Podatki i opłaty - archiwum

Uchwała Rady Gminy Nr 134/XXII/08 w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA  Nr 134/XXII/08

Rady Gminy w  Bodzanowie

 z dnia 05.12.2008r.

 

 

 

w sprawie : podatku od nieruchomości

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz  art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych         (Dz.U. z 2006r.Nr 121 poz. z późniejszymi zmianami )

 

Rada Gminy w Bodzanowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

            Ustala się następujące  stawki roczne podatku od nieruchomości:

 

  1. Od budynków  mieszkalnych lub ich części za 1 m2                                      0,59 zł
  2. Od budynków lub ich części  związanych z działalnością gospodarczą

oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej do 1 m2 powierzchni użytkowej:

a)      działalność produkcyjna i usługowa                                                12,50

b)     działalność     handlowa                                                                   15,00 zł

c)      działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym                                                                         8,86 zł

d)     działalność w zakresie  udzielania świadczeń  zdrowotnych            3,84 zł

-        powyższe stawki stosuje się odpowiednio do zaplecza

oraz pomieszczeń socjalnych.

 

  1. Od pozostałych budynków  lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej działalności statutowej  pożytku publicznego  przez organizacje

pożytku  publicznego za  1 m2                                                                       3,00 zł

  1. Od budowli  - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3,

ust. 3 - 7 .

  1. Od  1 m2  powierzchni gruntów  związanych z działalnością gospodarczą,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków                                                                                                  0,55 zł

  1. Od 1 m2  powierzchni gruntów pozostałych  , w tym zajętych  na

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego 

przez organizacje  pożytku publicznego                                                       0,20 zł

  1. Od gruntów pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych  za 1 ha powierzchni                                             3,74 zł

 

§ 2

 

§  Zwalnia się z podatku budynki mieszkalne i ich części

§  Zwalnia się od podatku budynki i grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony  przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 3

 

Pobór podatku od osób fizycznych prowadzony będzie w formie inkasa przez sołtysów. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa odrębna uchwała

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr 81/XIII/07 z dnia 03.12.2007r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

§ 6

 

§  Uchwała ma zastosowanie do naliczenia podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2009

§  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego    i wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2009 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 879
05 stycznia 2009 12:10 (Krzysztof Staniszewski) - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2009 12:10 (Krzysztof Staniszewski) - Utworzenie dokumentu.