Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2010 roku

Wójt Gminy Bodzanów

ul. Bankowa 7, 09 - 470 Bodzanów

tel. (024) 260-70-06

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2010 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 o  działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) oraz Uchwały Rady Gminy Bodzanów w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bodzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" Wójt Gminy Bodzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2010 roku.


Cel konkursu


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie zadań publicznych Gminy Bodzanów w zakresie kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych, a także organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych  podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów.


I. Tryb i przedmiot zamówienia:

„Opracowanie i realizacja programów z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz imprez mających na celu upowszechnianie kultury"

 

Części ww. przedmiotu zamówienia:

  1. Opracowanie i realizacja programu z zakresu wspierania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bodzanów ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Archutowo , Achutówko, Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki, Cybulin, Felicjanów, Garwacz, Gromice, Krawieczyn, Karwowo, Leksyn, Łętowo, Mąkolin, Osmolinek, Parkoczewo, Wiciejewo;
  2. Opracowanie i realizacja programu z zakresu wspierania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bodzanów ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Borowice, Kanigowo, Nowe Kanigowo, Kłaczkowo, Łagiewniki, Małoszewo, Miszewko Garwackie, Miszewo Murowane, Nowe Miszewo, Niesłuchowo, Pepłowo, Ramutówko, Stanowo;
  3. Opracowanie i realizacja programu z zakresu wspierania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bodzanów ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Białobrzegi, Cieśle, Gąsewo, Kępa Polska, Reczyn;
  4. Opracowanie i realizacja programu z zakresu wspierania sportów rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Bodzanów;
  5. Opracowanie i realizacja programu z zakresu kultury mającego na celu stworzenie ludziom starszym warunków do integracji społecznej i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem,

 

a)       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

b)       Zamawiający zamierza przeznaczyć na całość zamówienia (na wszystkie części)

kwotę 60  000,00 zł.

c)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe,  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005, Nr 264, poz.2207).

3.     Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytuł projektu,

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w  zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i  kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli,

2)    oryginał i kopię aktualnego odpisu z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru sądowego (aktualny odpis jest ważny do trzech miesięcy od daty wystawienia).

3)  w przypadku klubów sportowych do oferty należy dołączyć również „Plan szkoleniowo - wychowawczy".

5. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację finansową gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

ü  Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie wymienione w punkcie I.

6. Urząd Gminy w Bodzanowie nadmienia, iż w pierwszej kolejności wybierane będą oferty oferentów posiadających swą siedzibę na terenie Gminy Bodzanów.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1.            Terminy realizacji zadań w 2010 roku - od  1 marca  2010 r. do 1 grudnia 2010 r.

2.             Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą
w odpowiednich umowach.

3.             Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

4.              Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami wynikającymi z poszczególnych zadań, objęta była jak największa liczba uczestników.

5.              W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

1)     realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami,

2)     wykorzystanie przyznawanych kwot dotacji zgodne z przeznaczeniem,

3)    prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

4)    oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.      Wyznacza się następujący termin składania ofert:

ü  do dnia 15.02.2009r. do godziny 1500

2.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zapieczętowanej kopercie pocztą lub osobiście na adres:

Urząd Gminy w Bodzanowie

Ul. Bankowa 7,

09-470 Bodzanów

 

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

a)    pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres

b)    tytuł zadania.

3.     Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany (faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

4.     Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

5.     Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy w Bodzanowie i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

6.     Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy.

7.     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu Gminy w Bodzanowie ponosi wnioskodawca.

8.     Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bodzanowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bodzanowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bodzanowie www.bodzanow.pl

9.     W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Urzędu Gminy Bodzanów odwołanie od jego rozstrzygnięcia.

10. Rozpatrzenie odwołania przez Urząd Gminy w Bodzanowie następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest ostateczne.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

12. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i  prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w  terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

13. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w  odpowiedniej umowie.

 

 

V. Termin wyboru oferty.

1.      Wybór ofert nastąpi w ciągu 4 dni po upływie terminu składania ofert w formie zarządzenia.

2.      Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.      Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

1)    ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,

2)    zakres finansowy zadania (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów finansowych do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania, wielkość i celowość wnioskowanej dotacji),

3)    zakres merytoryczny zadania (walory edukacyjne, wysoki poziom wykonywanych zadań, oraz nowatorstwo projektu,)

4)    cykliczność przedsięwzięcia

 

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

1.     Warunkiem zlecenia przez Urząd Gminy w Bodzanowie organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005, Nr 264, poz.2207).

2.    Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje Sekretarz Gminy Bodzanów.

3.     Nadzór, polega w szczególności na ocenie:

1)      stanu realizacji zadania,

2)      rzetelności i jakości wykonania zadania,

3)      prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i  postanowieniach umowy.

4.     Kontrolę finansową wykorzystania dotacji prowadzi Skarbnik Gminy Bodzanów.

5.     Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 14 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005, Nr 264, poz.2207).

6.     Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Sekretarz Gminy Bodzanów

Skarbnik Gminy Bodzanów

Tel.: (024) 260-70-06

Urząd Gminy w Bodzanowie

Fax.: (024) 260-70-65

Ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów,

e-mail: gmina@bodzanow.pl

                                                                                             

/-/ Jarosław Dorobek

                                                                                              Wójt Gminy Bodzanów

Bodzanów, dnia 15.01.2010 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2010 00:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1212
16 stycznia 2010 00:03 (Krzysztof Staniszewski) - Utworzenie dokumentu.