Parlamentarne

Informacja w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowanie

Informacja w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowanie w WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na 9 października 2011 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo ustanowienia pełnomocnika przysługuje wyborcom posiadającym:
1) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2) wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w danych wyborach.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
Pełnomocnictwo do głosowania można wyjątkowo przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania następuje na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. 29 września 2011 r. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz o zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Bodzanowie
ul. Bankowa 7 , 09-470 Bodzanów , telefon 24 2607006 wew. 35
w godzinach pracy urzędu .

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wyborcy i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, w tym: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania następuje w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, albo na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania.
Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do 7 października 2011 r. włącznie) stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;
2) jeżeli osoba pełnomocnika nie jest wpisana do rejestru wyborów albo nie posiada
zaświadczenia o prawie do głosowania w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa do głosowania lub wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także jest mężem zaufania zgłoszonym przez komitet wyborczy, albo kandyduje na Prezydenta Rzeczypospolitej;
3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do
głosowania.
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2011 15:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 703
08 września 2011 15:44 Piotr Krajewski - Dodanie dokumentu.