Protokoły z sesji

P R O T O K Ó Ł Nr IV/2014 Z OBRAD IV SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 30 grudnia 2014r.

P R O T O K Ó Ł

------------------------

Nr IV/2014

Z  OBRAD IV SESJI RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 30 grudnia 2014r.

 

Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1500 otworzył obrady IV sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych tj. 100% składu osobowego rady, który upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję.

Przewodniczący powitał Radnych, Wójta Gminy pana Jerzego Staniszewskiego, Sekretarza Gminy panią Iwonę Rakowską, Skarbnika Gminy panią Ewę Strzelczak, Mecenas panią Grażynę Dublewską, radnego powiatu pana Andrzeja Kulińskiego oraz wszystkich gości przybyłych na obrady sesji.

 

Ad. II Przyjęcie porządku obrad.

 I.                Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II.              Przyjęcie porządku obrad.
III.            Przyjęcie protokółu z obrad II i III Sesji Rady Gminy Bodzanów.
IV.            Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.
V.              Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
VI.            Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 

1.    uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025.
2.    uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na rok 2014.
3.    uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 wraz  z autopoprawką.
4.    uchwała w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2015 wraz z autopoprawką.
5.    uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
6.    uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów na 2015.

 

VII.          Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
VIII.        Wolne wnioski, informacje.
IX.            Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący rady następnie zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. III Przyjęcie protokołów z obrad II i III Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

Przewodniczący rady poinformował: protokół z II sesji nie został wcześniej przyjęty przez radę gminy z uwagi na krótki czas pomiędzy II a III sesją i względy techniczne, które ograniczyły jego przygotowanie. Przypomniał, że protokoły są do wglądu w biurze rady i w czasie trwania obrad sesji rady gminy, istnieje zatem możliwość zapoznania się z ich treścią. Protokoły po oficjalnym przyjęciu przez radę gminy jako dokumenty pełnoprawne, podlegają publikacji na stronie internetowej gminy Bodzanów.

Następnie zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z II lub III sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołów z II i III sesji:

za przyjęciem głosowało - 15 radnych.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. IV Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizowanych uchwał rady gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności za okres od 8 do 30 grudnia  2014r.

  1. Realizacja uchwał Rady Gminy    

1) Uchwały podjęte na trzech ostatnich sesjach Rady Gminy zostały przedłożone  Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia i były to następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego  Rady Gminy Bodzanów,

- Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bodzanów,

- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

- Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej,

- Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej,

- Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025,

- Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na rok 2014,

- Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015,

- Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015,

- Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015,

- Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bodzanów,

- Uchwała w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Bodzanów.

 

2) Uchwały podlegające nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, przekazano do RIO w Płocku.

 

3) Uchwały realizowane są na bieżąco zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

2.   Sposób prowadzenia inwestycji. 

- 16 listopada Gmina złożyła wniosek o płatność pośrednią w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”, odnośnie zakończenia realizacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Stanowie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3.078.809,00 zł, w tym dotacja 1.616.854,00 zł. W dniach 2 - 8 stycznia 2015r. zostanie przeprowadzona kontrola przez Urząd  Marszałkowski, mająca na celu weryfikację realizacji umowy w zakresie w/w zadania.

 

- 28 listopada podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu  w m. Chodkowo – etap I”, uwzględniający w treści umowy korzystne zmiany dla Beneficjenta wynikające ze zmiany wzoru umowy, tj. możliwość dokonania przesunięć między kategoriami wydatków w momencie  zaistnienia oszczędności, możliwość złożenia ostatecznego wniosku o płatność w formie zaliczki a nie refundacji, przesunięcia wartości po przetargowych. 

 

W ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu  w m. Chodkowo – etap I” zostały wykonane prace dodatkowe

 

1. Prace projektowe zamiennego pozwolenia na budowę :

- opracowania projektu zamiennego architektury budynku przedszkola (piwnice, parter, elewacje, przekrój)  wraz z uzgodnieniami p. poż. i sanitarno – higienicznymi  oraz zapewnienie sprawdzenia projektu przez projektanta sprawdzającego.  Należy uwzględnić w opisie bezpieczeństwo pożarowe wg  ostatniej opinii rzeczoznawcy,

 - opracowania projektu zamiennego  budynku przedszkola w branży elektrycznej z uzgodnieniami w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego                          i awaryjnego,

- opracowanie projektu zasilania fontanny w energię elektryczną i wodę z sieci.

Kwota na zrealizowanie zmian projektowych 9.000 zł brutto.

 

2. Komin na budynku biblioteki:  kwota 21.422,42 zł brutto.

 

3. Odwodnienie placu zabaw przy budynku przedszkola:  kwota  82.128,00 zł brutto.

 

4. Budowa studni chłonnych przy placu manewrowym dla autobusów: kwota 19.920,23 zł brutto.

 

Łączna kwota robót dodatkowych: 132.470,65 zł brutto.

 

- 28 listopada podpisano umowę w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo-Działki” – budowa chodnika przy ul. Wolności. Całkowita wartość inwestycji to koszt 119.309,74 zł brutto w tym dotacja – 77.124,00 zł.

 

18 grudnia podpisano aneks do umowy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybów przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej ramach ww. działania, tj. wydłużenie terminu realizacji do dnia 30 marca 2015 r.

 

23 grudnia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego projektu.

 

- 4 grudnia Gmina Bodzanów uzyskała informację od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o pozytywnej ocenie formalnej wniosku pn.: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów – etap I” złożonego w ramach Działania 4.1 gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Wniosek został przekazany do oceny merytorycznej. Całkowita wartość projektu 18.697.074,49zł   w tym dotacja 50% tj. 7.600.585,53 zł. Realizacja zadania do 30 czerwca 2015r.

 

- 5 grudnia Gmina Bodzanów otrzymała informację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bodzanów” złożonego w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Całkowita wartość projektu 26.229,75 zł,  w tym dotacja 85% tj. 22.295,28 zł.

 

Obecnie Gmina Bodzanów jest na etapie przygotowywania dokumentów celem podpisania umowy o dofinansowanie.

 

- 18 grudnia złożono wniosek o płatność zaliczkową do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dla projektu pn.: "Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo - etap I" na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.895.884,40zł, w tym zaliczka w formie dotacji 1.611.501,74 zł. Całkowita wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 2.034.903,76 zł.

 

- 19 grudnia Gmina Bodzanów uzyskała informację od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozytywnej ocenie wniosku pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bodzanów” złożonego w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Całkowity koszt 1.006. 438 zł  w tym dotacja 80% tj. 803.642 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów dostępu i skierowany do kolejnego etapu tj. oceny merytoryczno-technicznej, w ramach której zostanie oceniony według kryteriów selekcji. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowym Miszewie i szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie.

 

- Gmina Bodzanów w ramach projektu partnerskiego pn.: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”  współfinansowanego ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2007-2013, a realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i gminami z powiatu płockiego.   W dniu 22-12-2014r na spotkaniu Zarządu Zespołu Konsultacyjnego przedstawiono propozycje w zakresie priorytetowych inwestycji zintegrowanych, dla których zostanie wykonana dokumentacja techniczna w ramach konkursu z Strategii Efektywności Energetycznej tj: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Bodzanów, Cieśle, Nowe Kanigowo, budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Bodzanów, budowa instalacji fotowoltaicznej na boisku i termomodernizacja budynku sportowego na potrzeby LKS „Huragan” w Bodzanowie.

 

- Gmina Bodzanów uzyskała dofinansowanie w ramach dotacji w kwotach 13.411,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 26.271,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; na zadanie w zakresie

  • oczyszczenie gminy Bodzanów z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad,
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców,
  • stopniowa likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zaakceptowanego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r.

W ramach zadania usunięto 2 443 m 2 eternitowych pokryć dachowych z terenu Gminy Bodzanów z 20 nieruchomości, co daje 31,759 Mg. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Powstałe odpady przekazano do utylizacji. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski i Mikołaj Gronowski z Mikorzyna.

 

  1. Bieżąca działalność.

- Zarządzeniem Nr 80/2014 wprowadzono zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy z dnia 28.04.2014r.

- Zarządzeniem Nr 82/2014 i zmianą Nr 86/14 ustalono harmonogram wiejskich zebrań wyborczych, w 34 sołectwach na terenie naszej gminy dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebrania odbędą się  w okresie od 20 grudnia 2014 r. do 9 lutego 2015 r. Obsługę administracyjną sprawować będą pracownicy Urzędu Gminy.

- Zarządzeniem Nr 88/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. został powołany nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Mirosława Żaglewska – Przewodnicząca
  2. Zofia Dalkiewicz,
  3. Mariusz Kopera,
  4. Dariusz Nowak,
  5. Paweł Jankowski

 

- Zarządzeniem z dnia 30 grudnia  2014 r. została zmieniona organizacja Urzędu Gminy, która dotyczyć będzie między innymi podziału Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dwa referaty: Referat Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych i Referat Gospodarki Komunalnej, likwidacji stanowiska Pełnomocnika ds. Realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększenie wymiaru do 1 etatu na stanowisku ds. oświaty, które zostanie nazwane stanowiskiem ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie wymiaru na stanowiskach gospodarczych o ¾ etatu.  Zmiana organizacji skutkowała będzie zwiększeniem liczby etatów o 1 i ½.

 

- Zostały ustalone terminy spotkań z Sołtysami Gminy Bodzanów na 2015 rok

i podane do publicznej widomości w formie informacji. Spotkania będą się odbywały raz na kwartał w następujących terminach: 20 marca, 19 czerwca,           18 września, 18 grudnia. W każdym terminie spotkanie odbędzie się o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów.

 

-  W dniu 17 grudnia odbyło się uroczyste pożegnanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Teresy Grabarczyk, która z dniem 1 stycznia 2015 r. odchodzi na zasłużoną emeryturę.    

- Trwa kontrola planowa za 2013 r. prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Płocku.

- W dniu 16 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Bodzanowie odbyło się podsumowanie kampanii promującej bezpieczeństwo pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Całą akcję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ratowników Medycznych z SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Wójt Gminy podziękował za uwagę.

 

Nawiązując do sprawozdania radny Dariusz Nowak powiedział: wspomniał pan o przedłużonym terminie do grudnia 2015r. budowy kanalizacji w części Bodzanowa i Chodkowa Działek, czyli projekt będzie utrzymany w mocy.

 

Wójt Gminy wyjaśnił: pozwolenie na budowę będzie aktualne, co pozwoli nam na budowę kanalizacji. Termin 30 czerwca jest nierealny, aby wykonać kanalizację. Musimy mieć świadomość, że na wykonanie całej kanalizacji potrzebna jest kwota 18 mln. zł, wkład własny gminy wynosi 50% tj. około 8 mln. zł. i dlatego wykonanie całego zadania jest nierealne. Natomiast jest możliwość rozpoczęcia tego zadania i przesunięcia terminu wykonania do końca przyszłego roku, co pozwoli na dokończenie kanalizacji w Bodzanowie i północnej strony Chodkowa Działek. Z chwilą, kiedy rozpoczniemy budowę kanalizacji, przedłużymy pozwolenie na budowę, jednocześnie odzyskamy środki na projekt w wysokości około 500 000zł. Przewiduję, że możemy zrealizować ¼ projektu i na tę część otrzymamy dofinansowanie. Termin 30 czerwca jest nierealny, chociażby ze względu na czas przeprowadzenia  przetargów, które nie pozwolą na rozpoczęcie tej inwestycji w zakładanym terminie. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, ponieważ są to środki unijne pozostałe z 2013r i jednostkom zależy na ich rozliczeniu, w związku z powyższym warto skorzystać z części tych środków i rozpocząć budowę.

 

Radny Dariusz Nowak zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy: czy kontrola z Urzędu Marszałkowskiego będzie dotyczyła realizacji zadania SUW?. Następnie zapytał: co z kominem na Ośrodku Zdrowia?.

 

Wójt Gminy odpowiedział: tak, kontrola z Urzędu Marszałkowskiego będzie dotyczyła rozliczenia zadania SUW i wodociągu na Białobrzegach. Natomiast jeśli chodzi o budynek w którym mieści się Ośrodek Zdrowia, Gminna Biblioteka i mieszkania komunalne, to jest on wyposażony w kotłownię od strony zaplecza i komin z cegły, który grozi zawaleniem. To zadanie nie było wcześniej włączone do realizacji, a zostało stwierdzone podczas docieplania budynku. Szkoda tylko, że nie wykonano tego w trakcie pierwszego etapu modernizacji budynku, gdzie wymieniano poszycie dachowe. Obecnie komin stanowi zagrożenie, należy go rozebrać i wykonać komin segmentowy z rur metalowych, są to koszty w granicach 20 000zł brutto. Następny problem to odwodnienie budynku przedszkola, które nie było ujęte w projekcie. Z około ½ dachu przedszkola na mały plac spływa woda i robi się bajoro, w związku z tym jest propozycja, żeby wykonać odwodnienie placu z podłączeniem do kolektora głównego. Kolejna sprawa to odwodnienie parkingu dla autobusów w okolicy ul. Miodowej, powstaną dwie studzienki zbiorcze i woda również zostanie odprowadzona do kolektora.

 

Przewodniczący rady prosi o kolejne zapytania do sprawozdania Wójta Gminy. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. V Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r, przedstawił Pełnomocnik Komisji / w załączeniu protokołu/.


Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego sprawozdania i udziela głosu radnemu Dariuszowi Nowakowi, który powiedział: Komisja Oświaty wnioskowała do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przydział kwoty 3000zł dla Gimnazjum w Bodzanowie. Komisja dofinansowała kwotę 600zł, ponieważ - jak pan wtedy twierdził – nie ma takich środków, a ze sprawozdania wynika, że na poszczególnych działach środki zostały. Ile środków zostało i co dalej dzieje się z pieniędzmi z 2014r?.

 

Pan Rafał Kwiatkowski odpowiedział: uważam, że na tamten czas, albo nie było pieniędzy, albo były ograniczone, sporo zadań było w trakcie realizacji za które po pewnym czasie wpłynęły faktury.

 

W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśniła: na dzień kiedy sporządzał pan Pełnomocnik tę informację, rzeczywiście część środków nie była jeszcze wykorzystana. Na obecnej sesji, ze względu na zwiększenie dochodów do planowanych o kwotę 17 000zł, uzgodniliśmy z panem Wójtem, że środki Gminnego Programu Profilaktyki zostaną w przyszłym roku zwiększone o kwotę z roku poprzedniego, pomimo planowanych stałych środków.

 

Radny Paweł Jankowski stwierdził: taka sama sytuacja jest w Miszewie, od września nie odbywają się zajęcia. Czy w tamtym czasie też brakło środków?.

 

Tak, wtedy było mniej środków – mówi dalej pan Rafał Kwiatkowski -  zaplanowaliśmy 105 000zł, a wpłynęło 122 000zł. W przyszłym roku zajęcia zostaną wznowione.  

 

Wójt Gminy poinformował:  w sprawozdaniu przedstawiłem nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z dniem dzisiejszym zlikwidowałem stanowisko pełnomocnika. Od 2015r. tymi zadaniami zajmuje się nowo powołana Komisja wspierana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przewodniczący rady prosi o zapytania do sprawozdania. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. VI Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 

1.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 – 2025.

 

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały i udziela głosu Skarbnik Gminy, która wyjaśniła: dokonujemy zwiększenia wydatków inwestycyjnych na projekcie p.n. „Budowa kompleksu sportowego - oświatowego”  o kwotę 10000zł, ponieważ jest to wydatek wykazywany w załączniku o przedsięwzięciach, zatem jest obowiązek weryfikacji uchwały w sprawie WPF. Ponadto w uchwale dokonano urealnienia po stronie dochodów i wydatków bieżących, do tej pory dokonywanych Zarządzeniami Wójta Gminy.

                        

Następnie Przewodniczący rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, która przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie projektów uchwał. Na posiedzeniu Komisji w dniu 29 grudnia 2014r. dokonano analizy uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 wraz  z autopoprawką i uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2015 wraz z autopoprawką. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje wyżej wymienione projekty.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 18/IV/2014.


2.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na rok 2014.

 

Przewodniczący prosi o zapytania do projektu uchwały i udziela głosu Skarbnik Gminy, która wyjaśniła: w bieżącej uchwale dokonuje się dodatkowego przesunięcia kwoty 20 000zł z niewykorzystanych środków pomiędzy rozdziałami 80113 i 90095.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad wyżej wymienioną poprawką: za przyjęciem – głosowało 15 radnych. Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z poprawką / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 19/IV/2014.


3. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 wraz  z autopoprawką.

 

Następnie zabrał głos radny Dariusz Nowak, który powiedział: w budżecie w dziale inwestycje są zabezpieczone środki w kwocie 955 000zł. Mam nadzieję, że poczynimy inwestycje w naszej gminie, na które będziemy musieli mieć wkład własny, więc te pieniądze widziałbym w innym dziale inwestycyjnym. Obecnie środki te są zamrożone i do ich wydatkowania jest daleko, dotyczą one porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Czy na mój wniosek, na kolejnej sesji będzie możliwość przesunięcia tych środków na inne cele?.

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała: tak, można dokonać przesunięcia tych środków za zgodą Wójta.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką  / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 20/IV/2014.


4. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2015 wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący rady przedstawił Uchwałę Nr PŁ.436.2014 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bodzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 oraz Uchwałę Nr PŁ.437.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bodzanów projekcie uchwały Budżetowej i deficycie na 2015r. Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 21/IV/2014.


5. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.


Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził: w związku z wykreśleniem tego stanowiska z regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w załączniku do tej uchwały należy dokonać kilku zmian, a mianowicie należy wykreślić zdanie na str. 1 następującej treści „Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom Wójta Gminy, Pełnomocnik ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pierwszoplanowe uznaje działania skierowane na uświadomienie szkodliwości działań tych środków, szczególnie używanych przez młodzież”. Poprawka druga: należy wykreślić cały pkt. IX „Zadania Pełnomocnika ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w  związku z czym punkt X będzie punktem IX.

 

Radny Paweł Jankowski powiedział: na Komisji Oświaty przeanalizowany  został Program Gminnej Komisji i podjęliśmy decyzję, żeby Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii składała co miesiąc sprawozdanie z wydatkowania środki z podziałem na poszczególne cele oraz sprawozdanie merytoryczne odnoszące się do konkretnych przypadków z informacją o ilości interwencji i metod ich rozwiązywania. W comiesięcznym sprawozdaniu powinny być wykazane efekty pracy Komisji. Na Komisji rozmawialiśmy również o uruchomieniu telefonu zaufania, żeby taki telefon w Urzędzie Gminy lub na terenie gminyfunkcjonował całodobowo.

 

Jest to poważne zadanie – mówi Przewodniczący rady- ponieważ całodobowe dyżury  zatrudnionych specjalistów wiążą się kosztami.

 

Radna Świecka - Frydrysiak dodała:  informacje z takimi telefonami pod którymi można szukać pomocy przez całą dobę powinny być wywieszone w miejscach publicznych, ogólnodostępnych m.in. w szkołach.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy do załącznika przedmiotowej uchwały /dotyczy to wykreślenia jednego z akapitów w pkt. I i w całości pkt. IX /: za przyjęciem głosowało – 15 radnych. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Następnie radny Paweł Jankowski wnioskuje o przedstawianie na sesji rady gminy raz w miesiącu dokładnych sprawozdań finansowych i merytorycznych przez Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi pani Mecenas stwierdziła: wniosek ten można było dopisać w pkt. IX, który został wykreślony w całości. Kiedy zadania te przejdą do GOPS-u, jest możliwość wprowadzenia tego zapisu później.

 

Radny Paweł Jankowski wnioskuje o dodanie w pkt. IX ppkt.4 „Przewodniczący Komisji składa comiesięczne sprawozdanie radzie gminy z działalności merytorycznej i finansowej”.

 

Wójt Gminy wnioskuje o zmianę nazwy punktu IX na „Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

 

Narkomania wynika z rozporządzenia – mówi Skarbnik Gminy - to powoduje zmiany w budżecie Gminy, ponieważ przyjęta jest nazwa „Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.

 

Sekretarz Gminy wyjaśniła: w ustawie o wychowaniu w trzeźwości jest nazywa „Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, natomiast do nazwy programu dodane zostało zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii i to dopuszcza ustawa.

 

Konkludując Przewodniczący rady stwierdził: pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia zapisu w pkt. IX o treści „Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Drugi wniosek dotyczy wprowadzenia w pkt. IX ppkt.4 o treści „Przewodniczący Komisji składa radzie gminy comiesięczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej”. Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem przedmiotowych wniosków: za przyjęciem głosowało – 15 radnych. Wnioski zostały przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z wcześniej przyjętymi poprawkami / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 22/IV/2014.


6. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bodzanów na 2015.


Przewodniczący rady poinformował, że wszystkie Komisje Stałe opracowały plany pracy na 2015r, które zostały szczegółowo omówione podczas spotkań roboczych. Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 23/IV/2014.

Przewodniczący rady ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady sesji.

 

Ad. VII Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Nawiązując do zapisów Statutu Gminy Bodzanów ustalonego dnia 30 grudnia 2013r. Przewodniczący rady powiedział: państwo radni otrzymali Statut Gminy wraz z załącznikami, które zwierają regulaminy: Rady Gminy, Klubów Radnych i Komisji Rewizyjnej. Przypominam, że zgodnie ze statutem „w treści protokołu uwzględnia się żądanie radnego dotyczące zapisania dosłownej treści jego wypowiedzi”, natomiast jeśli nie ma takiego żądania wypowiedź jest zapisywana w sposób zgeneralizowany, pod warunkiem że odzwierciedla intencję wypowiedzi. Istnieje zatem możliwość dokładnego zapisu pod warunkiem zgłoszenia tego stanowiska wcześniej podczas zabrania głosu. Druga zasada wprowadzona w treści § 25 Statutu Gminy jest następującej treści: „osoba nie będąca radnym może zabrać głos jeden raz w punkcie porządku obrad - wole wnioski i informacje, czas wystąpienia nie może trwać dłużej niż trzy minuty i musi zawierać jedynie zapytanie lub wniosek”.

 

Następnie Przewodniczący rady przedstawił podanie skierowane przez pana Dariusza Góreckiego dotyczące założenia dwóch lamp ulicznych we wsi Kłaczkowo. Zgodnie z dyspozycją podanie skierowane zostało do rozpoznania przez Komisję Gospodarczą.

 

Kolejnym tematem jaki zgłosił była propozycja ustalenia stałego składu osobowego radnych do pocztu sztandarowego. Akceptując przedstawioną propozycję dokonano wyboru następujących radnych: Tadeusza Kalinowskiego, Alicji Pakieła, Bogusława Błaszczaka, Krzysztofa Lewandowskiego, Renaty  Zakrzewskiej, Pawła  Jankowskiego i Dariusza Nowaka.

 

Ponadto analogicznie do przedstawionych przez poszczególne Komisje Stałe planów pracy – mówi dalej Przewodniczący rady -  opracowany zostanie projekt posiedzeń Rady Gminy, który umożliwi przygotowanie się do posiedzenia Radzie Gminy, a Urzędowi Gminy pozwoli na wcześniejsze przygotowanie projektów uchwał. Na posiedzeniach Komisji Stałych przedłożony zostanie projekt rocznej pracy rady i przyjęty na kolejnej sesji.

 

Przewodniczący rady poinformował zebranych, że począwszy od 1 stycznia 2015r. zostaną wprowadzone godziny przyjęć interesantów: Przewodniczący rady będzie przyjmował w sprawie skarg i wniosków w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od godz. 1500 do godz. 1700, a Wiceprzewodniczący rady będzie przyjmował w drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 900 do godz. 1100.  Natomiast Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 900 do godz. 1100 i w każdy czwartek od godz. 1500 do godz. 1700.

 

Przypomniał również, że 18 stycznia 2015r. o godz. 1700 jest zaplanowany koncert Anny Wyszkoni w Warszawie i prosi chętnych o zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Następnie Przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Pawłowi Jankowskiemu, który przedstawił treść pisma Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego działającego przy Radzie Gminy Bodzanów informującego, że w szeregi Klubu przystąpiła radna Alicja Pakieła i radny Waldemar Niedzielski, aktualnie Klub Radnych PSL-u liczy 11 osób.

 

Ponadto radny upoważniony przez mieszkańców wsi Niesłuchowo złożył skargę na działania przeprowadzone przez Koło Łowieckie w miejscowości Niesłuchowo. Poinformował, że zdarzenie miało miejsce w niedzielę, polowanie odbywało się w niedozwolonej odległości około 20m do 30m od zabudowań gospodarskich. Przedstawiciele Koła twierdzili, że pozwolenie na wejście na grunty prywatne uzyskali w Urzędzie Gminy. Czy jest to prawdą?. Wnioskuję o wystąpienie z pismem do Koła Łowieckiego w przedmiotowej  sprawie.

 

Podobny problem zgłosił radny Waldemar Niedzielski, zdarzenie miało miejsce w miejscowości Cieśle.

 

Wójt Gminy obiecał wyjaśnić tę sprawę z Prezesem Koła Łowieckiego. Po czym dodał: Koło Łowieckie posiada zatwierdzony plan łowiecki, gminę tylko powiadamiają  o terminie przeprowadzenia polowań.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej przedstawił protokół z dnia 17.12.2014r. sporządzony w celu wyjaśnienia okoliczności spowodowanych przerwą w dostawie wody w nowo modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie / protokół w załączeniu w formie PDF-u /.


Wójt Gminy wyjaśnił: Zadanie SUW zostało zakończone natomiast termin płatności faktury w wysokości 40 000zł dla podwykonawcy nie został przekroczony, należy mieć nadzieję, że  główny wykonawca ureguluje fakturę. W przypadku kiedy główny wykonawca tej płatności nie dokona, zwróci się do Urzędu Gminy jako inwestora i wtedy będziemy zmuszeni dokonać tej płatności. Po dokonaniu wypłaty tych środków, będziemy domagać się ich zwrotu od osób które zawiniły w sprawie. Wcześniej od głównego wykonawcy wpłynęło pismo do Urzędu Gminy, w którym scedował obowiązek opłaty faktur składanych przez podwykonawców bezpośrednio na Urząd Gminy. W tym przypadku płatność ta została skierowana na głównego wykonawcę. Okazuje się, że kolejna firma która wykonuje zadanie inwestycyjne w naszej gminie jest prawie w stanie upadłości. Podobna sytuacja miała miejsce podczas prowadzonej inwestycji przedszkola, gdzie firma ELMIR wycofała się, ponieważ nie była wypłacalna, natomiast w przypadku modernizacji SUW-u zadanie jest wykonane. W styczniu odbędzie się kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski pod kątem prawidłowości wykonania tej inwestycji zgodnych z litera prawa. Na chwilę obecną należy mieć tylko nadzieję, że główny wykonawca przedmiotowej inwestycji dojdzie do porozumienia z podwykonawcą i rozwiążą problem.

 

Radny Dariusz Nowak zgłosił wykonanie naprawy przyczółka mostowego na rzece Mołtawie oraz nawierzchni drogi dojazdowej od strony ul.Sierakowskiego w Bodzanowie.

 

Radny Waldemar Niedzielski zapytał: czy poprzez zapis w uchwale GPPiRPA „prowadzenie i koordynowanie świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Bodzanów”  mam rozumieć wznowienie działalności kulturalnej w naszej świetlicy w Cieślach?.

 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy Wójt Gminy powiedział: świetlice powstały ze środków unijnych, nie w każdym przypadku ich powstanie było zasadne, przez ostatnie lata popadły w ruinę. Świetlice zostały przekazane w ręce społeczeństwa, sołtysów i rady sołeckie, są do dyspozycji wsi i można z nich korzystać. W poprzedniej kadencji ze wszystkich świetlic zostały zlikwidowane stanowiska komputerowe i przeniesione do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, pozostały tylko stoły bilardowe i stoły do tenisa. Żeby świetlice działały potrzebni są wolontariusze,  ponieważ gmina nie posiada środków na ich prowadzenie. Obecnie funkcjonuje świetlica w Pepłowie, pod opieką pani sołtys, w Gąsewie chociaż budynek nie jest do końca wykorzystany,  w Łętowie budynek wygląda dobrze ale przez rok jest nie używany, w Cieślach świetlica dobrze utrzymana też nie wykorzystywana. Czekam na propozycje, jak ożywić te miejsca, co może spowodować że młodzi ludzie zaczną z nich korzystać. Żeby świetlice zaczęły funkcjonować, trzeba zaangażowanych ludzi do pracy społecznej i zachęcić młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska wiejskiego. Sprzęt komputerowy do świetlic był zakupiony w 2006r, dzisiaj przedstawia niewielką wartość, protokolarnie został przejęty przez Dyrektora GCKiS. Natomiast umowa w sprawie działania Gminnego Centrum Kultury i Sportu zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Bodzanów kończy się w lutym 2016r, po tym terminie nie widzę potrzeby żeby była Dyrekcja i ludzie tam pracujący. Generalnie efektów pracy nie widać ale musimy to utrzymywać, ponieważ reorganizacja Centrum w tej chwili spowodowałaby zwrot pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego. Po tym terminie GCKiS przeorganizujemy w Referat ds. Oświaty, Kultury i Sportu w ilości trzech pracowników, wtedy pieniądze w kwocie 180 000zł, które obecnie przeznaczamy na Centrum i są tak naprawdę przejadane, można będzie skierować bezpośrednio na działalność świetlic wiejskich. Myślę, że takie rozwiązanie jest celowe i zasadne.

 

Następnie radny Dariusz Nowak przypomniał o wcześniejszym wystąpieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie o przekazanie jednego stołu bilardowego i dwóch stołów do tenisa stołowego, deklarując przejęcie odpowiedzialności za powierzony sprzęt. W odpowiedzi Dyrektor GCKiS stwierdziła, że tego typu decyzje może podjąć rada gminy.

 

Nawiązując do powyższej wypowiedzi Wójt Gminy stwierdził: podczas zebrania Zarządu Gminnego OSP, Prezes OSP w Bodzanowie ponowił prośbę i wyraził chęć sprawowania opieki nad powierzonym sprzętem, deklarując zaangażowanie społeczne. Natomiast przedstawiciele OSP z Wiciejewa wyszli z propozycją zwrócenia stołu bilardowego i odzyskania pomieszczenia po byłej świetlicy. Stół bilardowy z którego obecnie nikt nie korzysta znajduje się również w świetlicy w Borowicach. Jeśli będzie taka wola społeczeństwa będą podejmowane pozytywne decyzje w tego typu sprawach. Potrzeba czasu, żeby wszystkie tematy uregulować ale uważam, że w pierwszej kolejności należy skierować szczególną pomoc klubowi sportowemu „Huragan”. W budynku klubu sportowego nie ma ciepłej wody, nie działają solary słoneczne, ogrodzenie boiska wymaga naprawy, należy wyciąć kilka topoli za trybunami i usunąć korzenie drzew wokół budynku oraz przygotować nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną.

Radna Zofia Dalkiewicz zgłosiła naprawę nawierzchni ulicy Słonecznej w Chodkowie na odcinku od pana Włodzimierza Rybickiego do pana Ryszarda Wojkowskiego.

Można wypełnić doły gruzem – mówi Wójt Gminy - naprawa tej drogi jest możliwa do wykonania ale nie w okresie zimowym.

Radna Bogusława Świecka – Frydrysiak zwróciła się z prośbą o naprawę odcinka drogi na ul. Długiej w Białobrzegach. Po czym dodała: problem istnieje od wielu lat, kilkakrotnie zgłaszany był do gminy, droga nie ma statusu prawnego sprawa jest w trakcie załatwiania. Podczas roztopów lub opadów deszczu zmuszeni jesteśmy do pozostawiania samochodów. Urząd Gminy okresowo nawozi ten odcinek drogi żwirem, następnie równiarka żłobi koryto, które napełnia się wodą.

 

Radny Wiesław Leonarczyk zgłosił temat dotyczący nie udostępnienia Komisji Gospodarczej faktur na zakup agregatu prądotwórczego i przyczepki na SUW w Stanowie.

 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówców Wójt Gminy powiedział: co do udostępnienia faktur Komisji Gospodarczej, przypominam że w styczniu Urząd Marszałkowski będzie kontrolował to zadanie, więc poczekajmy na wyniki tej kontroli. Natomiast jeśli chodzi o drogę w Białobrzegach obiecuję, że zajmiemy się naprawą tego odcinka drogi, należy ten odcinek drogi utwardzić, nawieść gruzu i żwiru. Poinformował również, że dzisiaj zlikwidowane zostały stanowiska: Dyrektora WIRiGK oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którego zadania podzielono na dwóch pozostałych pracowników. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone procedury związane z naborem kierowników dwóch referatów.

 

Radni podnieśli temat związany z oświetleniem dróg na terenie gminy.

 

Wójt Gminy wyjaśnił: Zakład Energetyczny daje nam możliwość skorzystania co roku z kilku dodatkowych punktów świetlnych w ramach konserwacji jako dołożenie do istniejącej linii energetycznej. Rozdysponowaniem tych lamp zajmie się Komisja Gospodarcza.

 

Następnie głos zabrał radny Czesław Gocek, który powiedział: w poprzedniej kadencji składałem wniosek o zagospodarowanie gruzu z starego budynku przedszkola.

 

Wójt Gminy poinformował: część gruzu jest na placu przy SKR-rze z którego będziemy korzystać, reszta została rozdysponowana.

 

Kolejnym mówcą jest radny Bogusław Błaszczak, który zgłosił problem sygnalizowany przez mieszkańców Miszewa a dotyczący chwastów rosnących na gruntach stanowiących własność Starostwa położonych po lewej stronie przy głównym skrzyżowaniu w Miszewie. Po czym dodał: istnieje też wiele działek właścicieli prywatnych, gdzie jest analogiczna sytuacja. Gmina powinna w tej sprawie podjąć odpowiednie działania.

 

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący rady wyjaśnił: na tych gruntach zostało wydzielonych 27 działek budowlanych,  przeprowadzono trzy lub cztery przetargi i nic nie zostało sprzedane. Jeden z mieszkańców zgłosił się z propozycją wycinania chwastów w zamian za użytkowanie tych gruntów, tak więc problem zostanie rozwiązany.

 

Odnosząc się do powyższych wypowiedzi Wójt Gminy powiedział:  w styczniu będzie z wizytą  pan Starosta i Wicestarosta to przedstawię tę sprawę. Natomiast jeśli chodzi o działki prywatne możemy tylko monitować do tych właścicieli i wywierać naciski o ich uprzątnięcie. W miejscowości Garwacz mieliśmy ten sam problem z dzikim wysypiskiem śmieci, właściciel gruntu zobowiązał się do uprzątnięcia terenu. Zgłosił się nabywca, który przeprowadzi rekultywację tych gruntów i posadzi drzewa. Nie ze wszystkimi właścicielami gruntów uda się dojść do porozumienia ale cześć tego problemu zlikwidujemy.

 

Radna Renata Zakrzewska zapytała: czy będą prowadzone rozmowy ze Starostwem na temat drogi Gromce – Mąkolin?.

 

Gmina zabezpieczyła środki na ten cel – mówi Wójt Gminy -  pozostaje kwestia wydzielenia funduszy ze strony Starostwa, będę rozmawiał w tej sprawie ze Starostą.

 

Radny Waldemar Niedzielski zapytał: co z terenami inwestycyjnymi w Reczynie?. Zgłosił się jeden z mieszkańców wsi Gałki, który proponuje uprawę tych gruntów za odpłatnością.

 

Wójt Gminy odpowiedział: jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, będziemy szukać inwestora. Na obecną chwilę możemy wydzierżawić grunty ale musimy wprowadzić zapis, który będzie umożliwiał w każdej chwili odstąpienie  od umowy.

 

Ad. VIII Wolne wnioski, informacje.


Przewodniczący rady prosi o zabranie głosu mieszkańca przez Chodkowa pana Wiesława Głowackiego, który zwrócił uwagę: na zniszczoną drogę wykonaną w taniej technologii w Chodkowie, na usunięcie krzewów rosnących na ul.Topolowej oraz zasypanie dołu wykopanego przez pracowników Zakładu Komunalnego, na usunięcie korzeni drzew po ściętych już drzewach, które uszkadzają meliorację w drodze gminnej oraz chwastów na przyległych gruntach.

 

Następnie głos zabrał sołtys wsi Wiciejewo pan Janusz Janowski, który powiedział: na dzisiejszej sesji dowidziałem się, że na SUW w Stanowie potrzebna jest kwota 40 000zł, a na ostatniej sesji poprzedniej kadencji przygotowana była uchwała na kwotę 80 000zł. Jeżeli przegłosowalibyśmy tę uchwałę, to na co pieniądze zostałyby przeznaczone?.

 

Wójt Gminy odniósł się do powyższych wypowiedzi następująco:  w kwestii ul. Topolowej, pójdziemy z panią radną zobaczyć tę drogę i ocenić, które z wymienionych prac można wykonać teraz a które na wiosnę. Natomiast jeśli chodzi o SUW: otrzymałem pismo z kwotą 77 000zł, gdzie w zadaniach m.in. było założenie kostki brukowej i krawężników, ogrodzenie studni, doprowadzenie kabli energetycznych do ogrzania zbiorników. Kiedy zacząłem drążyć sprawę okazało się, że wszystkie zadania są zrobione. Problem polegał na tym, że to było zadanie ryczałtowe, wykonawca podjął się tego zadania i w toku technologicznym modernizacji SUW okazało się, że należy wykonać m.in. okablowanie, płaszcze do ocieplania zbiorników, a nie było tego w kosztorysie, tak więc to zadanie było dodatkowe, ale nie dla nas tylko dla wykonawcy, który podjął się zadania modernizacji SUW. Dodatkowe zadania zostały wykonane, stąd przepychanki pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcą. Jeśli odrzucimy roboty dotyczące wykonania utwardzenia placu pozostaje kwota 40 000zł. Przepychanki pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą mogą ostatecznie dotknąć i nas, ale na chwilę obecną takiej faktury nie otrzymaliśmy.  

 

Radny powiatu Andrzej Kuliński zaprosił na 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się dnia 11 stycznia 2015r. w szkole podstawowej w Bodzanowie i Miszewie, gdzie z udziałem pięciu gmin, przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy dla dzieci i seniorów. Ponadto dodał: wydarzeniem kulturalnym w naszej gminie będzie zorganizowanie XI Edycji Jarmarku Norbertańskiego, połączonego z 600 – ną rocznicą nadania przywileju organizowania Jarmarku w dzień Zielonych Świątek. W związku z powyższym proszę Wójta Gminy, aby urząd wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie tej uroczystości.

 

Wójt Gminy wyraził przychylność wobec pomysłu zorganizowania imprezy kulturalnej Jarmarku Norbertańskiego. Następnie dodał: w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nastąpi zmiana terminu wiejskiego zebrania sołeckiego w m. Bodzanów z 11 –go stycznia na 4-go o godz. 1500 oraz w Mąkolinie z 4-go na 11- go stycznia godz.1500 .

Przewodniczący rady złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia noworoczne.

Ad. IX Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i o godz. 1830 zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy Bodzanów

                                                                                                        /-/ Paweł Różański

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Markiewicz
Ilość wyświetleń: 785
26 lutego 2015 11:38 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 11:36 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 11:34 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)