Protokoły z sesji

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2015 Z OBRAD VII SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIA NADZWYCZAJNEGO z dnia 24 marca 2015r.

         

 

P R O T O K Ó Ł

------------------------

Nr VII/2015

Z  OBRAD VII SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIA NADZWYCZAJNEGO

z dnia 24 marca 2015r.

 

 

 

Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1530 otworzył obrady VII sesji Rady Gminy w Bodzanowie, posiedzenie nadzwyczajne.

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych tj. 100% obecnego składu osobowego rady gminy, który upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję.

Ad. II Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad:

I.              Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II.             Przyjęcie porządku obrad.
III.           Rozpatrzenie projektu uchwały i jej podjęcie:

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 
IV.           Wolne wnioski, informacje.
V.             Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku

obrad: za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. III Rozpatrzenie projektu uchwały i jej podjęcie:

 

Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Wójt Gminy przeprosił za pomyłkę urzędniczą, która wystąpiła w treści  przedmiotowej uchwały przyjętej dnia 18 marca br. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę w poprzedniej wersji, ponieważ zgodnie z ustawą w tekście uchwały nie wskazuje się roku, na który wyodrębnia się środki. W przypadku kiedy uchwała nie sprawdzi się, rada gminy podejmie kolejną uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki.

 

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący rady stwierdził: konstrukcja prawna dotycząca tej kwestii mówi, że uchwałę o wyodrębnieniu funduszu podejmuje się raz i działa ona automatycznie przez kolejne lata. Natomiast jeśli uchwała stanie się bezprzedmiotowa lub niecelowa, należy podjąć uchwałę o nie wyrażaniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Radna Renata Zakrzewska zapytała: czy sołectwo może przesunąć na rok następny środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym.? Kolejne pytanie: czy za porozumieniem stron można przekazać środki na inne sołectwo.?

 

Przewodniczący rady odpowiedział: zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim nie można kumulować środków, należy je wykorzystać w danym roku budżetowym. Natomiast w drodze odpowiedniego porozumienia współdziałanie sołectw w tym zakresie jest możliwe.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały / w głosowaniu bierze udział – 14 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 45/VII/2015.

 

Ad.IV Wolne wnioski, informacje.

 

Wójt Gminy przedstawił następujące informacje:

 

- Otrzymaliśmy  dofinansowanie na docieplenie obu szkół w Miszewie, po dostarczeniu przez gminę niezbędnych załączników, mamy trzy miesiące na podpisanie umowy.

 

- Gmina wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia projektu związanego z realizacją zadania budowy przedszkola w miejscowości Chodkowo. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów termin zakończenia przedmiotowego projektu zostanie przedłużony do 30 maja br.

 

- Przed uruchomieniem programów unijnych na dofinansowanie budowy dróg, powinniśmy wskazać drogi do asfaltowania w taniej technologii i wykonać projekty. Należy zająć się w pierwszej kolejności odcinkami dróg, które są newralgiczne, dokończeniem rozpoczętych dróg oraz ich ewentualnym połączeniem.

 

- W Urzędzie Gminy należy dokonać wymiany sieci komputerowej, ponieważ istniejąca infrastruktura nie spełnia wymogów systemowych. 

 

- Proszę Państwa o wsparcie finansowe na remont pomieszczenia sali konferencyjnej. Jednocześnie proponuję zabudować powierzchnię znajdującą się pod salą konferencyjną jako pomieszczenie przeznaczone dla pracowników referatu Gospodarki Komunalnej. Ponadto wskazuję na konieczność założenia  monitoringu na czterech rogach budynku Urzędu Gminy.

 

Radny Stanisław Bielski poinformował: zamierzamy złożyć wniosek wraz kilkoma gminami skupionymi w Lokalnej Grupie Działania o dofinansowanie siłowni zewnętrznej funkcjonującej pod kątem rehabilitacji dla osób dorosłych w Miszewie i Bodzanowie. Wkład własny gminy do przedmiotowego projektu wynosi około 20%, jestem przekonany, że powinniśmy wykorzystywać te środki na wspomniany cel.

 

Kierownik RIiFU powiedział: otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację obu szkół w Miszewie z NFOŚiGW, natomiast wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, będzie składany projekt na termomodernizację obu szkół w Bodzanowie.

 

Koszty związane z ogrzewaniem szkół w Miszewie – mówi dalej Wójt Gminy - to około 800kg ekogroszku na dobę na trzy obiekty. Ilości spalanego ekogroszku zależy od jego kaloryczności i zawilgocenia, dlatego dużo więcej trzeba go zużyć, żeby uzyskać wymagane ciepło.  Całkowity koszt docieplenia obu budynków szkół w Miszewie wraz z wymianą pieca wyniesie około 1 mln. zł. w tym dofinansowanie - 800 000zł.

 

Radny Czesław Gocek zapytał: na jakim etapie jest sprawa związana z cesją wierzytelności w wysokości 1,5 mln. zł. dokonaną przez gminę firmie ELMIR, wykonawcy przedszkola.?

Wójt Gminy odpowiedział: roszczenie zostało przez gminę odrzucone. Obecnie otrzymaliśmy od podwykonawców faktury na około 2,5 mln. zł, z których firma występuje do Gminy Bodzanów o zwrot jednej z faktur na około 150 000zł, nie zapłaconej przez firmę ELMIR.

Sprawy wierzytelności banku dotyczą przedszkola oraz podwykonawców i firmy Bakard wykonawcy SUW-u w Stanowie. Firmie radców prawnych z Poznania, która zajmuje się sprawami inwestycji w samorządach, przekazaliśmy sprawę poręczenia firmie ELMIR kredytu w wysokości 1,5 mln. zł. Radcy prawni wystosowali pismo stwierdzające, iż roszczenie banku jest niezasadne. Gmina sięgnęła po zabezpieczenia z ubezpieczenia w TUW, która odrzuciła nasze roszczenie, tę sprawę również skierowaliśmy do firmy prawniczej. Prawnicy określili się w kwestii swojego wynagrodzenia w wysokości 25 000zł od kwoty 1,5mln. zł. W chwili obecnej zwiększamy zakres prac prawniczych o wyżej wymienione problemy finansowe wynikłe przy zadaniach inwestycyjnych. Musimy pamiętać, że to są olbrzymie środki które gmina mogłaby utracić, do tego dodaliśmy SUW Stanowo to jest kwota około 150 000zł.

Skarbnik  Gminy poinformowała: z Urzędu Skarbowego wpłynął zwrot podatku VAT za 2010 r. w kwocie około 500 000zł, z tytułu budowy kanalizacji w Miszewie. W związku z powyższym na kolejną sesję rady gminy zostanie przygotowana zmiana budżetu na 2015r. celem zabezpieczenia „wynagrodzenia za sukces” dla wykonawcy umowy na świadczenie usług dworactwa prawnego firmie Delatte z Warszawy.

Ad. V Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i o godz. 1630 zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy Bodzanów, posiedzenie nadzwyczajne.

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy Bodzanów

                                                                                                        /-/ Paweł Różański

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 802
02 kwietnia 2015 12:44 Marcin Bogdał - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)