Parlamentarne

KOMUNIKAT W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem ( 24 2607065 ), w formie elektronicznej gmina@bodzanow.pl
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a tak ze wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do niniejszego zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może zostać doręczony przez upoważnionego pracownika lub przesłany za pośrednictwem operatora publicznego

UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone.
WÓJT GMINY BODZANÓW
(-) Grażyna Pietrzak

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2011 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 654
08 września 2011 15:45 Piotr Krajewski - Dodanie dokumentu.