyszłym tygodniu zrobię konfrontację z pracownikami, aby załagodzić tę sytuację.

Radny Paweł Bogiel – szanowni Państwo w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców i informacjami z jakimi spotkałem się w odniesieniu do braku akceptacji z naszej strony uchwały dofinansowującej Parafię Bodzanów, która dokonuje odnowienia naszej świątyni, chciałem poinformować Państwa o powodach naszej decyzji. Szanowni Państwo, zostaliśmy wybrani przez mieszkańców Bodzanowa na radnych Gminy Bodzanów. Leży nam na sercu dobro naszej parafii,  lecz w obecnej chwili ważniejsze jest dla nas dobro naszych mieszkańców i całej naszej gminy. Gmina Bodzanów, to nie tylko parafia Bodzanów. Zachowalibyśmy się nieodpowiedzialnie głosując za uchwałą dofinansowującą parafię, wiedząc że brak jest środków finansowych na tak ważne cele jak na przykład: wymiana instalacji elektrycznej w Miszewie lub wymiana pokrycia dachowego w Cieślach.  Szanowni Państwo, decyzja nasza nie była podyktowana brakiem chęci współpracy. Jest ona w pełni przemyślana i uważam iż została podjęta słusznie, ważąc na szali większe dobro, które może być lepiej wykorzystane dla naszej gminy. Przekazuje głos Panu radnemu Dariuszowi Nowakowi, który poinformuje Państwa  co dalej chcieliśmy zrobić w tej sprawie aby pomóc, nie obciążając budżetu gminy.

Radny Dariusz Nowak – mając powyższe na uwadze, w imieniu części radnych, wnioskuję o przekazanie z diety radnego określonej kwoty na malowanie kościoła w Bodzanowie. Ze swojej diety przekazuję kwotę 200zł. Nie wiem jak zapatruje się na ten gest reszta rady, jeśli Państwo możecie dołożyć to bardzo proszę. Uważam,  że strony Pani Wójt też jakiś gest będzie w tym kierunku.

Radny Paweł Bogiel – jest to odpowiedź na pomówienia ze strony niektórych mieszkańców Bodzanowa, gdzie słyszy się różne sformułowania na ten temat. Mamy tą świadomość, że pieniędzy w budżecie na obecną chwilę nie ma, dlatego też chcemy wyjść z inicjatywą, że przeznaczymy część pieniędzy z własnych diet.

Wójt Gminy odczytała skargę jaka wpłynęła od pracowników ZGK na Dyrektora ZGK w sprawie wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do Dyrektora, który rozpoczął pracę w zakładzie od 7.11.2011r. Najlepszym rozwiązaniem było by odsunięcie Pana Dyrektora od wykonywania swoich obowiązków, ze względu na wprowadzoną przez Dyrektora nerwową atmosferę i terror wobec pracowników. Dyrektor rozpoczął na pracowników nagonkę i szuka pretekstu żeby zwolnić. Pracownicy są szykanowani oraz stosowany jest wobec nich  mobbing, nie widzią dalszej współpracy z Panem Dyrektorem, proszą o pomoc w tej sprawie Panią Wójt.

Dyrektor ZGK – pracowałem w zakładzie ponad 2 lata, były zapewne sukcesy jak i porażki, były sprawy nie załatwione z tego powodu, że zadań jest więcej niż możliwości  technicznych i osobowych zakładu. Z końcem lutego 2011r.  skończyłem pracę w zakładzie komunalnym. Słowa które padły w skardze kwalifikują się do postępowania sądowego, dokładnie czuje się tak, jak w tym piśmie było opisane. Tyle tylko, że w stosunku do mojej osoby. W dniu 21 października Komisja Konkursowa ogłosiła, że od tego dnia jestem dyrektorem zakładu. Przed konkursem faworyzowano inna osobę, też kandydata na stanowisko dyrektora. Pani Wójt informuje mnie telefonicznie wskazując dzień  7 listopada na podpisanie umowy. Czynność podpisania umowy trwa ze mną dwie godziny. Umowa została podpisana na jeden miesiąc, chociaż w biuletynie informacji jest ogłoszenie, że pierwsza umowa będzie podpisana na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia. W dalszym ciągu wokół mnie są snute intrygi, nie wiem kto za tym stoi. Mam umowę podpisaną na miesiąc, wystąpię do sądu pracy i gmina wypłaci mi odszkodowanie. Skoro występują intrygi to jest i cel tych intryg. W samorządzie takimi intrygami zajmują się odpowiednie służby, które zamierzam powiadomić. Po przekazaniu mi prac bieżących przez poprzedniego p.o. dyrektora,  o godz.1400  rozpocząłem pracę w poniedziałek. We wtorek rano podjąłem analizę kart drogowych. W środę z Panem Przewodniczącym, z Panem radnym Dariuszem Nowakiem, Panem Sołtysem objeżdżamy do południa drogi. W czwartek  koło południa jest już na mnie skarga. Z pracownikami odbyłem naradę, przypomniałem zasady pracy m.in.: nie pijemy w pracy alkoholu, w pracy pracujemy nie tylko jak dostajemy telefon, że ktoś jedzie, o godzinie 1515 kończymy pracę. Przypomniałem kierowcom i operatorom sprzętu, że jeżeli kogoś złapię na tzw. dobijaniu motogodzin to będę wyciągał konsekwencje służbowe. W między czasie jeden z pracowników dostał ode mnie upomnienie ustne, ponieważ zastałem go dwa dni później na śniadaniu przy GCI , kiedy maszyna chodziła na wolnych obrotach na tzw. jałowym biegu. Jednym z czynników, który poruszył tę całą sprawę są badania obecnie wykonywane. Przepisy, które regulują tę sprawę przekazałem Pani Wójt. Badania te są w tej chwili wykonane, sprawa została zamknięta. W dniu kiedy występuje skarga o godz.735 , zbierają się w zakładzie wszyscy pracownicy zakładu , którzy zorganizowani zostali przez jednego Pana, w tym czasie jest już złożona skarga do Wójta Gminy. Pani Wójt jest zaproszona do zakładu i uczestniczy  w spotkaniu. W stosunku do tego Pana skierowałem postępowanie karne. Do Pani Wójt napisałem notatkę następującej treści: w dniu 14.11. 2011r. w biurze ZGK odbyło się spotkanie pracowników z Dyrektorem zakładu  w którym uczestniczyła Wójt Gminy. W imieniu pracowników wypowiadał się Pan kierowca. Zachowanie tego Pana według mnie kwalifikuje się do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Przypomnę, że Pan kierowca  w obecności około 15 osób dokonał ataku werbalnego na moją osobę oraz wyjął z kieszeni nóż składany mówiąc, że służy on do obrony przed atakiem Dyrektora,  po czym stwierdził że eksponowanym nożem powinien  obciąć łeb Dyrektorowi zakładu. W związku z zaistniałą sytuacją, wobec Pana kierowcy rozpoczęto postępowania karne, które wniosłem. W następnym dniu o godz.730 Pan kierowca przychodzi do zakładu,  jest na zwolnieniu lekarskim i przeprasza mnie w obecności 5 osób i Pani Wójt. Ze względu na to że Pani Wójt uczestniczyła we wszystkich zajściach w całości, proponuję aby decyzję w sprawie pracy Pana kierowcy podjęła Pani Wójt. Nadmieniam, że ten pracownik został przyjęty do zakładu w maju br. Proszę Państwa, czuję się mobbingowany i prześladowany. Żal mam do Pani Wójt, że jest stronnicza. Dowodem na to jest protokół rady gminy z dnia 14 listopada, gdzie między wierszami jest pytanie do Pani Wójt , czy była groźba karalna, pada odpowiedź „ no coś tam było”. Umowa na jeden miesiąc była zawarta z premedytacją, w celu skorzystania z art.15 ustawy o pracownikach samorządowych, cyt: „ jeżeli w okresie 3 m-cy  nie przedłuża się stosunku pracy w drodze naboru i zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku, kolejnej osoby z pośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokóle tego naboru”.

Jeśli Państwo pozwolą, chcę przejść do strony technicznej czyli do protokółu otwarcia ZGK. Przedstawię jakim byłem złym dyrektorem, a jakie wyniki były w ostatnim czasie. SUW w Stanowie: wyniki wody pitej - dopuszczalne normy przekroczone kilkakrotnie. Wyniki są wykonane w kolorze od 2008r do 26.10.2011r. / w załączeniu protokółu/. Będąc dyrektorem przez poprzednie dwa lata i obecnie, jakość wody i dostarczenie jej mieszkańcom w określonych parametrach jest dla mnie priorytetem, chociaż należy pamiętać że nasze stacje są przestarzałe i sterowane ręcznie. Zakupiono około 1000 ton żwiru pospółki, w wyniku zamówienia publicznego w przetargu oraz 480 ton  betonowego kruszywa z odzysku. Za żwir płacimy po 9,70zł a kruszywa z odzysku kupiliśmy po  61,50zł za tonę. Zastałem 12 ton soli na potrzeby zimowego utrzymania oraz składowane zostało 120 ton piasku. Następna sprawa windykacja.  1.02.2011r. podpisałem umowę z firmą windykacyjną w stosunku do osób zadłużonych. W trakcie działań windykacyjnych podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności, pracownicy zakładu jeździli po dłużnikach i podpisywali porozumienia. Firma dowiedziała się o tych działaniach i rozwiązała z nami umowę. W wyniku tych porozumień ściągnięto 19 500zł  a zaległości łączne wynoszą  79 400zł. Mieszkania komunalne - podpisano porozumienia na odpracowanie zaległości, odpracowano za kwotę 8 991zł. natomiast łączne zadłużenie z tytułu czynszu wynoszą 99 500zł wraz z odsetkami.

Ze spraw bieżących: złożono dokumentację na budowę wiaty w Nowym Miszewie, zamówiono mapy do celów projektowych na budowę bezodpływowego zbiornika ściekowego w Stanowie.

Na dzień dzisiejszy nie otrzymałem ryczałtu na wyjazdy w teren, brak jest upoważnienia do reprezentowania zakładu na zewnątrz. 

Radna Teresa Wyrębkowska – chciałam zapytać Pana, ponieważ pytają o to mieszkańcy i proszę o odpowiedź. Odszedł Pan z zakładu na własne żądanie, nie bardzo to jest zrozumiałe dla ludzi dlaczego,  przecież byliśmy zadowoleni z Pana Pracy, teraz ludzie pytają, czym Pan się kierował wracając.

Dyrektor ZGK – dziękuje za uznanie, ale proszę żeby odpowiedź ta została w sferze moich osobistych odpowiedzi. Miałem prawo odejść i miałem prawo brać udział w konkursie. Naprawdę jeśli Pani to chce usłyszeć, w kuluarach mogę Pani odpowiedzieć, ale są to sprawy bardzo osobiste i wolę publicznie o nich nie mówić.

Pan Albert Kołodziejski – ta sesja nasunęła mi jeszcze kilka pytań do Pani Wójt. Słyszymy, że dba Pani o naszą gminę, robi Pani oszczędności, chociaż nie wiem jakie, chwała Pani za to. Proszę odpowiedzieć: kupiła sobie Pani do swojego gabinetu meble za 11 000zł i wyremontowała Pani gabinet za 3 000zł. Był gabinet po Panu Dorobku, co leżało u podstaw takiej decyzji? Proszę o krótką odpowiedź. Dziwi mnie, że w dobie kryzysu wydaje Pani takie pieniądze.

Wójt Gminy – Pan doskonale wie, że gabinety prezesów, wójtów wyglądają ładnie. Gabinet po Panu Dorobku był trochę przestarzały,  a wydana kwota nie jest taka duża. Meble były kupione po najtańszej cenie. Ja nie widzę żadnych sprzeczności, dlaczego mam nie mieć nowego gabinetu. Poprzedni był stary, niektóre meble zamykały się na gwoździe. Ja reprezentuję gminę, przyjeżdżają do mnie różni  interesanci, chciałam żeby to wyglądało ładnie. Ta strona po której Pan Dorobek miał swój gabinet była obskurna, jak ktoś przyjechał to od razu widać było zaplecze gminy. Od tej strony jest sytuacja inna, gabinet jest od zewnątrz.

Pan Albert Kołodziejski  - Pani Wójt dwie szafki i jeden stół za 11 000zł. Jest Pani menadżerem tej jednostki a każdy dobry menadżer nie zaczyna od siebie.

Wójt Gminy – nie zaczęłam od siebie ponieważ do miesiąca maja był remontowany cały urząd, łącznie z zakładem i USC na górze. Na końcu został ten pokój, który jeszcze był wolny. Otrzymał Pan rachunki ile kosztował remont. Pan Dorobek zaczął remont całego urzędu i ja go chciałam skończyć. Został ten jeden pokój, który remontowali pracownicy zakładu komunalnego. Jeszcze jest do remontu sala w której jesteśmy i tu będzie remont, jeśli rada wyrazi zgodę ponieważ będą to duże koszty.

Pan Albert Kołodziejski – usłyszałem na tej sesji, że dyrektor zakładu jest zatrudniony na miesiąc czasu. Na stronie BIP było ogłoszenie o konkursie, gdzie mówi się o umowie na okres 3 miesięcy. Rozumiem, że jeśli z Panem nie zostanie podpisana umowa, wystąpi Pan na drogę sądową. Proszę odpowiedzieć, dlaczego Pani podpisała umowę na jeden a nie na trzy miesiące?

Wójt Gminy – konkurs to jest wyłonienie kandydata, a dalsza część należy do pracownika i pracodawcy. Na razie jest umowa na miesiąc, a co dalej będzie zobaczymy. Pan Golatowski podpisał umowę nie miał do niej żadnych zastrzeżeń, to jest sprawa między pracownikiem a pracodawcą.

Pan Albert Kołodziejski – nie ma Pani racji, ponieważ ogłosiła Pani , że dyrektor zostanie zatrudniony na 3 miesiące i powinna Pani na 3 miesiące podpisać umowę. Szanowni Państwo, proszę to zweryfikować, zapytać radcę prawnego.  Poza tym od Pana Kryjak słyszałem coś o przekształceniu zakładu komunalnego. Bardzo Pana proszę o wyjaśnienie tego tematu.

Radny Jan Kryjak – można było złożyć wniosek o zakup maszyn i urządzeń dla zakładu komunalnego do 10.10.2011r. Zakład może zostać  przekształcony dopiero w latach 2012- 2015, złożenie samego wniosku do niczego nie zobowiązuje. Jeśli zakład nie zostanie przekształcony wniosek nie zostanie zrealizowany.

Pan Albert Kołodziejski – przekształcając zakład komunalny, narażacie Państwo mieszkańców na duże koszty. Zakład całą amortyzację musi wnieść w koszty, jesteście Państwo stratni.  Zostanie podwyższona opłata za wodę, ścieki itd. Mam jeszcze jedno pytanie, czy kruszywa do zakładu było zakupione za 61zł?

Dyrektor ZGK – tak za kruszywo było płacone 61zł brutto z wolnej ręki w ilości 480ton. Będąc poprzednio Dyrektorem zakładu  29.09.2009r. zakupiłem kruszywo w ilości 3 wywrotek 75 ton po 17,08zł.

Pan Albert Kołodziejski – jaka jest podstawa prawna na to, aby na drodze powiatowej budować wiatę, jest to jak najbardziej wskazane dla mieszkańców, ale proszę to sprawdzić.

Dyrektor ZGK – dokumentacja  była złożona już wcześniej. Starostwo w odpowiedzi na to zgłoszenie, 13 listopada wydało postanowienie o brakach w dokumentacji w ilości 9 punktów i tym samym sprawa już nie jest  aktualna, chociaż był taki zamysł, żeby ją budować.

Radny Czesław Gocek – z tego co przeczytał Pan Przewodniczący Jan Kryjak dla Państwa nic nie wynika, ponieważ nie chodzi tu o prywatyzację. Padła tu kwota 608 000zł to było na posiedzeniu Komisji Budżetowej 28 listopada i ten protokół został odczytany. Pani Wójt poinformowała o wniosku, na który można uzyskać dofinansowanie. Pan Dyrektor ZGK wyjaśnił, jaki sprzęt chce zakupić, poinformował nas, że wieczorem napisał w domu wniosek, a na drugi dzień żona ten wniosek zawiozła. Chodzi tu o dodatkowy zakup sprzętu do zakładu z tym, że byśmy mieli udzielone 50% bonifikaty. Wniosek na 608 000zł został złożony bez podania do wiadomości radzie, nikt się rady nie pyta tylko składa uważa, że jest to nieporozumienie, samowola. Po przekształceniu zakładu byśmy musieli sprzęt przekazać na zakład i stać się zakładnikami zakładu, ponieważ za każdą usługę byśmy musieli płacić. Czy nas na to w tej chwili stać? Zostało to dokonane bez wiedzy rady.  Były trzy posiedzenia robocze rady i ta sprawa nie była zasygnalizowana.

Radny Dariusz Nowak -  ja byłem też wtedy na tej komisji, nie było wcześniej to poruszane na żadnej komisji.

Wójt Gminy - ta sprawa była poruszana na komisjach wspólnych, po tym jak było wyjaśniane na Komisji Budżetowej. Wniosek o którym mówi Pan Czesław nie dotyczy złożenia ani założenia pieniędzy przez gminę teraz, to jest wniosek na mikroprzedsiębiorstwa. Nie było mowy o 600 000zł w budżecie, tylko wniosek był złożony na 600 000zł. Decyzja była dlatego szybka, ponieważ był krótki termin. Wniosek jest złożony, ale będzie rozpatrywany wtedy, kiedy zakład komunalny przekształci się w spółkę prawa handlowego. W momencie składania wniosku była Komisja Budżetowa i Państwo zostaliście na komisji poinformowani o wniosku. To nie wiąże się z radą ani gminą, dopiero wtedy jeżeli zakład będzie spółką prawa handlowego, to są pieniądze zabukowane na przyszłość.

Radny Jan Kryjak – tu nie chodziło o ujęcie wniosku w budżecie, tylko o złożenie go do Agencji na lata 2012-2015. Jeżeli zakład w tych latach nie zostanie przekształcony wniosek nie zostanie zrealizowany. 

Radny Dariusz Nowak – była mowa na Komisji Budżetowej, że złożyliśmy z Panem Dyrektorem wniosek na 600 000zł na zakup sprzętu do zakładu i Pani Wójt teraz mówi, że Rada nie powinna teraz wiedzieć. Wracając do tematu o którym mówiłem na początku, jak się odnosi 12 wywrotek żwiru do takiego wniosku.

Pan Albert Kołodziejski – Pani Wójt jestem przerażony, brakiem podstaw merytorycznych w odniesieniu do kierowania taką jednostką. Pani Wójt Gminy znając podstawy prawne obowiązujące w takich tematach stwierdza, że Rada nie powinna o tym wiedzieć. Wójt Gminy podlega Radzie Gminy, natomiast Pani podlegają wszystkie jednostki. Panie Przewodniczący wyślijcie Panią Wójt na szkolenie. 

Pan Bogusław Dudziński – termin składania wniosków nie jest z dnia na dzień, tylko jest to kwestia miesiąca. Nie wiem, kto ten wniosek przyjął, przecież ZGK nie miał podstaw do złożenia wniosku. Jeżeli ktoś ten wniosek przyjął, więc musiały być określone podstawy prawne.

Radny Dariusz Nowak – tu nie chodzi , czy ktoś mógł, czy nie mógł składać, chodzi tylko o to, że nie było informacji dla radnych.

Pan Albert Kołodziejski – ZGK nie ma osobowości prawnej nie ma NIP-u, regonu jako przedsiębiorstwo. Przekształcenie zakładu musi być poparte rzetelną analizą ekonomiczno – finansową, ta analiza ma nam uświadomić te przekształcenie. Jeżeli cokolwiek Państwo robicie musicie podchodzić jak do konkretnego zarządzania modelem gminy, czyli wyznaczamy kierunek działania i krok po kroku realizujemy to czego społeczność oczekuje. Państwo Radni zabierając głos wskazują błędy. Dzwoni Pani do moich politycznych przełożonych i prosi Pani, żebym Pani nie atakował, żebym Pani nie pytał. Otrzymała Pani od mojego zwierzchnika krótką odpowiedź: wykonuje swój obywatelski obowiązek, patrzy Pani na ręce. Dziękuję.

Radny Paweł Bogiel – proszę o lepszy przepływ informacji pomiędzy Wójtem a Radą.  Ponadto chciałbym odnieść się do pogłosek krążących na terenie Gminy na temat zakładanej likwidacji szkoły podstawowej w Łętowie. Jako Komisja Oświaty stanowczo zaprzeczamy informacji, jakoby pomysł ten wychodził od któregokolwiek  z członków naszej komisji. W imieniu Komisji Oświaty składam oświadczenie, że będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby zapobiec takim ruchom ze strony Urzędu Gminy. Kieruję pytanie do Pani Wójt, czy są podjęte kroki w kierunku likwidacji szkoły w Łętowie?

Wójt Gminy – na obecną chwilę nic w tej sprawie nie wiadomo.

Radny Paweł Bogiel – uzyskałem informację od Pani Wójt cyt.: „tak, tak brońcie szkoły w Łętowie, ja nikomu nie powiem, że to był Wasz pomysł”.

Radny Dariusz Nowak – chciałbym zapytać, co Państwo wiecie od Pana Marszałka w temacie zwrotu dotacji. Chodzi mi o przepływ informacji, my otrzymaliśmy taką informację , że czekamy na odpowiedź a w między czasie były odpowiedzi, pełnomocnictwa itd. To jest kolejny przykład braku informacji.      Pytanie do Pani Wójt - na którym miejscu pod kreską jest wniosek kompleksu.

Wójt Gminy – Pani Sekretarz dzwoniła, więc sprawę wyjaśni. Jesteśmy na pierwszym miejscu, z tym że jest sześć takich samych wniosków.

Radny Dariusz Nowak – nie jesteśmy na pierwszym miejscu z szóstką Pani Wójt. Jesteśmy na miejscu egzekwo od piątego do dziesiątego. Chcę żebyście Państwo też o tym wiedzieli i proszę aby tego typu informację były przekazywane wszystkim radnym.

Radny Czesław Gocek – pytanie do Pani Wójt, czy ZGK wykonuje usługi poza terenem gminy?

Dyrektor ZGK – jesteśmy jednostką organizacyjną Urzędu Gminy, realizujemy zadania własne gminy, w związku z czym nie możemy wykonywać żadnych usług.

Radny Czesław Gocek – jak to się stało, że nasza zgarniarka była w Bielsku?

Dyrektor ZGK – przeprowadziłem analizę kart drogowych, ale w tej sprawie wyjaśnień udzieli osoba odpowiedzialna za rozliczanie kart Pani Smolarek.

W zakładzie wprowadziłem obowiązek wobec wszystkich kierowców  wpisywania w kartach drogowych co i gdzie wykonywał. 

Pan Albert Kołodziejski – ja chcę się dowiedzieć, gdzie była równiarka. Proszę o wyjaśnienie na podstawie kart drogowych.

Dyrektor SP w Bodzanowie Pani Alina Siuta – w szkole funkcjonuje drużyna harcerska i grupa zuchów, musimy korzystać z wyjazdów ale Pani Skarbnik powiedziała, że ja już w tej szkole nie mam na nic. Uczniowie muszą brać udział w wyjazdach,  nie możemy korzystać z autobusu szkolnego więc musimy wynająć.  Koszt takiego wyjazdu wynosi 700zł. Wyjazd jest w piątek do miejscowości Łęg Probostwo, powrót w sobotę. Proszę o dofinansowanie tego wyjazdu. Otrzymałam informację, że na tą chwilę w budżecie szkoły brakuje około 40 000zł.

Skarbnik Gminy – ma Pani określony budżet, którym Pani dysponuje. Wzorem lat ubiegłych w m-cu grudniu będzie Pani miała zwiększony budżet. Wracając do poprzedniej sesji rady gminy, chcę sprostować, kiedy zarzuciła Pani , że Skarbnik zabrała Pani 22 000zł. Zarządzeniem z 30 czerwca rzeczywiście były przesunięcia we wszystkich szkołach i w szkole w Bodzanowie zdjęto 22 000zł, ale zapomniała Pani dodać, że w tym samym zarządzeniu wynagrodzenia w szkole w Bodzanowie zwiększono o 50 000zł, w przedszkolu o 22 000zł. O tym wiedzą wszyscy dyrektorzy, którzy środkami dysponują. Pani mówi mi, że Panią dyskryminuję, ja te słowa kierowałam do dyrektorów wszystkich szkół i ZGK.

Dyrektor SP Pani Alina Siuta– nie rozumiem tylko jednego, proszę mi wyjaśnić. Ciągle słyszę od Pani księgowej, że w październiku brakuje mi 8 000zł a w grudniu będzie brakowało 40 000zł. Szkoła, która ma 237 uczniów. Gdyby te pieniądze były w takiej kwocie jak ja zaplanowałam to teraz problemu by nie było.

Skarbnik Gminy – ja też nie mam przyjemności dyskutować z Panią w temacie skąd wziąć środki, ja zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Budżet na szkołę w Bodzanowie na 2010r był zaplanowany w kwocie powyżej 2mln. zł.

Dyrektor SP Pani Alina Siuta – ja mówię w tej chwili o płacach.

Skarbnik Gminy – przykro mi,  ale ja muszę patrzeć łącznie, również z wydatkami bieżącymi nie tylko na płace. Rozumiem, że Pani martwi się tylko i wyłącznie o płace ale ja również muszę tu zakwalifikować wydatki bieżące. 

Dyrektor SP Pani Alina Siuta – Pani Skarbnik mówi, że ja tylko się o płace martwię Nie maja to sprawa tylko zadanie własne gminy jak remontowanie przedszkola, obłożyliśmy całe przedszkole w ramach pracy konserwatora za 500zł brutto dodatku specjalnego. Gdybym wynajęła firmę zapłaciłabym 20 000zł. i musielibyście znaleźć te pieniądze, ponieważ nikt nie podpisze przeglądu technicznego na ten budynek, a Pani ciągle mi powtarza, że jest mały budżet , że mi chodzi tylko o płace.

Skarbnik Gminy – dlatego ta rozmowa trwa między nami bo ja to samo robię i żebyśmy te sprawy wyjaśniły, ponieważ nie tylko w szkole w Bodzanowie są potrzeby ale we wszystkich szkołach.

Dyrektor ZGK – w karcie drogowej z dnia 12.10.2011r. operator pisze cyt: „praca na terenie gminy Bielsk ” i te czynności się powtarzają jest też karta z dnia 17.10.2011r.   

Pan  Albert Kołodziejski –Pani Dyrektor, proszę nie prosić Pani Wójt o pieniądze, ja Pani sfinansuję ten wyjazd.

Dyrektor ZGK –zwykły dzień pracy kierowcy autobusu to 11 godz. w weekendzie obowiązuje go nieprzerwanie 45 godzin. odpoczynku, jeżeli przebywa w miejscu zamieszkania. W związku z tym, że kierowca nie może więcej pracować jak wyżej określony czas pracy,  proponuję skierować Pana Raczyńskiego na wykonanie uprawnień do kierowania autobusami, wtedy będziemy mieli rozwiązany problem.

Wójt Gminy – Pani Dyrektor, z rezerwy Wójta przekazuję kwotę 700zł na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów ze szkoły podstawowej w Bodzanowie.

Radny Paweł Jankowski – proszę wyjaśnić co robiła równiarka w Gminie Bielsk.

Radni proponują , aby Komisja Rewizyjna wyjaśniła tę sprawę i przedstawiła  na następnej sesji rady gminy.

Wójt Gminy -  Komisja Rewizyjna sprawdzi tę sprawę.

Pan Wojciech Szelągowski – dlaczego tak szybko były organizowane sesje nadzwyczajne. Dlaczego nie ma przepływu informacji urząd - społeczeństwo, Jeżeli sesja się odbyła, to powinna być krótka informacja na tablicy ogłoszeń, że taka sesja się odbyła i w jakim celu. Rozczarowany jestem większością Państwa Radnych, była bardzo ważna rocznica „13-tu straconych”, Urząd reprezentowała Pani Wójt i dwóch radnych. Kolejna sprawa „11 listopada” flaga na budynkach za które administracyjnie odpowiada Urząd Gminy, nie jest biało – czerwona tylko czarno – czerwona. Kto odpowiada za przygotowanie tego typu imprez jak obchody „Święta niepodległości” i obchody „13-tu straconych”? Żenujące jest to, że rodziny osób pomordowanych sponsorowały ścinanie i sprzątanie trawy, ja też się dołożyłem , tak jak dołożyłem się do naprawy przystanku w Bodzanowie. Życzyłbym sobie, żeby takie rzeczy nie miały miejsca w przyszłości.

Przewodniczący Rady Gminy – jeśli chodzi o sesje nadzwyczajne to Przewodniczący zwołuje na wniosek Pani Wójt. Pierwsza sesja nadzwyczajna odbyła się w związku z dofinansowaniem samochodu strażackiego ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kanigowie. Do przetargu przystąpiły 2 firmy, ceny obu ofert były wyższe od zakładanej w budżecie.  Rada gminy różnicę dołożyła, ponieważ w przeciwnym razie środki pozyskane z zewnątrz w wysokości 75 000zł nie zostały by przez gminę wykorzystane. Druga sesja nadzwyczajna odbyła się w sprawie zwrotu dotacji za świetlice. W związku z tym, że odwołaliśmy się w tej sprawie, czekamy na odpowiedź.

Pan Jerzy Staniszewski – na poprzedniej sesji poruszałem sprawę zwrotu środków finansowych. Dzisiaj Państwo odczytali, że nastąpią kolejne kroki w tej sprawie. Chciałbym zapytać na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, czy jest wezwanie do zapłaty, czy jest decyzja, czy gmina będzie musiała te środki zwrócić,  jeżeli tak, to proszę powiedzieć, jak narastają dzienne odsetki w stosunku do kwoty, którą mamy zwrócić?

Skarbnik Gminy – około 120zł dziennie od 2007r. Na poprzedniej sesji rady gminy zabezpieczyliśmy środki na odsetki, przyjęłam kwotę 170 000zł, z rezerwą, że ten termin się jeszcze przedłuża, zabezpieczonych środków wystarczy do grudnia. Na dzień dzisiejszy kwota zwrotu środków wraz z odsetkami wynosi 440 – 450 000zł.

Pan Paweł Różański – na ostatniej sesji rady gminy poruszałem kwestię przepływu informacji i ten temat dzisiaj był podnoszony przez kilka innych osób. Każdy mieszkaniec ma prawo do pełnej, rzetelnej i terminowej informacji. Jak jest z możliwością uzyskania informacji w formie papierowej, nie koniecznie jest ona terminowa, na temat, do rzetelności można mieć pewne wątpliwości. Poruszałem kwestię umieszczania informacji w internecie i korzystania z internetu. Z pewną satysfakcją muszę stwierdzić, że strona internetowa została poddana pewnej aktualizacji i zachęcam, aby to dzieło dokończyć, żeby była bardziej funkcjonalna, czytelna, powszechna i ogólno dostępna.  Pan Przewodniczący zawiadomił o dzisiejszej sesji, jest to co prawda krótka,  lakoniczna informacja, ale się ukazała, o co wcześniej wnioskowałem, chociaż na dwa dni przed sesją. Zachęcam do tego, aby kontynuować informację o sesjach i aby umieszczane było terminowo oraz żeby była to informacja o pełnym porządku obrad. Co do pozostałych kwestii których dzisiaj byłem świadkiem, to ograniczę się tylko do stwierdzenia, że w dobrze działającej instytucji problemów ubywa z miesiąca na miesiąc. W Gminie Bodzanów odnoszę wrażenie, że worek z problemami rozsypał się. Dziękuję.

Radny Paweł Bogiel – nawiązując do podania Pana Daniela Dudka z uwagi na przesunięcia jakie nastąpiły w budżecie GOPS-u, wnioskuje o udzielenie pomocy tej rodzinie jeszcze w tym roku budżetowym, z przeznaczeniem na zakup opału i pomoc finansową na zakup odzieży dla dzieci.

Skarbnik Gminy – o tej zmianie decyduje Kierownik i ona wiedziała o tych środkach. Kierownik przeznaczała środki na zasiłki stałe i celowe, gdzie jest obligatoryjny obowiązek. W tym przypadku można przyznać pomoc ze świadczeń rodzinnych.

Pan Wojciech Szelągowski – Panie Przewodniczący nie otrzymałem odpowiedzi dotyczącej drogi w Krawieczynie, czy był geodeta, czy Komisja Gospodarcza na ten temat coś wiedziała, czy była planowana droga w Krawieczynie? Na drogę prowadzącą w pole do Leksyna, rolnicy chcą podstawić swój sprzęt: ciągniki i przyczepy, tylko żeby gmina dała gruz. Otrzymałem odpowiedź, że to nic nie znacząca droga. Odkąd zostałem sołtysem mówię o drogę do Ośrodka Zdrowia, o drogę przez targowisko tj. ul. Dąbrowskiego, nic nie zostały wykonane.

Radny Leszek Atłaski – w m-cu kwietniu była objazdowa Komisja Gospodarcza byliśmy na wszystkich drogach. Drogi które zostały przeznaczone do remontu zapisywał obecny wtedy p.o. Dyrektor Mękarski.  W czasie kiedy wynikła sprawa z woraniem się przez rolnika w drogę , Komisja Gospodarcza nie była na tej drodze.  

Pan Wojciech Szelągowski – mnie nie chodzi o to że ta droga była robiona nawożony był żwir, wszystkie drogi są potrzebne, każdemu należy pomóc.  Natomiast z tej drogi o której wspomniałem korzysta 20 osób płaci podatki. Na tej drodze jest taka sytuacja, że rolnicy jeden drugiemu jeździ po polu. Panie Przewodniczący mam pytanie: czy droga koło Pana Borzewskiego będzie skończona, potrzebnych jest od 2-3 wywrotek gruzu i 2-3 wywrotek żwiru. Na drogę prowadzącą w pole do Leksyna, rolnicy chcą podstawić swój sprzęt ciągniki i przyczepy, tylko żeby gmina dała gruz.  W imieniu mieszkańców chcę podziękować za wykonanie ul. Orzeszkowej.

Przewodniczący zapytał radę gminy, czy robimy drogę do Pana Borzewskiego. Rada Gminy wyraziła zgodę.

Pani Regina Guzanek – na drodze do Krawieczyna pojawiła się hałda ziemi ludzie złożyli skargę do gminy i na Policję, że nie ma przejazdu.

Pan Stanisław Orysiak – sąsiaduję z drogą prowadzącą z Krawieczyna do Garwaczu, przebiega ona do Panów: Pietrzaka i Bratkowskiego. Po prawej stronie drogi rosną krzewy, których gmina nie usunęła, cały czas samochodami wjeżdżają na pole od 1 – 1,5 m. z którego płace podatki i uprawiam. Zimą droga się zarwała już nie wspomnę, że parkowali na moim polu. Na wiosnę trzeba było drogę przywrócić do użytku,  Pan Pietrzak na mojej stronie wykopał rowy, twierdząc że odprowadza wodę. Następnie gmina przywiozła żwir, który znalazł się na moim polu. Żeby usunąć żwir z mojego pola po żniwach naorałem na drogę. Przez tydzień zostało to ujeżdżone samochodami, więc jeszcze raz naorałem na drogę pługiem, syn porównał i droga była ujeżdżona równo.  Następnie po raz kolejny naorałem na drogę żeby ją  wywyższyć, wtedy bruzda, czyli rów został z metr od drogi. Na dzień dzisiejszy droga jest wywyższona. Na drugi dzień była już u mnie Policja. Sprawę skierowano do sądu, otrzymałem teraz wyrok, zostałem ukarany. Proszę rady powiedzcie mi, czy mam się od wyroku odwoływać. Kiedy gmina przystąpiła do nasypania drogi, dlaczego geodeta tyczył tylko po jednej stronie drogi. Co mam robić dalej z wyrokiem. Do chwili obecnej nikt mi nie wskazał drogi. Od zakopanego kamienia u mnie jest worane o skibę ale sąsiad jest worany dużo więcej. Dlaczego tylko ja jestem ukarany. Do dnia dzisiejszego nikt mi nie pokazał, gdzie naprawdę przebiega droga.  Dziękuję.

Pani Regina Guzanek – na tej drodze nie chodzi o jej zaoranie tylko o zajęcie pasa drogowego.

Dyrektor ZGK – zakład wytnie zakrzaczenia przy drodze.

Wójt Gminy – Pan Orysiak zaorał tę drogę i nie można było przejechać /posiadamy zdjęcia/.

Pani Regina Guzanek – zwykle te sprawy załatwiamy w gminie, to mieszkańcy zgłosili na Policję o tym zajściu i zostało wszczęte postępowanie.

Pan Albert Kołodziejski – z przedstawionej informacji wynika, iż Wójt Gminy powinien wykazywać się perspektywą pomocy mieszkańcom. Na przyszłość proszę pamiętać, że tego typu sprawy należy rozwiązywać z osobami zainteresowanymi.

Wójt Gminy - droga zaorana była dwa razy i mieszkańcy to zgłaszali byli w tej sprawie w gminie.

Pan Stanisław Orysiak – w czasie naorywania są świadkowie, tego samego dnia jechała Pani siostra i zmieścili się tą drogą, przejechali. Miało to miejsce przed wieczorem, a o godz.800 rano była policja.  

Radny Paweł Bogiel – szanowni: Panie Przewodniczący Państwo Radni, myślę że po blisko rocznej pracy nadszedł czas na to, aby może nie rozliczyć, a przyjrzeć się dotychczasowej pracy Pani Wójt.

Przewodniczący prosi o zapytania, wolne wnioski. Pytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem się tematów Przewodniczący podziękował za udział w obradach i o godz.1425zamknął obrady XIII Sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Bodzanów

 

                                                                                    /-/ Janusz Janowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 2011
02 grudnia 2011 13:16 Piotr Krajewski - Dodanie dokumentu.