Prezydenckie 2015

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 19.03.2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Informacja  Wójta Gminy Bodzanów z dnia 19.03.2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zgodnie z art. 53a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) wyborca może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,    z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania przez pełnomocnika oraz w przypadku głosowania w odrębnym obwodzie głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborców, w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 25 kwietnia 2015 r.  Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. W przypadku wyborcy głosującego w kraju zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.               W zgłoszeniu wyborca głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakiet wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet w stanie nienaruszonym.

Komisjami wyborczymi właściwym dla celów głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje Wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z Urzędu Gminy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy, w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż 30 kwietnia 2015 r.  

Pakiet wyborczy zawiera zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania korespondencyjnego.  Pakiet wyborczy, na żądanie wyborcy, może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy doręczany jest do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy bądź za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej) przesyłką poleconą. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

 /-/ Jerzy Staniszewski

WÓJT GMINY BODZANÓW 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2015 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 449
24 marca 2015 09:02 Marcin Bogdał - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)