Aktualności - archiwum

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektor– Pełen etat w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Bodzanów

Zakres wykonywanych zadań:

1. Wydawanie wniosków na zaliczkę alimentacyjną,
2. Przyjmowanie wniosków i niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosków celem ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej,
3. Znajomość na bieżąco przepisów prawa w zakresie zaliczki alimentacyjnej,
4. Udzielanie informacji interesantom w zakresie zaliczki alimentacyjnej,
5. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej,
6. Sporządzanie sprawozdań i meldunków sytuacyjnych w tym zakresie,
7. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. staż pracy w administracji: 3 lata,
3. znajomość przepisów w zakresie ustaw:
• ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• ustawy o świadczeniach rodzinnych
4. biegłą znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej, faksu, ksero,
5. kultura obsługi klienta,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. Kopie świadectw pracy,
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności,
7. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm..).

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : nabór na wolne stanowisko pracy – zaliczka alimentacyjna na adres:
GOPS Bodzanów
09-470 Bodzanów
Ul. Bankowa 7
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2 008 r.
Z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, o czym zostaną poinformowani.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2008 17:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 4943
01 kwietnia 2009 23:08 Krzysztof Staniszewski - Zmiana treści dokumnetu.
26 sierpnia 2008 17:55 Krzysztof Staniszewski - Zmiana treści dokumnetu.
26 sierpnia 2008 17:54 Krzysztof Staniszewski - Zmiana treści dokumnetu.