Protokoły z sesji

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2015 Z OBRAD XII SESJI RADY GMINY BODZANÓW z dnia 22 lipca 2015 r.

Z  OBRAD XII SESJI RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 22 lipca 2015r.

 

Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1600 otworzył obrady XII sesji Rady Gminy w Bodzanowie.

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, czyli pełen skład ustawowy rady gminy, który upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję.

Przewodniczący rady powitał, Wójta Gminy wraz z współpracownikami, radnego powiatowego pana Andrzeja Kulińskiego, radnych rady gminy oraz pozostałych Państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.  

 

Ad. II Przyjęcie porządku obrad.


Przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Bodzanów.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.
  5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy Bodzanów.
  6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025,
  2. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015,
  3. uchwała w sprawie zmiany Uchwały 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  VIII.  Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
    IX.  Wolne wnioski, informacje. 
     X.  Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku

obrad: za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. III Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z obrad XI sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu:

za przyjęciem głosowało - 15 radnych.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. IV Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności.

 

Wójt Gminy powitał pana Przewodniczącego rady, Państwa radnych i gości na sesji rady gminy i przedstawił sprawozdanie za okres od 29 czerwca do 22 lipca 2015r. / w załączeniu protokołu/.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego sprawozdania. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. V Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy Bodzanów.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji: Rewizyjnej, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Planowania Budżetu i Finansów, Rozwoju i Działalności Gospodarczej, przedstawili Przewodniczący tych Komisji  /protokoły w aktach Komisji Stałych/.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionych sprawozdań. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. VII Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił członek Komisji pan Dariusz Nowak /w załączeniu protokołu/.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego sprawozdania. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. VIII Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 

1.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025.

 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały

/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 13 radnych,

przeciw – 0,

wstrzymało się do głosu – 2 radnych.

Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 67/XII/2015.

 

2.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015.

 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015.

 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały

/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 13 radnych,

przeciw – 0,

wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 68/XII/2015.

 

3.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Radny Stanisław Rokicki zapytał: ile i na jaką kwotę obligacji w poprzednim roku zostało wyemitowane i ile gmina zamierza wyemitować obligacji po pierwszym lipca.? Jakie są kwoty pochodzące ze sprzedaży obligacji.? Obawy moje dotyczą powiększającego się długu gminy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła: w ubiegłym roku wyemitowaliśmy obligacje na kwotę  3 330 000zł. Na ten rok planujemy kwotę 3 010 000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną i infrastrukturą komunikacyjną. Jeśli skorzystamy z tych obligacji w roku bieżącym, to musimy wykonać je do końca grudnia z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na te zadania.

Wójt Gminy stwierdził: do czerwca obligacje nie zostały wykorzystane, czekamy jeśli ukażą się projekty na kanalizację, wtedy z nich skorzystamy. Deficyt budżetowy polega na tym, że przystępujemy do następnych projektów jak „Termomodernizacja szkół w Nowym Miszewie”, gdzie wartość kosztorysowa wynosi ponad 1 mln zł, po przetargu 697 000zł.  Musimy być przygotowani na projekt pn. Dom Dziennej Opieki z Programu  „Senior – Vigor” oraz  planowane nowe zadanie pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez przebudowę mikroinstalacji konsumenckiej w Gminie Bodzanów”. Wyprzedzająco podjęliśmy tę uchwałę, żeby zabezpieczyć środki. Jeśli nasze projekty zostaną zaakceptowane musimy podjąć natychmiastowe działania. W tej chwili formalnie deficyt rośnie. Obecnie aplikujemy o dofinansowanie w wysokości około 80% do 90% i wtedy nie ma mowy o żadnym deficycie budżetowym.

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały

/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /:

za przyjęciem głosowało – 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W rejestrze uchwał rady gminy zarejestrowana pod Nr 69/XII/2015.

 

VIII. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

        

Przewodniczący rady oddał głos radnemu powiatowemu Andrzejowi Kulińskiemu, który powiedział: przedstawię Państwu program przebudowy dróg powiatowych na lata 2015 – 2030. W tym programie jest osiem dróg, które przechodzą przez gminę Bodzanów i jeden chodnik w miejscowości Miszewo o długości 714m.

Zamiast drogi nr 2952W Słupno – Wilczkowo o dł. 24,508km za kwotę 30 mln zł, na sesji powiatu podjęto uchwałę o przebudowie  drogi nr 3759W z dwoma mostami Bielsk – Drobin o dł. 9,864km za kwotę 9 450 000zł.

 

Do programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2015 – 2030 zakwalifikowano następujące drogi:

– 3050W Bulkowo – Bodzanów o dł. 10,214km koszt 12 mln.zł.

– 2956W Bodzanów – Kępa Polska  6,170km  za kwotę 5 400 000zł.

– 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin – Rogowo – o dł. 9,362km

   z dwoma mostami Mąkolin i Łętowo koszt 7500 000zł.

– 2947W Leksyn – Mąkolin o dł. 1,390km za kwotę 1 400 000zł.

– 6917W Turowo – Bodzanów o dł. 3,908km koszt 3 500 000zł.

– 2957W Krawieczyn – Małoszewo  o dł. 1,042km za kwotę 1 mln. zł.

– 2944W Radzanowo – Bodzanów o dł. 1 km koszt  700 000zł.

– budowa chodnika w Miszewie przy drodze powiatowej 2941W  o dł. 714m za kwotę 1 400 000zł.

Program przebudowy wyżej wymienionych dróg będzie przyjęty uchwałą na następnej sesji. PSL podjęło uchwałę o uruchomieniu środków na odszkodowania za szkody spowodowane suszą.

Następnie głos zabrał radny Dariusz Nowak, który zwrócił się do radnego powiatowego Andrzeja Kulińskiego następująco: czy mam rozumieć, że ul.Nadrzeczna będzie wykonana przez powiat w 2031r. Pan jako wieloletni radny oraz pozostali radni z naszego rejonu, powinniście walczyć o ulicę w Bodzanowie. Pan oddał 24km za 30 mln zł. gminie Bielsk, powiat przez cały czas inwestuje w tę gminę, a u nas żadna droga nie jest zrobiona. W wyborach samorządowych  uzyskał pan - 1000 głosów, pan Paweł Bogiel - 1000 głosów, pan Jarosław Dorobek 500 – głosów, więc weźcie się za robotę. W budżecie na 2015r. nie są zabezpieczone środki na wykonanie ul. Nadrzecznej. Niech pan poda kolejność realizacji tych dróg, jestem przekonany, że pierwszą drogą będzie droga w Gminie Bielsk. Wymienił pan drogę  Krawieczyn - Małoszewo o długości 1,062 km za kwotę 1 mln zł., a droga na ulicy Nadrzecznej ma około 250m. Wymienił pan również  drogę Leksyn – Mąkolin, którą mieszkańcy dojeżdżają do kościoła  w Łętowie i należy się im ta droga, ale ci wszyscy mieszkańcy z Leksyna, Mąkolina i Mąkolina Kolonii do Bodzanowa przejeżdżając ulicą Nadrzeczną. Pan jako rady powiatu i mieszkaniec tej gminy, powinien wszystkim uzmysłowić, że ul.Nadrzeczną co minutę przejeżdżają cztery samochody, zaznaczam, że niejednokrotnie tą drogą jeździ również pan Starosta.

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, radny powiatu Andrzej Kuliński powiedział: droga w gminie Bielsk jest pierwszą do realizacji w powiecie. Ulica Nadrzeczna to odcinek drogi o długości 200 m,  a w programie przebudowy mówi się o dłuższych drogach powiatowych. Ten odcinek drogi powinien być już dawno zrobiony. To na mój wniosek została powołana Komisja, która w kwestii ul.Nadrzecznej, zaproponowała trzy warianty, żadnego nie wybraliście i nie zrealizowaliście w poprzedniej kadencji. To z mojej inicjatywy przyjechała Komisja i co dalej zrobiliście w tym kierunku, jako rada i pan jako radny z tego terenu, nie mogliście się dogadać.

Odnosząc się do powyższych wypowiedzi, Wójt Gminy stwierdził: oddaje cześć i honor  radnemu powiatowemu panu Andrzejowi Kulińskiemu,  ponieważ jest jedyną osobą z trzech radnych powiatowych, który przybył na obecny sesji rady gminy i przedstawił prognozę na lata 2015 – 2030. Pierwsza droga jaka będzie robiona przez powiat to Bodzanów - Kępa Polska, na odcinku Bodzanów – Cieśle, jest ona w fazie projektowania, który zostanie złożony we wrześniu  i na wiosnę przyszłego roku rozpoczną przebudowę drogi. Należy zwrócić uwagę na kwoty jakie są planowane na wymienione w programie przebudowy dróg powiatowych. W powiecie płockim jest 24 radnych, a z naszej gminy jest trzech radnych. Z uzyskanych informacji wiem, że być może jeszcze w tym roku zostanie wykonana droga przez miejscowość Gromice, natomiast pozostały odcinek w kierunku miejscowości Mąkolin, zostanie utwardzony mieszanką żwirową. Osobiście rozmawiałem z Dyrektorem i Starostą w sprawie ul.Nadrzecznej, środki się znajdą, tylko musimy podjąć decyzję w porozumieniu z mieszkańcami, jaką metodę zastosować z trzech zaproponowanych przez Starostwo. Ze względu na brak porozumienia wśród mieszkańców, droga nie została do tej pory wykonana. Propozycja programu inwestycji drogowych jeszcze nie została podjęta uchwałą, będziemy walczyć o to, żeby nasze drogi były wykonywane w pierwszej kolejności. W fazie projektowania są oba mosty w Mąkolinie i Łętowie, na wiosnę będą remontowane. Powiat obecnie remontuje odcinek drogi w okolicach Felicjanowa i wykonuje rowy w Garwaczu. W tej chwili jest rozpisany przetarg na malowanie drogi powiatowej z przejściami w Bodzanowie.

Uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź radny Dariusz Nowak powiedział: jeśli chodzi o wykup gruntów przy ul. Nadrzecznej, powiat zaproponował cenę za 1 m2 gruntu 1 zł. Mieszkańcy zgodziliby się na proponowane rozwiązanie ale nie za taką cenę.

Wójt Gminy jest zadania, że gdyby chodziło o polepszenie dojazdu do jego posesji, oddałby cześć własnego gruntu nawet za 1 zł. Po czym dodał:  jest problem rowu przy ul. Nadrzecznej, który należy udrożnić i odprowadzić wodę do rzeki Mołtawy. Wszyscy dojdziemy do porozumienia i remont tego odcinka drogi powiatowej zostanie wykonany.

Radny Waldemar Niedzielski stwierdził: pierwotnie zakładano remont całego odcinka drogi powiatowej Bodzanów – Kępa Polska, a teraz okazuje się, że pominięto drogę przez Kępę Polską. Czy zapewnicie mieszkańcom chociaż remont tej drogi.?

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, radny powiatu Andrzej Kuliński powiedział: poczynię w tym kierunku wszelkie starania ale nie mogę zapewnić. Dzięki moim staraniom zostanie wykonana  droga Bodzanów – Cieśle.

Następnie głos zabrał radny Stanisław Rokicki, który złożył interpelacje: miejscowość Białobrzegi od roku jest komunikacyjnie odcięta od świata. Zbliża się nowy rok szkolny, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcy Białobrzeg, którzy pracują w Płocku i kobiety robiące zakupy, oczekują regularnych połączeń komunikacyjnych. Nie wszyscy mieszkańcy dysponują własnymi środkami transportu. Najwygodniejszym sposobem byłoby przedłużenie linii MPK kończącej kurs na ul. Młynarskiej w Słupnie do miejscowości Białobrzegi. Za zgodą i wiedzą pana Wójta, jestem po rozmowach z Prezesem MPK w Płocku, jak również z Wójtem Gminy Słupno, którzy widzą możliwość przedłużenia tej linii. Mieszkańcy Białobrzeg oczekują podjęcia działań w tym kierunku i odpowiedzi na to pytanie. Koszt jednego kursu wynosi 50zł, przy czterech kursach dziennie tj. 200zł.

Radny Dariusz Nowak odczytał apel wydany przez Wójt Gminy Bodzanów następującej treści: „Wójt Gminy Bodzanów w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje o uruchomieniu konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na wsparcie finansowe w procesie leczenia dzieci i remontu domu dla rodziny Państwa Wołkow z miejscowości Parkoczewo. Rodzinę dotknęło zdarzenie losowe – wybuch i pożar w domu. W zdarzeniu najbardziej ucierpiały dzieci, które są poszkodowane - poparzenia znacznej powierzchni ciała. Wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los i stan zdrowia poszkodowanych, zwłaszcza dzieci prosimy o wsparcie”.

Wpłaty można dokonać na konto:
BS Ciechanów o/Bodzanów
42 8213 1018 2002 0600 0156 0086
z dopiskiem „ dla rodziny Wołkow „

Ponadto zaproponował, aby radni dali przykład i jako jedni z pierwszych dokonali wpłaty po 50zł na konto rodziny Wołkow.

Wójt Gminy poinformował, że od poniedziałku zebrano kwotę 2 500zł.

Następnie radny Czesław Gocek w imieniu mieszkańców zgłosił wykonanie przez gminę przeglądu hydrantów w miejscowości Chodkowo.

Odpowiadając na sygnalizowany problem, Wójt Gminy wyjaśnił: podjęliśmy akcję sprawdzania hydrantów i ich wydajności do czego obliguje nas ustawa.  Nigdy w naszej gminie nie sprawdzano wydajności hydrantów, do tego potrzebna jest odpowiednia aparatura, którą zakupi gmina za kwotę około 9 000zł. Nie mamy pewności, że pomimo sprawdzenia i podniesienia ciśnienia na sieci, wydajność hydrantów będzie osiągnięta. W projektowanej pierwotnej sieć wodociągowej została ustawiona odpowiednia wydajność, natomiast rozbudowując sieć przez kolejne lata, ciśnienie uległo obniżeniu. Podstawowym naszym zadaniem jest usprawnić hydranty o odpowiednim ciśnieniu. Na chwilę obecną jest niesprawnych około 20 hydrantów. W ubiegłej kadencji miała być akcja hydrantów ale skończyło się tym, że cześć z nich pomalowano na czerwono.

Natomiast jeśli chodzi o wybuch w Parkoczewie, wbrew pomówieniom, pożar był niewielki, który ugasiła Państwowa Straż Pożarna. Następnie zaczęły się poszukiwania zasuwy, która rzeczywiście w najbliższym hydrancie była przyorana, w następnych hydrantach wszystko było w porządku. Nie było takiej sytuacji, żeby brakowało wody. Nie wyobrażam sobie, aby mieszkaniec danej miejscowości nie wiedział gdzie jest hydrant. Gmina ma obowiązek raz w roku płukania instalacji wodociągowej i odcinkami będziemy to robić. Jeden hydrant kosztuje 400zł., to przy 20 hydrantach daje kwotę 8000zł. Musimy gminę wydobyć z zaścianka we wszystkich sferach: hydrantach, drogach, rowach i przystankach.

 

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Marek Kwiatkowski poinformował: na terenie naszej gminy długość instalacji wodociągowej wynosi około 200km i jest 1300 hydrantów.

Radny Bogusław Błaszczak zaproponował, aby gmina z rezerwy przekazała pieniądze dla poszkodowanej rodziny z Parkoczewa.

W odniesieniu do propozycji radnego, Wójt Gminy wyjaśnił: osobiście kilkakrotnie byłem na miejscu tego zdarzenia i rozmawiałem z osobami poszkodowanej rodziny. Z rozmowy wynikało, że dzieci przebywają w szpitalu na oddziale oparzeniowym. Jeżeli się okaże, że jest potrzebna sztuczna skóra do przeszczepu, to będzie potrzebna kwota około 30 000zł. Gmina ze swojej strony uprzątnęła teren wokół zabudowań i na dzień dzisiejszy rodzina nie zgłaszała potrzeb. GOPS w ramach pomocy doraźnej udzielił pomocy finansowej w wysokości 500zł, zgodnie z prawem mogliśmy taką kwotę przekazać. Jeśli chodzi o remont budynku mieszkalnego, jest problem z oknami, które zostały uszkodzone i podlegają wymianie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z matką poszkodowanych dzieci. Musimy wszyscy pomagać w zbiórce pieniędzy dla tej rodziny. Nie możemy przyjąć uchwały sprawie przekazania tej rodzinie pieniędzy. Został powołany Komitet Społeczny w składzie: Wójt Gminy, Kierownik GOPS-u i Dyrektor GCKiS, który zajmuje się zbiórką pieniędzy dla poszkodowanych.

Następnie Przewodniczący rady przypomniał, że wg harmonogramu pracy rady gminy na sierpień nie planujemy sesji ani posiedzeń komisji.

Ponadto poinformował:

15 sierpnia o godz.1600 organizowany jest I Bieg Bodzanowski Bieg o Puchar Wójta Gminy Bodzanów. Na obecną chwilę na bieg zapisało się około 100 osób.

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego oraz odpust w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, msza święta o godz.1200. Po mszy przemarsz z pocztami sztandarowymi pod pomnik, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i apelem poległych uroczystość zostanie zakończona.

6 wrzesień – Dożynki Powiatu Płockiego organizowane przez Gminę Bodzanów na terenie stadionu w Chodkowie, na których obędzie się między innymi  prezentacja poszczególnych gmin z wieńcami dożynkowymi i pocztami sztandarowymi.

W odniesieniu do obu wyżej wymienionych uroczystości ustalono skład pocztów sztandarowych.

Ad.IX Wolne wnioski, informacje.

 

Przewodniczący rady prosi o zabieranie głosu uczestników dzisiejszego spotkania.

Uczestniczące w sesji osoby nie zgłosiły chęci zabrania głosu.

 

Ad. X Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i o godz. 1745 zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Bodzanów.

 

 

                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Gminy Bodzanów

                                                                                                                                     /-/ Paweł Różański

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2015 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1413
04 sierpnia 2015 11:53 (Marcin Bogdał) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_gkrpa_za_czerwiec_20153.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 sierpnia 2015 11:52 (Marcin Bogdał) - Usunięcie załącznika [sprawozdanie_gkrpa_za_czerwiec_2015.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2015 20:51 (Marcin Bogdał) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_gkrpa_za_czerwiec_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)