Konkursy

Wybór ofert dotyczących realizacji zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 16/11

WÓJTA GMINY BODZANÓW

Z DNIA  22 lutego 2011 r.

 

W sprawie:  wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów  i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4  oraz art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), po przedstawieniu wniosku Komisji ds. rozpatrywania ofert powołanej Zarządzeniem Nr 14/11 z dnia 16  lutego 2011 r.  zarządza  się, co następuje:

§ 1

 

W wyniku przeprowadzonych  konkursów ofert, dotyczących realizacji zadań publicznych Gminy Bodzanów podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów, wybrano oferty:

 

I.                   W zakresie opracowania i realizacja programów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów –

1.      ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Archutowo, Achutówko, Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki, Cybulin, Felicjanów, Garwacz, Gromice, Krawieczyn, Karwowo, Leksyn, Łętowo, Mąkolin, Osmolinek, Parkoczewo, Wiciejewo - Ludowy Klub Sportowy  „HURAGAN”  Bodzanów,

2.      ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Borowice, Kanigowo, Nowe Kanigowo, Kłaczkowo, Łagiewniki, Małoszewo, Miszewko Garwackie, Miszewo Murowane, Nowe Miszewo, Niesłuchowo, Pepłowo, Ramutówko, Stanowo - Ludowy Klub Sportowy  „RELAX” w Miszewie Murowanym,

II.                W zakresie opracowania i realizacji programów  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Bodzanów w 2011 roku

1.      Okręg Płocko-Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w  Bodzanowie,

III.             W zakresie opracowania i realizacji programu  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - w 2011 roku na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów

1.      Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów Oddział Miejski w Wyszogrodzie Koło Nr 1 w  Bodzanowie (obszar oddziaływania – część wschodnia gminy),

2.      Polski Związek Emerytów i Rencistów  Koło nr 6 w Nowym Miszewie (obszar oddziaływania – część zachodnia gminy).

 

§ 2


1. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi: 57  000,00 zł.

 

2. Udziela się podmiotom, o których mowa w § 1 dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów , odpowiednio  w wysokości:

 

1)      Ludowy Klub Sportowy  „HURAGAN”  Bodzanów –  30 500,00 zł

2)      Ludowy Klub Sportowy  „RELAX” w Miszewie Murowanym – 17 500,00 zł,

3)      Okręg Płocko-Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w  Bodzanowie –

-  3 500,00 zł

4)  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski w Wyszogrodzie Koło Nr 1 w  Bodzanowie – 2 500,00 zł

5)  Polski Związek Emerytów,  Rencistów i Inwalidów  Zarząd Okręgowy w Płocku Koło nr 6 w Nowym Miszewie – 2500,00 zł.

 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Gminy Bodzanów na rok 2011 rok i pochodzą z dochodów własnych.


4. Szczegółowe warunki realizacji dotacji, zostaną określone w umowach indywidualnych zawartych z podmiotami, o których mowa w § 1.

 

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   WÓJT GMINY BODZANÓW

                                                                                  /-/ Grażyna Pietrzak

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2011 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 1587
24 lutego 2011 08:28 (Piotr Krajewski) - Dodanie dokumentu.