Protokoły ze spotkań roboczych Rady Gminy Bodzanów

P R O T O K Ó Ł - ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO RADY GMINY BODZANÓW, z dnia 30 stycznia 2015r.

 

  P R O T O K Ó Ł

------------------------

ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO RADY GMINY BODZANÓW,

z dnia 30 stycznia 2015r.

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz. 1500 otworzył spotkanie robocze Rady Gminy. Zgodnie z załączoną listą obecności stwierdził, że w spotkaniu bierze udział 14 radnych. Następnie powitał wszystkich zebranych i oddał głos Wójtowi Gminy Bodzanów.

 

Wójt Gminy poinformował:

 

Bank Polski PKO SA zwrócił się do Urzędu Gminy w Bodzanowie z żądaniem zapłaty kwoty kapitałowej w wysokości 1 499 210,10zł, a  kwota z odsetkami do dnia 20 stycznia 2015r. wynosi 1 556 299,61 zł, od 21 stycznia oprocentowanie kredytu wynosi 12% w stosunku rocznym.

 

Kolejny temat dotyczy zwrotu kwoty 77 000zł firmie BAKARD, która wykonała modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie.

 

Jeśli dojdzie do zwrotu wyżej wymienionych pieniędzy, to możemy zapomnieć o inwestycjach takich jak drogi, oświetlenie uliczne i środki z Unii Europejskiej.

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”.

 

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów realizowane jest począwszy od 2008 r. Dnia 16 kwietnia 2013 r. Gmina Bodzanów zawarła umowę Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 o dofinansowanie w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

 

DOCHODY

Zgodnie z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksami do w/w Gmina Bodzanów otrzyma 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 6 621 692,98zł. Na dzień dzisiejszy do budżetu Gminy Bodzanów wpłynęły w 2013 r. środki w wysokości 374 320,60zł i w 2014 r. środki w wysokości 3 149 703,78zł. Ogółem kwota zrealizowanej dotacji to 3 524 024,38zł. Do realizacji w roku 2015 planuje się wpływ kwoty 3 097 668,60zł.

 

WYDATKI

W związku z realizacją zadania Gmina Bodzanów podpisała m. in. następujące umowy:

 

-      Umowa Nr IRGK.272.16.2013 z dnia 24.07.2013 r. z Firmą REFUNDA Sp. z o.o. Plac Solny 16 50-062 Wrocław na kwotę 18 845,40zł dotycząca doradztwa prawno – finansowego w zakresie opracowania niezbędnych dokumentacji do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektu,

 

-      Umowa Nr IRGK.272.22.2013 z dnia 4.11.2013 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym ELMIR Przemysław Niewiadomski ul. Strażacka 3/1 09-400 Płock na kwotę 6 763 000,00zł dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania,

 

-      Umowa Nr IRGK.272.21.2013 z dnia 17.10.2013 r. z Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Radą w Płocku ul. 1 Maja 7a 09-400 Płock na kwotę 96 800,00zł dotycząca pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji po wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania,

 

-      Umowa Nr IRGK.272.13.2014 z dnia 30.05.2014 r. z W&W Desing Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8a/7 40-859 Katowice na kwotę 304 332,26zł dotycząca dostawy mebli wraz z wyposażeniem do Samorządowego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie w ramach projektu,

 

-      Umowa Nr IRGK.272.17.2014 z dnia 12.06.2014 r. z ALLTECH Sp. j. ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock na kwotę 53 936,76zł dotycząca dostawy urządzeń komputerowych do Samorządowego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie w ramach projektu,

 

-      Umowa Nr IRGK.272.18.2014 z dnia 23.06.2014 r. z IT Elektronic Arkadiusz Litwin ul. Gintera 6/19 09-407 Płock na kwotę 10 805,55zł dotycząca zakupu, instalacji i konfiguracji zestawu do monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie.

 

Dnia 03.06.2014r i 16.06.2014 r. podpisano protokoły częściowego odbioru  mebli wraz z wyposażeniem oraz na dostawę sprzętu komputerowego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie. Obecnie sprzęt jest już użytkowany w w/w placówce. Umowy na dostawę i odbiór pozostałych mebli i wyposażenia aneksowano do 28.02.2015 r.

 

Dnia 11.03.2014 r. Gmina Bodzanów podpisała „Potwierdzenie przelewu wierzytelności” zgodnie z którym przyjęła do wiadomości dokonanie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Północno – Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie przelewu wierzytelności z tytułu zawartej pomiędzy Gminą Bodzanów a Przemysławem Niewiadomskim zam. 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 8/56 prowadzącym działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Budowlane ELMIR umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego…”. Płatności wynikające z w/w umowy zobowiązano się przekazywać bez odrębnego wezwania na wyodrębniony rachunek w Banku PKO BP S.A.

 

Zgodnie z warunkami zawartej umowy cesji wierzytelności podczas pierwszej płatności na rzecz wykonawcy robót budowlanych ELMIR dnia 26.06.2014 r. i 03.07.2014 r. łącznie przekazano na rzecz banku kwotę wysokości 3 587 771,49zł. Kwota wynika z przedstawionej faktury potwierdzonej protokołem częściowego odbioru robót z dnia 04.06.2014 r.

 

Wykonawca dnia 04.08.2014 r. złożył w tutejszym Urzędzie Gminy pismo informujące o odstąpieniu od umowy z Zamawiającym. Z kolei Gmina dnia 05.08.2014 r. przesłała Wykonawcy pismo w którym to również odstępuje od wcześniej zawartej umowy. Jednocześnie dnia 07.08.2014 r. przesłano do Banku PKO BP SA informację o wyżej wymienionym fakcie. W związku z rozwiązaniem umowy zostały sporządzone protokoły inwentaryzacyjne wykonanych robót, które to wpłynęły do UG w dniach 18.08.2014 r. i poprawiony 22.08.2014 r. Ponadto dnia 28.10.2014 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 2 egzemplarze ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku przedszkola realizowanego w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego…” a sporządzone zgodnie z zamówieniem Gminy Bodzanów z dnia 26.09.2014 r.

 

Celem zakończenia realizacji zadania dnia 14.08.2014 r. Gmina Bodzanów podpisała umowę Nr IRGK.272.29.2014 z Firmą REFUNDA Sp. z o.o. Plac Solny 16 50-062 Wrocław na kwotę brutto 9 000,00zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dokończenie  kompleksu sportowo – oświatowego w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”. Również dnia 14.08.2014 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo powyższego zadania, który został unieważniony 28.08.2014 r. z powodu zaistnienia niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie umowy tj. zaoferowane przez wykonawców ceny były rażąco rozbieżne z uwagi na odmienny sposób opracowania kosztorysów ofertowych w których jeden podawał ceny jednostkowe dla poszczególnych robót, drugi zaś uwzględniał szacunkowo określone przez wykonawcę zakresy poszczególnych robót. W konsekwencji obie złożone oferty były nieporównywalne a dokonanie wyboru najkorzystniejszej było niemożliwe. Kolejny przetarg ogłoszono dnia 11.09.2014 r. do którego przystąpił jeden wykonawca tj. EURODOM Jarosław Dąbkowski Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo. Dnia 16.10.2014 r. z w/w podpisano umowę Nr IRGK.272.31.2014 na kwotę brutto 3 520 000,00zł.

 

Dnia 14.11.2014 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło Zawiadomienie dłużnika o dokonanym przelewie wierzytelności sporządzone przez EURODOM Jarosław Dąbkowski. Z w/w wynika, iż Firma EURODOM Jarosław Dąbkowski zawarła z Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie umowę przelewu wierzytelności tj. należności firmy z tytułu zawartej umowy z Gminą Bodzanów na wykonanie zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego…” Gmina Bodzanów zobowiązała się (na podstawie potwierdzenia przelewu wierzytelności z dnia 14.11.2014 r. zatwierdzonego przez ówczesnego Wójta Gminy Bodzanów) przekazywać wszystkie płatności na rzecz wyżej wymienionego banku na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej.

 

Dnia 20.01.2015 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło „Żądanie zapłaty” z Banku PKO BP SA w związku z zawartą w dniu 11.03.2014 r. umową o przelew wierzytelności pomiędzy Bankiem a Firmą ELMIR. PKO BP SA wzywa Gminę Bodzanów do przekazania środków w kwocie 1 499 210,10zł wraz z należnymi odsetkami od kwoty należności głównej. Zgodnie z informacją uzyskaną z Banku (skan dokumentów posiadanych przez Bank) zawiadomienie o przelewie wierzytelności opiewa na kwotę 6 763 000,00zł.

 

PRACE DODATKOWE

 

W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność wykonania zamówienia dodatkowego o łącznej szacunkowej wartości 261 500,00zł z czego część wydatków może być kwalifikowalna.

 

Gmina ubiega się o zwiększenie dotacji od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na kwotę 105 000,00zł brutto z tytułu:

 - robót budowlanych  na kwotę 80 000,00zł brutto wg protokołu konieczności z dnia 22.01.2015 r.:

- wykonania projektu zamiennego zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej o pozwolenie na budowę 25 000,00zł.

 

W dniu 19.01.2015 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem MJWPU podczas którego wskazywano na konieczność wykonania w/w zamówienia dodatkowego. Po spotkaniu Zarządu MJWPU dnia 03.02.2015 r. Gmina ostatecznie otrzyma decyzję czy ww. kwota będzie kwalifikowalna.

 

Kwota niekwalifikowalna z kwoty szacunkowej zamówienia dodatkowego to około 156 500,00zł brutto która obejmuje zakres:

 - wykonania robót budowlanych (odwodnienie, remont komina na bibliotece) na kwotę oszacowaną na ok. 150 000,00zł,

- usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przedszkola oraz parkingu – 6 500,00zł brutto.

 

Sygnalizuję również konieczność podjęcia kolejnych działań w kierunku zakończenia budowy przedszkola, na najbliższej sesji będę prosił radę gminy o dokonanie przesunięcia kwoty około 160 000zł w budżecie gminy na tę inwestycję.

 

W związku z zaistniałą sytuacją informuję Państwa, że zwróciłem się o pomoc do kancelarii radcy prawnego pana Daniela Zdrojewskiego Spółka Partnerska z Poznania. Po rozmowie telefonicznej z panem Danielem Zdrojewskim otrzymałem meila następującej treści: „w nawiązaniu do naszej rozmowy dotyczącej roszczenia przez bank, informuję iż z uwagi na wysokość roszczenia sprawie należy się przyjrzeć szczególnie uważnie. Nasza kancelaria podejmie się ochrony interesów gminy w tej sprawie, aby jednak bliżej zorientować się w sprawie proszę o przesłanie skanów: umowy na roboty budowlane, oświadczenia wykonawcy podstąpienia od umowy, oświadczenie gminy odstąpienia od umowy, wezwanie z Banku i ewentualną korespondencję pomiędzy gminą, wykonawcą a bankiem. Z nakreślonego przez pana stanu faktycznego wynika, że dla niniejszej sprawy pierwszorzędne znaczenie będzie miało to, czy gmina prawidłowo odstąpiła od umowy na wykonanie robót. Po wstępnej analizie dokumentów przedstawimy ofertę kancelarii”.

 

Radny Dariusz Nowak powiedział: jak wynika z dokumentów to wykonawca pierwszy odstąpił od umowy, nie gmina jak wcześniej nas informowano. Dlaczego poprzedni Wójt jednoosobowo - nie informując o tym rady gminy - podjął decyzję o żyrowaniu kredytu wykonawcy przedszkola firmie ELMIR na kwotę 6 700 000zł?.

 

Radny Paweł Jankowski zapytał: czy drugiemu wykonawcy przedszkola też podżyrowany jest kredyt?.

 

Wójt Gminy odpowiedział: tak, dnia 14 listopada 2014r. bez wiedzy i kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Ponadto przedstawił treść dwóch pism o następującej treści: 4 sierpnia 2014r. firma ELMIR odstąpiła od umowy – w związku z bezskutecznym upływem terminu umowy z winy zamawiającego. Jednocześnie zastrzega o dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, jak również dochodzenia roszczeń związanych z  wykonaniem robót dodatkowych jak wykonanie projektów wykonawczych, które powinien dostarczyć zamawiający, a zostały wykonane przez wykonawcę.

 

Następnego dnia 5 sierpnia 2014r, Gmina Bodzanów wymawia umowę firmie ELMIR, która została dzień wcześniej przez nią zerwana. Gmina odstępuje od umowy w trybie natychmiastowym z powodu przekroczenia sumy naliczenia kar umownych o 10% wartości umowy brutto. Termin oddania do użytku przedszkola ustalono na dzień 15 lipca 2014r. Za nieterminowe realizowanie tego obowiązku przez wykonawcę zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto tj. od kwoty 6 763 000zł  za każdy dzień opóźnienia za wykonanie obowiązków. Wartość kar umownych na dzień 5 sierpnia 2014r, wynosi 710 115 zł co przekracza 10% wartość umowy. Wzywa się do sporządzenia szczegółowego protokółu inwentaryzacji robót na dzień 6 sierpnia 2014r, do protokolarnego do protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 18 sierpnia 2014r. do zabezpieczenia na własny koszt materiałów nie wbudowanych do dnia protokolarnego przejęcia placu budowy przez zamawiającego. W przypadku nie zachowania powyższych terminów informujemy, iż zamawiający w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 1000 dokona protokolarnego przejęcia placu budowy przez Komisją wytypowaną przez Wójta Gminy Bodzanów.

 

Radny Dariusz Nowak stwierdził: firmie prawnej Cogito wypłacono z budżetu gminy 170 000zł.

 

Radny Paweł Jankowski zapytał: obecnie w jakiej kwocie gmina jest żyrantem kredytów?.

 

Wójt Gminy poinformował: gmina jest żyrantem kredytu firmie ELMIR w wysokości 6 700 000zł z czego gmina wypłaciła firmie 3 500 000zł. Gmina żyrowała również kredyt obecnej firmie EURODOM. Firma pierwszą transzę pieniędzy już otrzymała, podpisałem przelew nie będąc świadom, że gmina jest żyrantem jakiegokolwiek kredytu. To nie jest przestępstwo żyrować kredyt, ale podejmując takie wyzwanie trzeba się zastanowić komu, nie wolno żyrować dłużnikowi i rada gminy powinna o tym wiedzieć.

 

Wójt Gminy przedstawił pismo skierowane do referatu budżetowego podpisane przez Wójta Gminy i Dyrektora WIRiGK, w którym wnosi o zapłatę faktury VAT z dnia 4 czerwca 2014r. wystawionej przez firmę ELMIR na kwotę 3 587 771zł w dwóch transzach: pierwsza na kwotę 2 887 771zł. brutto i druga transza na kwotę 700 000zł. brutto.

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo skierowane przez firmę ELMIR do Gminy Bodzanów następującej treści /w skrócie/: „w związku z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego w piśmie  z dnia 11 lipca 2014r. w nawiązaniu do wielokrotnie przekazywanych informacji i bezspornych ustaleń dokonywanych zwłaszcza w toku narad koordynacyjnych, co do niewykonania przez gminę Bodzanów jako zamawiającego obowiązku przekazania wykonawcy projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, informujemy co następuje: przekazanie w/w dokumentów stanowi zarówno nie wykonanie przez zamawiającego zobowiązania umownego jak i brak współdziałania zamawiającego koniecznego do wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym wyznaczam dodatkowy 14 dniowy termin na podjęcie współdziałania z wykonawcą i wykonanie w/w obowiązku poprzez przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dotyczącej pozostałych do wykonania prac z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Po drugie zastrzegam, iż po bezskutecznym upływie zakreślonego powyżej terminu będę uprawniony do odstąpienia od umowy z winy zamawiającego i zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz wykonawcy kary umownej. Po trzecie wskazuję, iż brak współdziałania i dostarczenia dokumentacji wykonawczej uniemożliwia dalsze prowadzenie prac i spowoduje ich opóźnienie z winy zamawiającego, uniemożliwiające zakończenie przedmiotu umowy w ustalonym terminie z przyczyn zależnych wyłącznie od zamawiającego. Po czwarte wskazuję, brak współdziałania i zwłokę zamawiającego w dostarczeniu projektów wykonawczych dotyczących prac dotychczas wykonanych, co doprowadziło do wyrządzenia wykonawcy szkody w postaci konieczności wykonania tej dokumentacji we własnym zakresie. Koszty z tego tytułu opiewają na kwotę 640 000zł, której to zapłaty będziemy dochodzić od zamawiającego”.

 

Natomiast gmina odpowiada na w/w pismo w dniu 16 lipca 2014r. w następującej treści / w skrócie/: „wskazane zarzuty w piśmie skierowane przez firmę ELMIR są nie uprawnione i nie prawdziwe. Gmina podejmuje wszelkie działania, aby realizacja inwestycji wykonywanej przez firmę ELMIR była wykonywana zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym złożonym przez wykonawcę w dniu podpisania umowy. Zarzut nie przekazania pełnej dokumentacji wykonawczej na tym etapie zaawansowania prac z zakresu branż budowlanych, sanitarnych, elektrycznych na przedszkolu jest całkowicie bezzasadny. Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczył, że zapoznał się z warunkami realizacji robót, sprawdził dokumentację projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. Kary naliczane przez wykonawcę dla zamawiającego, przysługują wykonawcy tylko w momencie, kiedy to zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zapis umowy nie mówi o zapłacie tej kary, jeżeli to wykonawca zerwie podpisaną umowę za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie zamawiającego, uprawnia to zamawiającego do naliczenia przez niego kary umownej do wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Odnosząc się do wszystkich rzekomych zarzutów pragnę zwrócić uwagę, iż to na prośbę zamawiającego została zwiększona częstotliwość spotkań koordynujących mających na celu usprawnienie prac wykonawcy, jak również zminimalizowanie ryzyka opóźnień w realizacji inwestycji. Gmina nie widzi jakichkolwiek zaniedbań po stronie własnej. Niedostateczna obsada na budowie, brak środków pieniężnych po stronie wykonawcy na terminowe zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym prace, opóźnienia robót dachowych mimo zapewnień wykonawcy, że powyższe zostaną zrealizowane do końca maja 2014r. Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy, że wszystkie prace z branży instalacyjno - sanitarnej  są realizowane na bieżąco nie mogą obciążyć zamawiającego jakimikolwiek roszczeniami wykonawcy za nieudokumentowane szkody w ramach ponoszenia kosztów za wykonanie projektów wykonawczych w kwocie 640 000zł. Stosowne dokumenty potwierdzają fakt, że stosowne dokumenty pozwoliły wykonawcy na wykonanie robót wg stanu na 4 czerwca 2014r. o wartości 3 587 771zł. Wychodząc naprzeciw wykonawcy, zamawiający ustanowił nadzór autorski do rozwiązywania ewentualnych bieżących problemów wykonawczych, co miało na celu usprawnienie procesów w wykonawstwie i jest to dowód współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, a nie dowód jego braku. Ścisła współpraca zamawiającego z inżynierem kontraktu w trakcie dotychczasowego przebiegu realizacji budowy, miała zawsze na celu wspieranie działań wykonawcy. Zarzut pod adresem zamawiającego dotyczący braku współdziałania, który jest podnoszony na trzy dni przed terminem umownym zakończenia przedszkola, gdy roboty będą prowadzone jeszcze przez około jeden miesiąc, jest nieprawdziwy i krzywdzący zarówno dla zamawiającego jak i innych uczestników procesu inwestycyjnego. Jesteśmy gotowi na podjęcie rozmów w celu polubownego załatwienia sprawy, jak również omówieniu dalszej współpracy w rozwiązywaniu tego typu problemów, mających na celu osiągnięcie sukcesu jakim jest zrealizowanie powierzonego zadania przez gminę Bodzanów. Podkreślamy, iż zaistnienie jakichkolwiek uchybień w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym wykonywania zawartej umowy, będzie skutkować koniecznością podjęcia niezwłocznych, adekwatnych kroków prawnych celem zagwarantowania realizacji stosownych uprawnień przysługujących gminie Bodzanów”.

 

Następnie radny Dariusz Nowak mówi: toczy się sprawa przeciwko byłej Wójt Gminy o niegospodarność, proponuję, żeby kilka tych dokumentów dołączyć do sprawy.

 

Wójt Gminy poinformował, że działania te były zgodne z prawem, można było podpisać cesje.

 

Przewodniczący rady zapytał Skarbnika Gminy: skoro 3 500 000zł wpłaciliśmy na konto Banku PKO SA, to dlaczego  Bank w tej chwili domaga się od nas 1 500 000zł, a nie całej należności która została wypłacona firmie ELMIR?.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła: Bank odpowiadając gminie na pismo ze stycznia br. napisał: „w przypadku wierzytelności między bankiem a firmą, przekazanie tego dokumentu z uwagi na fakt, że umowa zawiera informacje objęte tajemnicą bankową, nie jest uprawniony do jej przekazania”. Jaka została zawarta umowa na kredyt, my do końca nie wiemy. Cesja jest w pełnej wysokości 6 763 000zł, do wysokości zawartej umowy, natomiast my nie wiemy w jakiej wysokości został zaciągnięty kredyt”.

 

Radny Dariusz Nowak zapytał Skarbnika Gminy: czy pani wiedziała, że gmina zaciąga jakikolwiek kredyt?.

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała: cesje są w dwóch przypadkach, nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałam, bo jest tam mój podpis, zatwierdzenie kontrasygnaty na potwierdzeniu przelewu wierzytelności. W danej chwili była taka sytuacja, że firma zaciąga kredyt na realizację naszego zadania.

 

Wójt Gminy stwierdził: w gminie nie ma takiego dokumentu, który informowałby o zadłużeniu w kwocie 6 700 000zł, dlatego zwróciliśmy się z pismem do Banku, żeby przysłali umowę lub zawiadomienie o przelewie wierzytelności. Bank odpowiedział, że wierzytelność jest podpisana na pełną kwotę wartości inwestycji.

 

Radny Dariusz Nowak przypomniał: rada gminy dała poprzedniemu Wójtowi przyzwolenie na 10 mln. zł, które może przeznaczyć na wykonanie inwestycji przedszkola. Firma ELMIR za wykonanie przedszkola wzięła 6 500 000zł i stąd wynikły kłopoty z jej wykonaniem.

 

Wójt Gminy powiedział: przewiduję, że na prace dodatkowe będzie trzeba zabezpieczyć w budżecie kwotę około 160 000zł tj. na odwodnienie terenu przy przedszkolu i budowę komina na Ośrodku Zdrowia.

 

Kolejna sprawa dotyczy zapłacenia faktury firmie BAKARD w wysokości 77 780zł za wykonane prace dodatkowe na które nie ma podpisanej żadnej umowy. Gmina Bodzanów wystosowała do firmy BAKARD pismo następującej treści /w skrócie/: w związku z przesłaniem faktury VAT z dnia 13 stycznia 2015r. obciążającej Gminę Bodzanów kwotą brutto  77 870zł tytułem zakresu robót wg protokołu z negocjacji z  dnia 3 listopada 2014r. informuję, że brak jest podstaw prawnych do uznania powyższej kwoty wynikającej z zamówienia dodatkowego zrealizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2014r. dotyczącą zadania pn.: „Modernizacja SUW w Stanowie”, w wypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, firma BAKARD jako wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty na dodatkowe zamówienie zamawiającego. W przedmiotowej sprawie nie została zawarta umowa, brak jest również protokołu zdawczo - odbiorczego robót dodatkowych co może sugerować, że nie zostały zlecone dodatkowe roboty firmie BAKARD, w związku z czym gmina Bodzanów prosi o anulowanie powyższej faktury”.

 

Ponadto Wójt Gminy zwrócił się do rady gminy z prośbą o wydzielenie środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na wykonanie projektów np. na drogi, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej lub inne zadania, które wskaże rada. Następnie dodał: jeśli ukaże się unijny projekt, a nie będzie zgody od Państwa oraz przygotowanych dokumentów na wskazaną inwestycję, to gmina nie złoży wniosku o środki unijne, ponieważ w tak krótkim czasie nie zdążymy przygotować dokumentacji projektowej, kosztorysowej i pozwolenia na budowę.

 

Poprzedni Wójt przygotował zakres wykonania następujących dróg gminnych: Cieśle – 780 m, Miszewko – 2,5 km - projekt jest na kończeniu, Reczyn – 2 km, Cybulin – Kiełtyki – 380 m, Osmolinek – 1760 m, Karwowo Szlacheckie – 880 m, Stanowo – 1700 m, Krawieczyn – 3 150 m, Bodzanów – 2 200 m, Garwacz – 2 350 m, koszt tych projektów był określony na kwotę około 70 000zł. Rada Gminy odrzuciła wszystkie drogi, poza jedną drogą w Miszewku.

 

Następnie Wójt Gminy poinformował: przy rzece Mołtawie w Bodzanowie położona jest zabudowana nieruchomość nr ewid. geod. 433/1 o powierzchni 0,15 ha, na której znajduje się zrujnowany budynek przepompowni wody do byłej cukrowni w Małej Wsi. Od przepompowni ulicą Szarych Szeregów przez ulicę Długą w Chodkowie przechodzi rurociąg Ø 400 mm, w przyszłości istnieje więc możliwość odprowadzenia wód gruntowych tym rurociągiem, ale głównym warunkiem jest przejęcie tej działki na własność gminy. Działka jest w wieczystym użytkowaniu Krajowej Spółki Cukrowej z/s w Toruniu, która szacuje jej wartość na 17 700zł. Dzisiaj gmina wystosowała pismo do Krajowej Spółki, w którym wyraża zainteresowanie nieodpłatnym przejęciem powyższej nieruchomości.

 

Przewodniczący rady proponuje, aby dokładnie zbadać stan prawny, ponieważ właścicielem działki może być Skarb Państwa, a konstrukcja prawna wieczystego użytkowania jest taka, że może być inny właściciel i inny wieczysty użytkownik. Każde wieczyste użytkowanie jest udzielone na określony cel, który jest wskazany w umowie notarialnej i cel ten od wielu lat jest nie realizowany  pod kontem jej przeznaczenia. Na mocy odpowiednich przepisów można więc ubiegać się o wygaszenie wieczystego użytkowania przez Krajową Spółkę Cukrowniczą, należy tę sprawę dokładnie wyjaśnić.

 

Kolejny temat jaki podniósł Wójt Gminy dotyczy firmy, która jest zainteresowana strefą aktywizacji w Reczynie, o powierzchni 3 ha gruntów, które przylegają do drogi krajowej nr 62. Następnie dodał: firma zamierza wybudować na tych terenach małą spalarnię śmieci, w tym celu muszę zaprosić do rozmowy wszystkie podmioty gospodarcze i zainteresować całe społeczeństwo. Zdecydowałem zapoznać wszystkich Państwa z propozycjami jakie przedstawi firma na spotkaniu w dniu 21 lutego 2015r. Sprawa jest w rękach społeczeństwa, jeśli nie będzie zgody wszystkich zainteresowanych to ja sam nie podejmę decyzji w tej sprawie.

 

Ponadto przypomniał, że termin rozliczenia budowy przedszkola upływa z końcem marca 2015r.

 Radna Renata Zakrzewska zapytała: czy jest wyrok Sądu w sprawie wiatraków?.

Wójt Gminy odpowiedział: na obecną chwilę nie ma wyroku w tej sprawie. Sąd Administracyjny przekazał sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro nie ma ostatecznego wyroku, firma może prowadzić działania dokumentacyjne. 

Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu roboczym rady gminy i o godz.1730 zakończył posiedzenie.

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                Rady Gminy Bodzanów

                                                                                   /-/ Paweł Różański

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1013
26 lutego 2015 12:43 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 12:39 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 12:39 Marcin Bogdał - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)