Protokoły z sesji

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 18 marca 2015r.

 

P R O T O K Ó Ł

------------------------

Nr VI/2015

Z  OBRAD VI SESJI RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 18 marca 2015r.

 

 

 

Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1500 otworzył obrady VI sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

Przewodniczący powitał Radnych, Wójta Gminy pana Jerzego Staniszewskiego, panią Sekretarz Gminy, panią Mecenas, pana Kierownika Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych, oraz wszystkich gości przybyłych na obrady sesji.

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych tj. 100% obecnego składu osobowego rady gminy, który upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję.

Ad. II Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący rady proponuje  wprowadzenie do porządku obrad w pkt. VII ppkt.9 dodatkowego projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

I.                  Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II.               Przyjęcie porządku obrad.
III.           Przyjęcie protokółu z obrad V Sesji Rady Gminy Bodzanów.
IV.           Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał Rady Gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.
V.               Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy.
VI.           Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
VII.        Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 
1.     uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu,
2.     uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
3.     uchwała w sprawie powierzenia przez Gminę Bodzanów Powiatowi Płockiemu realizowanie zadania publicznego dotyczącego transportu uczniów niepełnosprawnych,
4.     uchwała w  sprawie określenia na terenie Gminy Bodzanów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
5.     uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
6.     uchwała w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 830/1 w miejscowości Bodzanów, stanowiącej własność gminy Bodzanów,
7.     uchwała w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,
8.     uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 27/V/2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych,
9.     uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015.
 
VIII.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

- Prezentacja „Koncepcji urbanistycznej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kępa Polska” autorstwa Pana Jana Wyrębkowskiego.

IX.           Wolne wnioski, informacje.
X.               Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku

obrad: za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. III Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z V sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu: za przyjęciem głosowało - 14 radnych.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. IV Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie za okres od 20 lutego do 18 marca 2015r. / w załączeniu protokołu /.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji: Rozwoju i Działalności Gospodarczej, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rewizyjnej, Planowania Budżetu i Finansów przedstawili Przewodniczący tych Komisji  /protokoły w aktach Komisji Stałych/.

 

Radny Dariusz Nowak odniósł się do podnoszonej w protokole Komisji Gospodarczej sprawy dotyczącej oświetlenia ulicy Wschodniej i Miodowej w Chodkowie Działkach oraz usunięcia drzew z pasa drogowego i stwierdził, że Komisja Gospodarcza ponownie zajmie się tematem i podejmie ostateczną decyzję.

Następnie nawiązał do pisma w którym mieszkaniec Bodzanowa wyraża chęć nabycia działki nr 76/6 o powierzchni 0,51 z zamieram wykorzystania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. Zaproponował, aby wydzierżawić nieruchomość na możliwie jak najdłuższy okres czasu. Poinformował, że temat ten będzie przedmiotem dyskusji na najbliższym spotkaniu Komisji Gospodarczej.

 

Przewodniczący rady powitał radnego powiatowego pana Jarosława Dorobka.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania i uwagi do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono.

        

Ad. VI Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła Przewodnicząca Komisji pani Mirosława Żaglewska / w załączeniu protokołu w formie PDF-u /.

Przewodniczący rady prosi o zapytania i uwagi do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady powitał radnego powiatowego pana Pawła Bogla.

 

Przewodniczący rady ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. VII Rozpatrywanie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przewodniczący rady poinformował, że na posiedzeniu w dniu 17 marca 2015r. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 36/VI/2015.

 

2.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wójt Gminy uważa, że wyodrębnienie w budżecie gminy środków w wysokości około 450 000zł stanowiących fundusz sołecki to dobry wybór , budżet państwa dokonuje zwrotu kwoty około 150 000zł. Przekazane środki mieszkańcy wsi, sołtysi, rady sołeckie, przeznaczą na wskazane zadania własne. Wspólne decydowanie o pieniądzach przeznaczonych dla wsi, pozwoli zintegrować społeczeństwa wiejskie. Wysokość przekazanych środków zależy od liczby mieszkańców wsi.

Radna Renata Zakrzewska zapytała: czy pieniądze z funduszu sołeckiego, mogą być przeznaczone na zagospodarowanie remiz strażackich.?

Nawiązując do powyższej wypowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił: lista zadań jakie można wykonać z funduszu sołeckiego określa ustawa, nie zależy to od decyzji Wójta Gminy ani Rady Gminy. Ustawa nie pozwala przeznaczać tych środków z na wyżej wspomniane cele. 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 37/VI/2015.

 

3.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały  w sprawie powierzenia przez Gminę Bodzanów Powiatowi Płockiemu realizowanie zadania publicznego dotyczącego transportu uczniów niepełnosprawnych.

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 38/VI/2015.

 

4. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały  w  sprawie określenia na terenie Gminy Bodzanów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 39/VI/2015.

 

5. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Przewodniczący rady wniósł poprawkę do zapisu w § 1 pkt.1 polegającą na zmianie przyimka „do” na przyimek „na”.  Poprawny  zapis tego punktu brzmi „w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …”.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 40/VI/2015.

 

6.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 830/1 w miejscowości Bodzanów, stanowiącej własność gminy Bodzanów.

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 41/VI/2015.

 

7.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 42/VI/2015.

 

8.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 27/V/2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 43/VI/2015.

 

9. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015.

 

Wójt Gminy poinformował, że jest to uchwała porządkująca subwencję oświatową. Obowiązkiem gminy jest do 31 marca przesunąć środki z subwencji szkolnej na dzieci niepełnosprawne, co nie zmienia zapisów w budżecie gminy na rok 2015.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 44/VI/2015.

 

Ad. VIII Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący rady oddał głos panu Janowi Wyrębkowskiemu autorowi  „Koncepcji urbanistycznej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kępa Polska”, który przedstawił główny cel opracowania planu: ukształtowanie przestrzenne miejscowości Kępa Polska zapewniające jej powodziowe bezpieczeństwo z optymalnym wykorzystaniem atutów terenu, które też pozwalają na wykreowanie jej rozwoju jako lokalnego centrum, rekreacji i turystyki oraz miejscowości z dogodnym, dostępem do Wisły dla obszaru pomiędzy Płockiem a Wyszogrodem.

Zaproponowano następujące rozwiązania poprzez wybudowanie:

- jeziora zaporowego z jazem i mostem na powierzchni około 20 ha gruntów z 500 000 m3 wody,

- nadwiślańskiego bulwaru z punktem widokowym na rozległą panoramę Wisły pozwalającym na organizowanie imprez rekreacyjno – turystycznych,

- nabrzeża gospodarczego i drogi dojazdowej do niego, planowane jest włączenie Wisły w europejską sieć transportową TEN-T i wykształtowanie z niej międzynarodowej drogi wodnej E40,

- stworzenie bezkolizyjnego węzła na drodze DK62, poprzez powiązanie międzynarodowej drogi wodnej E40 z krajowymi drogami samochodowymi.

Pan Jan Wyrebkowski wnioskował do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kępa Polska.

 

Następnie Przewodniczący rady poinformował:

 

 - Dnia 28 lutego w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie odbył się VIII Międzygminny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych o puchar Przewodniczącego i Rady Gminy Bodzanów. W turnieju udziały brały Gminy: Bodzanów, Mała Wieś, Bulkowo i Starostwo Powiatowe w Płocku, zwyciężyła drużyna z Bodzanowa.  

 

- Dnia 22 marca odbędzie się uroczyste oddanie do użytku przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo na rzece Mołtawie, następnie w świetlicy wiejskiej w Gąsewie odbędzie się prezentacja projektu.

 

- W przyszłym tygodniu nastąpi odbiór transportu jabłek z rejonu Grójeckiego w ilości jednego samochodu marki TIR o pojemności do 19 ton. Odpowiednie jednostki gminy zajmą się przyjęciem i zagospodarowaniem tego transportu.

 

- Potwierdzam, że następna sesja Rady Gminy planowana jest na dzień 23 kwietnia, będzie to sesja wyjazdowa  do Sejmu RP w Warszawie. Zgodnie z wytycznymi kancelarii sejmu, grupa uczestników sesji jest ograniczona do 50 osób. Zapraszam wszystkich radnych do uczestnictwa w sesji. Pan Wójt zaprosi przedstawicieli instytucji gminnych, straży pożarnych i sołtysów. Przewodniczący rady omówił wyjazd na sesję od strony organizacyjnej.

 

- Obecnie trwają przygotowania do wyborów uzupełniających na radnego z miejscowości Białobrzegi, które odbędą się  dnia 26 kwietnia br. w lokalu wyborczym Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie.

 

Przewodniczący przedstawił pismo nr WK.052.4.2015 z dnia 25 lutego 2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie informujące o zakończeniu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Bodzanów i nie wskazujące wniosków pokontrolnych. W ramach kontroli poddano badaniu dokumentację wydatków poniesionych z budżetu Gminy Bodzanów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowości Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo.

 

Radny Dariusz Nowak zwrócił się do Wójta Gminy w kwestii oszczędności papieru podczas kserowania projektów uchwał dla radnych mając na uwadze obustronne wykorzystanie każdej kartki papieru.  

Następnie zapytał Kierownika RIiFU czy poczyniono działania w sprawie remontu nawierzchni drogi powiatowej na ul. Nadrzecznej. Wcześniej zaproponowane zostały trzy warianty naprawy nawierzchni tej drogi, są ustalenia pomiędzy Urzędem Gminy a Powiatem, przeprowadzono rozmowy z właścicielami przyległych gruntów w kwestii  wykupu gruntów pod rów. Powiat posiada zabezpieczone środki na ten cel, sprawa jest rozwojowa i proszę aby pan się jej przyjrzał.

 

Kierownik RIiFU stwierdził: chciałbym uszeregować wszystkie drogi, które mamy pod inwestycje, rozliczyć się finansowo, podjąć decyzje na temat projektowania dróg, bądź współfinansowania z różnych środków. Komisja Gospodarcza powinna wskazać, które drogi robimy i w jakim zakresie.  

 

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi, Wójt Gminy powiedział: do tematu dróg należy podejść rozważnie, ponieważ obecnie nie ma na drogi pieniędzy, a propozycji ich asfaltowania jest bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o ul. Nadrzeczną, jestem po rozmowie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych panem Marcinem Błaszczykiem, który obiecał, że w przyszłym tygodniu wrócimy do tematu.

Kolejną sprawą, którą chcę podnieść jest sesja wyjazdowa rady gminy planowana na dzień 23 kwietnia proponuję, aby była nazwana sesją nadzwyczajną i następna sesja zwyczajna odbyła się jeszcze w kwietniu.

               

Przewodniczący rady poinformował: w piątek tj. 20-go marca o godz. 800 odbędzie się  pierwsze w tej kadencji, kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami.

 

Następnie głos zabrał radny Waldemar Niedzielski, który nawiązał do swojej wypowiedzi z grudnia ubiegłego roku, a dotyczącej wodociągu z Reczyna. Na linii wodociągowej w Cieślach jest uszkodzony reduktor, w związku z tym nocą ciśnienie wody przekracza 10 atmosfer, pobór wody powoduje drżenie rur w budynku, a woda przy takiej różnicy ciśnień jest brązowa.

Pan Niedzielski proponuje ponadto odnowienie frontowej elewacji budynku świetlicy w Cieślach oraz wyczyszczenie rynien na dachu.

 

Kierownik RIiFU odpowiedział: firma która zajmuje się budową brakujących nitek wodociągu w Kępie Polskiej, wymieni również wspomniany zawór. Natomiast jeśli chodzi  o odnowienie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Cieślach, to Kierownik Referatu GK na spotkaniu Komisji Gospodarczej deklarował jej wykonanie.

 

Radna Zofia Dalkiewicz zapytała Wójta Gminy: czy jest możliwość przyjmowania przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzenia gotowości podjęcia pracy od bezrobotnych w wyznaczone dni miesiąca w Urzędzie gminy Bodzanów.?

 

Wójt Gminy odpowiedział: sprawdzę w Urzędzie Pracy, czy takie rozwiązanie będzie możliwe.

 

Ad.IX Wolne wnioski, informacje.

 

Mieszkanka Chodkowa Działek pani Aldona Kopyrska powiedziała: w ubiegłym tygodniu była podjęta decyzja w kwestii zainstalowania lampy oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Chodkowie Działkach. Obecnie wpłynął kolejny wniosek w tej sprawie od mieszkańców Chodkowa Działek z podpisami osób tam nie zamieszkujących. Proszę wyjaśnić dlatego instalacja tej lampy została wstrzymana?.

 

Radny Dariusz Nowak wyjaśnił: po podjęciu decyzji w kwestii lam ulicznych na ul.Wschodniej przez Komisję Gospodarczą, wpłynął kolejny wniosek od mieszkańców sołectwa Chodkowo Działki podpisany również przez członka Komisji Gospodarczej. Musimy ponownie pochylić się nad tą sprawą, chociaż uważam, że powinna być ona załatwiona na szczeblu sołectwa. Komisja Gospodarcza na następnym spotkaniu podejmie w tym temacie ostateczną decyzję.

 

Pan Czesław Gocek jako radny i sołtys podzielił wieś Chodkowo Działki – mówi pani Aldona Kopyrska - strona pana Gocka to ta, która na pana  głosowała. Powinien pan nam wszystkim pomagać, rozmawiać z nami i współpracować.

 

Nawiązując do powyższych wypowiedzi radny Czesław Gocek powiedział: przedmiotową sprawę ostatecznie rozstrzygnie Komisja Gospodarcza. Na ul. Wschodniej włączone zostały dwie lampy uliczne, kto je zapalił i na czyje polecenie?.

 

Mieszkanka Chodkowa Działek pani Bożena Kalinowska zwróciła się do radnego Czesława Gocka następująco: panu nie chodzi o lampy, tylko chodzi panu kto i na czyje polecenie je zapalił. Ja nie wiem kto to zrobił.

 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, Wójt Gminy stwierdził: musimy się pochylić nad tematem oświetlenia dróg w całej gminie Bodzanów, koszt oświetlenia to około 350 000zł w skali roku. Należy ustalić, czy zapalamy co drugą lampę i o której godzinie wygaszamy. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców Chodkowa Działek należy tę sprawę rozwiązać i zamknąć. Obawiam się, że może pojawić się następny problem podczas tyczenia granic na ul. Wschodniej, powstaną kolejne pytania dlaczego ta ulica nie inna i konflikt będzie narastał.

 

Następnie głos zabrał radny powiatu Paweł Bogiel, który powiedział: gmina powinna wygospodarować w budżecie środki na wykonanie, przy współudziale z powiatem, planowanej przez powiat drogi Kępa Polska – Cieśle – Bodzanów. Wspólnych działań może być więcej: ul.Nadrzeczna, chodnik w Nowym Miszewie, droga w Gromicach i Leksynie, przy wspólnych rozwiązaniach te inwestycje są do zrealizowania.

 

Mieszkaniec wsi Karwowo Szlacheckie pan Józef Rypiński przypomniał:  na poprzedniej sesji zadałem trzy pytania i pozostały bez odpowiedzi. Na jakiej podstawie zostały ustalone stawki za odpady komunalne?. Z informacji na sesji wynika, że zwiększyły sie koszty odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości nakłada na gminy podjęcie działań, zmierzających do opłacalności segregacji śmieci przez mieszkańców. Uważam, że powinna być przeprowadzona analiza kosztów zbierania odpadów.

 

Następnie głos zabrał radny powiatu Jarosław Dorobek, który powiedział: mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla naszej gminy, takie są też zapewnienia od Starosty Płockiego, który dostrzega problem szczególnie niedoinwestowanych dróg w naszej gminie. Łącznie jest 730 km dróg powiatowych, z budżetu na każdy kilometr tej drogi przypada 500zł, więc nie ma mowy o jakichkolwiek inwestycjach. W tym roku Starostwo Powiatowe z tzw. „schetynówek” realizuje jedno zadanie w gminie Radzanowo, cała wartość inwestycji to 4 mln. zł. gmina dokłada 500 000zł, natomiast wkład własny Starostwa to kwota 1,5 mln. zł. Środki te będą zabezpieczone pod warunkiem, że Starostwu uda się sprzedać nieruchomości. Jeżeli Starostwu nie uda się zrobić reformy finansowej to nie będzie pieniędzy na wkład własny. Do tej pory z terenu naszej gminy sprzedano kilka nieruchomości za kwotę 2 300 000zł na nasz teren nie spłynęła nawet złotówka, zostało jeszcze około 18 działek i chcę żeby część tych pieniędzy została przeznaczona na inwestycje na terenie gminy. Wszyscy będziemy pilnować żeby te pieniądze spłynęły na nasz teren naszej gminy.  

 

Odnosząc się do zapytania pana Józefa Rypińskiego, Wójt gminy poinformował: uchwała w sprawie opłat za odpady komunalne została ustalona dwa lata temu i do tej pory nie została zmieniona. Przetarg na kolejne dwa lata został ogłoszony i rozstrzygnięty w czerwcu ubiegłego roku na kwotę 650 000zł, zatem jest o 50 000zł droższy od poprzedniego. Za poprzedni rok gmina dopłaciła 60 000zł wnika z tego, że jest źle skalkulowana cena jak również jest problem ze ściąganiem opłat od mieszkańców, podejrzewam że zaległości mogą wzrosnąć do około 100 000zł rocznie. Podaję ten temat pod rozwagę, czy nie należy wrócić do kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała Nr 42/VI/2015 z dnia 28 marca 2015r. podjęta została ze względów formalnych, wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast jeśli chodzi o wysokości opłat za odpady komunalne, to nie wprowadzono żadnych zmian zarówno w ostatniej jak i w poprzedniej uchwale. 

 

Ad. X Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i o godz. 1830 zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy Bodzanów

                                                                                                        /-/ Paweł Różański

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1908
08 kwietnia 2015 10:21 Marcin Bogdał - Dodanie załącznika [sprawozdanie_za_luty_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2015 10:21 Marcin Bogdał - Usunięcie załącznika [sprawozdanie_z_dzialalnosci_gkrpa_z_realizacji_programu_profilaktyki_ i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomani _za_luty_2015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 kwietnia 2015 11:32 Marcin Bogdał - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_dzialalnosci_gkrpa_z_realizacji_programu_profilaktyki_ i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomani _za_luty_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)