Protokoły z sesji

P R O T O K Ó Ł Nr V/2015 Z OBRAD V SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 20 lutego 2015r.

           

 

P R O T O K Ó Ł

------------------------

Nr V/2015

Z  OBRAD V SESJI RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 20 lutego 2015r.

 

Przed oficjalnym otwarciem sesji, głos zabrał Wójt Gminy pan Jerzy Staniszewski, nawiązując do Międzygminnego XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka poinformował, iż do międzygminnego sztabu WOŚP wpłynęła kwota 93 020zł, w tym  Gmina Bodzanów zebrała 29 751zł i zajęła pierwsze miejsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy jest to kwota 3,58zł.

 

Wójt Gminy podziękował wolontariuszom, darczyńcom oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w WOŚP. 

 

Następnie wręczył podziękowania i nagrody wyróżnionym wolontariuszom.

 

Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1500 otworzył obrady V sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

 

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.

 

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych tj. 100% obecnego składu osobowego rady gminy, który upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję.

 

Przewodniczący powitał Radnych, Wójta Gminy pana Jerzego Staniszewskiego, Sekretarza Gminy panią Iwonę Rakowską, Skarbnika Gminy panią Ewę Strzelczak, radnego powiatu pana Andrzeja Kulińskiego, sołtysów poprzedniej i obecnej kadencji oraz wszystkich gości przybyłych na obrady sesji.

 

Ad. II Przyjęcie porządku obrad.

 

 Przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad:

 

I.                Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II.              Przyjęcie porządku obrad.
III.            Przyjęcie protokółu z obrad IV Sesji Rady Gminy Bodzanów.
IV.            Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów.
V.              Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał Rady Gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.
VI.            Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy.
VII.          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu                          Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia 2015r.
VIII.        Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:


1.    uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26.05.2014r. w sprawie emisji            obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2.    uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025.
3.    uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 20/IV/2014 na rok 2015.
4.    uchwała w  sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
5.    uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
6.    uchwała w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Bodzanów.
7.    uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter        cywilnoprawny przypadających Gminie Bodzanów oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
8.    uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Łagiewniki.
9.    uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Bodzanów w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

10.uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 22/IV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2014r.

11.uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

12.uchwała w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy w Bodzanowie na 2015r.


IX.          Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
X.             Wolne wnioski, informacje.
XI.            Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący rady następnie zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. III Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z IV sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji: za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. IV Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów.

 

Przewodniczący rady oddał głos Wójtowi Gminy, który poinformował: odbyło się 34 zebrań wiejskich związanych z wyborem sołtysów, w 31 spotkaniach uczestniczyłem osobiście. Następnie podziękował ustępującym sołtysom z kadencji 2011 - 2015 za zaangażowanie na rzecz gminy i lokalnego środowiska.

 

Przewodniczący rady przystąpił do uroczystego ślubowania sołtysów na kadencję 2015 – 2019 i odczytał ślubowanie sołtysów:

 

„Ślubuję uroczyście jako sołtys: godnie reprezentować sołectwo, strzec powagi stanowiska funkcjonariusza publicznego, chronić autorytet zebrania jako najwyższej samorządowej władzy sołeckiej, systematycznie współdziałać z Radą Sołecką, rzetelnie gospodarować mieniem gminy, stosować jawną i pod kontrolą gospodarkę finansową sołectwa, utrzymywać stałą więź z organami gminy, uznawać statut za wiążące samorząd mieszkańców prawo sołeckie, traktować nadzór jako pomoc w prawidłowym prowadzeniu gospodarki sołectwa”.


Przewodniczący rady z listy wyczytywał kolejno nazwiska nowo wybranych sołtysów, każdy z nich wypowiedział słowo „ślubuję”.


Wójt Gminy pogratulował wszystkim sołtysom, życzył dobrej współpracy z organami gminy oraz mieszkańcami sołectw.

 

Przewodniczący rady złożył najlepsze życzenia nowo wybranym sołtysom, życząc owocnej pracy na rzecz mieszkańców oraz dobrej współpracy pomiędzy sołtysami, radami sołeckimi a radą gminy.

 

Ad. V Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.

 

Wójt Gminy przedstawił nowo powołanych kierowników: Referatu Gospodarki Komunalnej pana Marka Kwiatkowskiego i Referatu Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych pana  Andrzeja Grzelaka.

 

Następnie przedstawił sprawozdanie za okres od 30 grudnia 2014r. do 20 lutego 2015r. / w załączeniu protokołu /.

 

Ad. VI Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji: Rozwoju i Działalności Gospodarczej, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rewizyjnej, Planowania Budżetu i Finansów przedstawili Przewodniczący tych Komisji  /protokoły w aktach Komisji Stałych/.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania i uwagi do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono.

         

Ad. VII Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii od stycznia 2015r, przedstawiła Przewodnicząca Komisji pani Mirosława Żaglewska / w załączeniu protokołu w formie PDF-u /.


Przewodniczący rady prosi o zapytania i uwagi do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady ogłosił 15 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. VIII Rozpatrywanie projektów uchwał i podjęcie uchwał:


1.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26.05.2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przewodniczący rady poinformował: ze sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów wynika, że projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła przyczyny wprowadzania wyżej wymienionej uchwały oraz potrzeby dokonania w § 2 zmiany kwot przeznaczenia emisji papierów wartościowych.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 24/V/2015.

 

2. Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025.

 

Skarbnik Gminy poinformowała: „uchwała WPF dotyczy wyłącznie zmiany w 2015, a w kolejnej uchwale zmieniającej Uchwałę Budżetową, będzie dokonane zmniejszenie dochodów i wydatków. Przedstawię propozycje zgłoszone na Komisji Budżetowej, a dotyczące zmniejszenia dochodów w związku z kwotami subwencji oświatowej dla Gminy Bodzanów o kwotę 213 309zł oraz zmniejszenia dotacji celowej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ze względu na wykonanie tej dotacji w roku 2014, kiedy to był wpływ dotacji z realizacją w rozbiciu na dwa lata 2014 i 2015. Z uwagi na wykonanie kasowe budżetu należy przypisać pełną kwotę dotacji z poprzedniego roku i w tej chwili urealniamy te kwoty odnośnie 2015r. Dokonujemy zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej …„ oraz zwiększenia planu wydatków o dodatkowe prace na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego …”. Budżet będzie zamykał się kwotami po stronie dochodów 26 945 508,18 zł i po stronie wydatków 29 369 614,18 zł”.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 25/V/2015.

 

3. Przewodniczący rady przedstawił uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 20/IV/2014 na rok 2015.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 26/V/2015.

 

4.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 27/V/2015.

 

5.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 28/V/2015.

 

6.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Bodzanów.

 

Sekretarz Gminy na wniosek radnego Dariusza Nowaka proponuje w § 7 przedmiotowej uchwały dodać pkt.4 – „obiektów sportowych”.

 

Radny Dariusz Nowak uzasadnił wniosek następująco: kluby sportowe działające na terenie Gminy Bodzanów są dotowane z budżetu gminy. Zadaniem klubów jest pozyskiwanie środków własnych, również od sponsorów. Jednym ze źródeł pozyskiwania pieniędzy są właśnie reklamy. Zapis tego punktu w uchwale spowoduje, że środki pozyskane z reklam bezpośrednio zasilą budżet gminy.

 

Nawiązując do przedmiotowej uchwały Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała dotyczy obiektów sportowych będących własnością Gminy Bodzanów, które będą przedmiotem zwolnienia, natomiast nie dotyczy to obiektów sportowych, które stanowią własność innych podmiotów.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

 

za przyjęciem głosowało - 14 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z poprawką / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała wraz z poprawką została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 29/V/2015.

 

7.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bodzanów oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.

 

Przewodniczący rady poddał pod dyskusję treść § 12 projektu uchwały. Następnie zgodnie z decyzją rady gminy dokonuje się skreślenia zapisu „z mocą obowiązującą od dnia…”.   

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  wraz z poprawką / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała wraz z poprawką została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 30/V/2015.

 

8.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Łagiewniki.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 31/V/2015.

 

9.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Bodzanów w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Nawiązując do § 1 przedmiotowej uchwały Wójt Gminy zaproponował, aby reprezentowanie Gminy Bodzanów w posiedzeniach Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z prawem głosu powierzyć  Przewodniczącemu rady gminy panu Pawłowi Różańskiemu.  

 

Przewodniczący rady pan Paweł Różański wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania lub inne propozycje do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 32/V/2015.

 

10.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 22/IV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2014r.

 

Radny Dariusz Nowak wnioskuje, aby w pkt IX  ppkt  2 dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalić wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400zł brutto, ponieważ już na pierwszym spotkaniu Komisji okazało się, że Przewodnicząca ma dużo obowiązków i musi poświęcać wiele czasu na realizację tych zadań. Przedstawiony protokół z posiedzenia Komisji jest obszerny, zarówno merytorycznie jak i finansowo, przygotowany w sposób profesjonalny. Nadmieniam, że poprzedni Przewodniczący Komisji otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 600zł miesięcznie.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z wnioskiem / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 33/V/2015.

 

11.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 34/V/2015.

 

12.Przewodniczący rady przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy w Bodzanowie na 2015r.

 

Przewodniczący rady poinformował: w załączniku projektu uchwały są proponowane terminy sesji przewidziane do końca 2015r. Wprowadzamy ramowy plan pracy sesyjnej dla ogólnej wiedzy, dobrej współpracy z Urzędem Gminy, odpowiedniego przygotowania się do sesji, co usprawni pracę. Z treści przedłożonego projektu wynika, że Przewodniczący z oczywistych powodów będzie miał prawo do dokonywania zmiany daty posiedzenia. W planie są również sugerowane terminy posiedzeń Komisji Stałych i tak są przewidziane, żeby odbywały się w najkrótszym czasie poprzedzającym sesję.  Po otrzymaniu materiałów na sesję, jest sens spotkania Komisji, ponieważ oprócz planowego tematu, Komisja będzie miała możliwość zapoznania się i zaopiniowania projektów uchwał, które są przygotowane na najbliższą sesję. Zastrzegam, że jeśli zaistnieje pilna potrzeba zwołania Komisji w innym niż ustalonym terminie, to Państwo macie prawo i możliwość odbycia takiego posiedzenia.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 35/V/2015.

 

Ad. IX Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Czesław Gocek zgłosił konieczność zakupu tablicy informacyjnej dla wsi Chodkowo Działki.

 

Radna Renata Zakrzewska zgłosiła naprawę drogi powiatowej na odcinku Leksyn – Łętowo. Wnioskuje o ocenę stanu nawierzchni tej drogi przez Komisję Gospodarczą.

 

Temat znany jest Komisji Gospodarczej – odpowiedział radny Dariusz Nowak -  sprawa dotycząca naprawy nawierzchni tej drogi została przekazana do referatu  Gospodarki Komunalnej. W związku z tym, że należy do kategorii dróg powiatowych, referat GK porozumiał się z Obwodem Drogowym w Bodzanowie, który obiecał wykonać naprawę.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił: po przeprowadzonej rozmowie z  Kierownikiem  panem Ryszardem Kulińskim droga została doraźnie zabezpieczona, ale ponowimy prośbę, ponieważ jej nawożenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

 

Następnie radny Tadeusz Kalinowski zgłosił problem dotyczący naprawy drogi do wsi Małoszywka, która obecnie jest nieprzejezdna dla samochodów osobowych, z tego względu mieszkańcy wsi zmuszeni są wyjeżdżać w stronę Małoszewa.

 

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy radny Dariusz Nowak powiedział: tematem dróg Komisja Gospodarcza zajmie się w m-cu kwietniu lub  maju br., kiedy ich nawierzchnia będzie sucha. Obok mojej posesji przebiega droga asfaltowa, którą również nie można przejechać. Proszę, aby Państwo tego typu sprawy zgłaszali do Kierownika Gospodarki Komunalnej lub Wójta Gminy.

 

Radny Paweł Jankowski i Przewodniczący Klubu Radnych PSL przekazał informację, iż do Klubu Radnych PSL-u działającego przy Radzie Gminy Bodzanów przystąpił radny Tadeusz Kalinowski, klub obecnie liczy 11 osób.

 

Radny Dariusz Nowak odniósł się do zdarzenia, które miało miejsce w Urzędzie Gminy dnia 11 lutego 2015r. w sposób następujący: cyt. „podczas urzędowania w Urzędzie Gminy i pomówienia mnie przez jednego z pracowników urzędu, nie pozwala mi moje sumienie, żeby tego nie powiedzieć. Nie będę mówił w jakim temacie. Walczyłem cztery lata z głupotą, obłudą, kłamstwem, pomówieniem i plotką i w dalszym ciągu, jeśli ktoś będzie przejawiał takie cechy zachowania dalej, będę z tym walczył. Współczuję tej osobie, że coś takiego potrafiła powiedzieć, a jednocześnie stwierdzam, że w tym dniu o godzinie 900 pełniąc swój dyżur rozmawiałem z ośmioma radnymi, byłem na Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej, rozmawiałem z panem Wójtem, panią Sekretarz i panem Kierownikiem - mówię to do wiadomości tej osoby. Nie będę dochodził kto to zrobił. Jeśli ta osoba tęskni za czasami demonizmu, może otworzy sobie okno i się przewietrzy”.

 

Wójt Gminy zapewnił radnego Dariusza Nowaka, że ze swojej strony zrobi wszystko, żeby żadne plotki, kalumnie i pomówienia nie wychodziły z urzędu, informacje w tym zakresie przekazał urzędnikom na odprawie.

 

Następnie Przewodniczący rady zapoznał zebranych z korespondencją skierowaną do Rady Gminy Bodzanów:

 

- postulatem złożonym przez radnego powiatowego Jarosława Dorobka odnośnie współudziału Gminy Bodzanów w zagospodarowaniu działek budowlanych stanowiących własność powiatu.

 

- uchwałą Nr Pł.18.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

 

- uchwałą Nr Pł.17.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 oraz Uchwały Budżetowej na 2015r.

 

- pismem pana Jana Wyrębkowskiego z Płocka wraz z projektem: „Koncepcji urbanistycznej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kępa Polska”, który przewiduje stworzenie terenów rekreacyjno – turystycznych w Kępie Polskiej i Zakrzewie z rozwiązaniem komunikacji zarówno lądowej jak i wodnej.

 

Projekt należy przekazać na Komisję Gospodarczą.

 

- pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie ponowienia wniosku o przeprowadzenie kontroli problemowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie informującym, iż stanowisko wyrażone w piśmie WK.052.65.2013 z dnia 9.08.2013r. nie uległo zmianie.

 

- pismem mieszkańców wsi Cieśle „Nowe” dotyczącym wykonania oświetlenia ulicznego i drogi asfaltowej o długości 780m.

 

W nawiązaniu do powyższego pisma radny Waldemar Niedzielski wnioskuje o wykonanie projektu na asfaltowanie drogi, a w przyszłości realizację tej inwestycji i wykonanie oświetlenia ulicznego. Na obecną chwilę prosi o naprawę nawierzchni przedmiotowej drogi.

 

Następnie Przewodniczący rady przedstawił pismo złożone przez pana Władysława Krawczyka z Gałek Nowych, w którym zawarte są okoliczności towarzyszące złożeniu wniosku o przyłącze kanalizacyjne oraz spowodowanie wykonania przez podległe gminie służby zawartej umowy.

 

W odniesieniu do powyższej kwestii Przewodniczącego rady kieruje pismo do referatu Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych, a następnie z odpowiednim wnioskiem na Komisję Gospodarczą.

 

Przewodniczący rady oddał głos Wójtowi Gminy, który złożył wniosek do rady gminy o rozpatrzenie skargi na kierownika jednostki budżetowej przez Komisję Rewizyjną.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

 

za przyjęciem głosowało – 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych. Wniosek został przyjęty.

 

 Ad. X Wolne wnioski, informacje.

 

Przewodniczący rady udzielił głosu sołtysowi wsi Pepłowo panu Krzysztofowi Marciniakowi, który prosi o przedłużenie linii autobusowej ze Święcieńca do Szelig. Ponadto zapytał: czy na obecną chwilę poczyniono w tym kierunku jakieś ustalenia?.

 

Wójt Gminy wyjaśnił: rozpoczęliśmy prace nad rozpoznaniem problemu linii autobusowych. Gmina wystąpiła z pismem do firmy Mobilis o uruchomienie linii autobusu na odcinku Kanigowo - Pepłowo – Miszewo. W powyższym temacie prowadzone są obecnie rozmowy, o wynikach poinformujemy Państwa.

 

Pani Aldona Kopyrska zapytała: na czyj wniosek zlikwidowano na ul.Wschodniej w Chodkowie Działkach jedną z latarni oświetleniowych?.

 

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej przedstawił notatkę służbową z której wynika, że to na wniosek radnego Czesława Gocka dokonano  sprawdzenia oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Chodkowie Działkach. Ponadto przypomniał, że w Gminie Bodzanowie panuje zasada, że świeci się co druga lampa. Dokonując osobiście oceny sytuacji na miejscu w godzinach wieczornych stwierdził, że w Chodkowie Działkach zamontowanych jest 8 lamp z czego 6 oświetla wspomnianą ulicę. Zgodnie z poleceniem Komisji Gospodarczej dwie zostały wyłączone, pozostały 4 lampy.

 

Radny Czesław Gocek powiedział: jestem członkiem Komisji Gospodarczej a sprawa dotyczy lamp oświetleniowych na moim terenie i dlatego nie chcę brać w tym udziału, niech Komisja Gospodarcza podejmie decyzję w tej sprawie.

 

Wójt Gminy poinformował: koszty oświetlenia w naszej gminy to kwota 340 000zł rocznie. Apeluję do Państwa radnych o wyważone decyzje jeśli chodzi o czas świecenia lamp ulicznych w okresie zimowym i w okresie letnim. W czasie tej zimy zaplanowano włączenia lamp od godziny 1600 do 2400, wydaje mi się, że powinniśmy skracać okres świecenia się lamp. Proponuję, aby główne ulice w Bodzanowie były oświetlone całą noc, natomiast w pozostałych miejscowościach światło uliczne wyłączać o godzinie 2300, a dodatkowo zaświecać te punkty i w tych okresach czasu, kiedy mieszkańcy poruszają się nocą.

 

Mieszkaniec Chodkowa Działek pan Ludwik Wincenciak wnioskuje do rady gminy o przegłosowanie włączenia dwóch lamp ulicznych w Chodkowie Działkach.

 

Mieszkanka Chodkowa Działek pani Bożena Kalinowska zaproponowała, aby lampy uliczne na ul.Wyszogrodzkiej od CPN-u do Polomarkietu i na ul.Miodowej świeciły się do godz. 2300, nie jak obecnie całą noc, w zamian można uruchomić lampy na ul.Wschodniej.

 

Mieszkaniec Karwowa Szlacheckiego pan Józef Rypiński zapytał:

 

- na jakiej podstawie zostały naliczone opłaty za odpady komunalne?

 

- jakie są koszty emisji i obsługi obligacji?

 

- czy jest pomysł na zagospodarowanie zakupionego przez gminę budynku po byłym młynie?.

 

Radny Waldemar Niedzielski proponuje ustalić zasady lokalizacji punktów oświetlenia ulicznego jednakowego dla całej gminy Bodzanów.

 

Następnie radny Dariusz Nowak odniósł się do remontu jaki w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony na ul.Wschodniej w Chodkowie Działkach: wytyczenie drogi, wykopanie rowów, równanie, natomiast doraźnie został udrożniony już przepust, który powodował zalewanie  drogi.

 

Ad. IX Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i o godz. 1915 zamknął obrady V Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy Bodzanów

                                                                                                        /-/ Paweł Różański

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1203
25 marca 2015 11:05 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2015 15:28 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2015 14:20 Marcin Bogdał - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_dzialalnosci_gminnej_komisji_rozwiazywania_problemow_a lkoholowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)